بتن سبک لیکا

15 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبک لیکا


بتن سبک لیکا | یکی ازراه های ساخت بتن سبک برای

قطعات ساختمانی،استفاده ازدانه های سبک رس منبسط شده

می باشدکه نخستین باردرسال1917میلادی شناخته شد.این

دانه های سبک درکشورهای جهان وباتوجه روزافزونی که

به آن شده به نام های گوناگون تولیدومصرف می شود که

درایران به نام لیکامخفف حروف لاتین Light Expanded Clay Aggregate  

به کاربرده می شود.

بتن سبک لیکا،مانندبتن معمولی ازمخلوط کردن دانه ها،

سیمان وآب ساخته می شود،امابه جای شن وماسه،ازدانه های

سبک یادانه های سبک یادانه های درشت لیکاوماسه استفاده می کنند.

دانه های لیکاازپختن خاک رس مرطوب وشکل یافته،

دردمای 1300درجه سانتی گراددرکوره بدست می آید.

سبک شدن دانه هاباتراکم وفرارگازهایی که باعث

متخلخل شدن دانه هامی شوندصورت می گیرد.

ازخواص قابل توجه بتن لیکامی توان به عایق

مناسب صوتی،مقاومت دربرابرآتش،پایداری

دربرابرموادشیمیایی ،سبک بودن اشاره کرد.

بتن باپوکه معدنی:

این سنگ هابه رنگ سفیدمایل به زردتاخاکستری روشن

بامنافذبازوبسته نامنظم وسطح ظاهری ناصاف وگوشه دار

وجوددارند.پوکه معدنی دراثرانباشته شدن خاکسترهای

آتشفشانی وآهسته سردشدن آن هاهمراه باانبساط ناشی

ازحباب های به وجودآمده توسط بخاروگازهای موجود

درآن به وجودمی آیند.ازاین پوکه هابه عنوان یک ماده

افزودنی دربتن استفاده می شود.استفاده ازپوکه معدنی درساخت

بتن باعث کاسته شدن هزینه تولیدبلوک بتنی وهمچنین عایق

بودن آن می شود.پوکه معدنی همچنین به عنوان مصالح به

کاررفته درزیزاساس درراهسازی مورداستفاده قرارمی گیرد.

این ماده به عنوان دانه های شن ریزشده درطرح اختلاط بتن

مورداستفاده قرارمی گیرد.چگالی پایین وعایق مناسب حرارتی

بودن پوکه معدنی سبب می شودکه ازآن بلوک های سبک وعایق بتنی تهیه شود.

بتن سبک باEPS:

پلی استایرن یک ماه پلیمری ترموپلاستیک است که درحالت

اولیه به فرم جامدبوده ومی توان ازطریق حرارت دادن در

مجاوررطوبت آن رابه حددلخواه والبته محدودی منبسط کرد.

EPS کاربردگسترده ای درصنایع بسته بندی دارد.لذا به

وفوروباهزینه ناچیزی یافت می شود.استفاده ازEPS به عنوان

مصالح سبکدانه دربتن،به دلیل خاصیت عدم جذب آب،تاثیربه

سزائی درکاهش آب اضافی درطرح اختلاط بتن رابه همراه

خواهدداشت.ازآنجاکهEPS  دارای وزن مخصوص پایینی است

که باتغییرات میزان آن درطرح اختلاط بتن می توان طیف

وسیعی ازبتن های سبک باوزن مخصوص وخواص مکانیکی

متفاوت،به جهت سواستفاده درمقاصدسازه ای وغیرسازه ای راتولیدنمود.

بتن پرلیتی:

پرلیت به دلیل دارابودن ضریب حرارتی پایین وخاصیت جذب

صدای زیاد،درساختمان وصنایع دیگرمصرف فراوان دارد.

ذرات پرلت باسیمان پرتلندوآب ترکیب می شودوبتن سبکی

تولیدمی نمایدکه می توان آن رابرای دیوارهای پرکننده،سقف

سبک،پوشش اصلی سقف،تولیدات پیش ساخته و

نمونه های مختلف عایق دائم استفاده نمود.

فوم بتن:

موادپایه درساخت بتن کفی عبارتندازسیمان،آب ویک ماده

کف زا.به علت طبیعت متخلخل داخل بتن،این نوع بتن یک

عایق حرارتی خوب می باشد.میزان مقاومت حرارتی

این بتن باکاهش چگالی افزایش می یابد.

بتن سبک گازی:

بتن متخلخل اتوکلاوشده درگروه محصولات بتن سبک قراردارد.

مواداولیه این بتن به هیچ عنوان سبک نیستندوسبکی دربتن در

حین فرآیندتولیدوعمل آوری ایجادمی شود.بافت متخلخل بتن که

دراثرفرآیندحباب سازی دریک محیط قلیایی ایجادمی شود

عامل اصلی سبک شدن وبه وجودآمدن خواص منحصربه فردی

است که ازجمله آن کاهش قابل ملاحظه ضریب انتقال

حرارت می باشد.این محصول دارای70تا80درصدفضای

خالی ناشی ازایجادتخلخل های ثانویه می باشدکه باعث به

وجودآمدن وزن مخصوص 650-550کیلوگم برمترمکعب شده است.