بتن سبک هوادارچیست

19 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبک هوادارچیست؟


بتن سبک هوادارچیست | بتن سبک هوادارباتزریق هوا درداخل

اختلاط آب سیمان وموادکف زای غیرپروتئینی تولیدمی شودکه

بااین روش می توان طیف وسیعی ازاین نوع بتن باوزن

مخصوص300تا1600کیلوگرم برمترمکعب تولیدنمود که

این امرخودگستره وسیعی ازکاربردهای آن رادربرابرجامعه

مهندسی وصنعت ساختمان قرارداده است.بتن سبک هوادار

درحالتی که هنوزگیرش آن انجام نشده به صورت مایع وبه

رنگ سیمان پرتلندمی باشدکه پس ازگیرش به رنگ خاکستری

درمی آیددرضمن به صورت درجاوپیش ساخته قابل اجراست.

ماده کف زایی که دراین بتن به کارمی رودFOAM ADMIXTURE می باشد

که مشخصات آن به این شرح می باشد.وزن مخصوص

آن1.14کیلوگرم برلیتربوده ودرظروف دربسته20لیتری

ارائه می شودکه دراین ظروف دربسته می توان درشرایط

دورازتابش مستقیم خورشیدویخبندان به مدت یکسال ازاین

موادنگهداری نمود.درجه حرارت پیشنهادی آب مصرفی

برای کسب بهترین نتیجه 24الی30درجه سانتی گرادمی باشد.

دروزن مخصوص600کیلوگرم برسانتی مترمربع وکمترازماسه

نمی شودولی دروزن مخصوص 700کیلوگرم برسانتی مترمربع

وبیشتربایدازسنگدانه هایی باقطر یکنواخت وگذشته ازالک0.6میلیمتر

استفاده کرد.این بتن کمی زودگیربوده ومی توان قالبهارازودترباز

کرد.بلوک های دیواری فوم بتن به سادگی توسط اره دستی برش

می شودودرصورت تولیدونگهداری ومصرف صحیح افت آن

بسیارکم بوده ونخاله های افت شده آن رامی توان به علت وزن

حجمی پایین درشیب بندی بام وطبقات ساختمان به کاربرد.

هم اکنون دربسیاری ازکشورهای پیشرفته این بتن درمواردی به شرح زیربه کاربرده می شود:

پانلهای دیواری

بلوک های دیواری جهت جداگرهای میان قابی وتیغه بندی

پانلهای مف وسقف جهت عایق بندی حرارتی

و…

رفتاربتن سبک به عنوان عایق حرارتی:

مساله انرژی باتوجه به کاهش منابع سوخت فسیلی

وتجدیدناپذیربودن آن ها وبه طبع آن افزایش اجتناب ناپذیر

قیمت جهانی سوخت ازسال هاقبل موضوع تحقیقات گسترده ای

درکشورهای پیشرفته جهان بوده است که کاهش200الی300درصدی

سوخت مصرفی ودروهادرکشورهای صنعتی نسبت به مدل های

قدیمی ترهمان خودروهاوپیدایش روش های مختلف عایق بندی

ساختمان هاقسمتی ازنتایج آن هامی باشدامااین موضوع

درکشورهای ماسالهاموردتوجه درخورنبوده ولی درسالهای

اخیررشدمصرف داخلی انرژی به حدی رسیده که محاسبه

میزان صرفه جوئی انرژی به عنوان یک ضرورت قطعی

واجتناب ناپذیرپدیدارگسته است.براساس آمارسال1381مصرف

انرژی دربخش ساختمان بیش ازیک سوم انرژی مصرفی

کشوررابه خوداختصاص داده که ارزش آن به قیمت جهانی

حدود6میلیارددلارکه حتمااززمان ارائه این آمارافزایشی

نیزشامل آن شده می باشد.این حجم بزرگ ازمصرف انرژی

دربخش ساختمان به علت این می باشدکه اکثرقریب به اتفاق

ساختمان های کشورفاقدحداقل ضوابط فنی شناخته  شده

برای جلوگیری ازبه هدررفتن انرژی سرمایی یاگرمایی می باشد.

ازمعدودگام هایی که دراین مورددرکشوربرداشته شده مقررات

وضوابط برای صرفه جویی درمصرف انرژی ساختمان ها

می باشدکه اولین نسخه آن درسال1370به نام مبحث19مقررات

ملی ساختمان منتشرودرسال1378نیزراهنمای آن

دردسترس جامعه مهندسی قرارگرفت .

رفتاربتن سبک به عنوان عایق بندی صوتی:

برای جذب صوت درفضاهای بسته ازموادمتخلخل استفاده می شود

که این موادضدصوت انواع گوناگونی داردولی خصوصیات

مشترک آن هاوجودخلل وفرج می باشدکه انرژی صوتی رابه

انرژی حرارتی تبدیل می کند.بتن های معمولی مسیرصوت

رامنحرف امابتن سبک هواداری که بادانسیته800کیلوگرم

برمترمکعب چون دارای ضریب جذب صوت35%می باشد

خاصیت عایق صوتی رانیزدارامی باشد.