بتن سبک وبتن گازی

24 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبک


بتن سبک وبتن گازی | بتن سبک، نوعی بتن داراي عامل

منبسط کننـده اسـت کـه در حـین کـاهش وزن بـتن،

حجـم آن را افـزایش مـی دهـد. ایـن بـتن از بـتن
معمولی سبک وزن تر بوده و به سه گروه :

1-بتن بدون ریزدانه

2- بتن با سنگدانه هاي سـبک

3-بـتن هـوادار تقسیم مـی شـود

 بتن هوادار فاقد سنگ دانه هاي زبر است و به وسیله ي

ایجاد هوا درون دوغاب سیمان و ماسه ي ریز ساخته می شود.

در امور صـنعتی ممکـن اسـت ماسه با پودر خاکستر

بادي یا مواد سیلیسی دیگرجایگزین شود.این بتن براساس

روش تشکیل حفرات، به دو گروه الف) بتن متخلخل

که درآن معمولاً از پودر آلومینیوم به عنوان عامل هواساز

استفاده می شود، و ب) بتن گازي(کفی) تقسیم بندي می شود.

بتن گازی(کفی):

یتن گازي، نوعی بتن سبک است که با تزریق کف به

داخل ملات سیمان و یا ملات ماسه و سیمان

ایجاد می شود، لذا حباب هاي هوا
به طور یکنواخت در سراسر ملات توزیع شده و

در نتیجه، حجم بتن تا 80درصد افزایش یافته و

بتن سبک وزن حاصل می شود؛ براساس این تعریف،

بتن گازي از بتن متخلخل که حباب هاي هوا به

صورت شیمیایی از واکنش پودر آلومینیوم با

هیدروکسید کلسیم و دیگر مواد قلیایی آزادشده

در واکنش هیدراتاسیون سیمان، و هم چنین از

بتن هوادار با مواد افزودنی که داراي مقدار

حجمی کمتري از هواي محبوس شده است، متمایز ا ست.

تولید بتن گازي با کیفیت مطلوب به عواملی از

جمله ماده کف زاي مناسب، روش تولید کف و توزیع مناسب آن در
مخلوط، مصالح مرغوب، طراحی میکسر

،رعایت اصول تولید و عملکرد مناسب با

بتن تازه و سفت شده بستگی دارد. بتن گازي، بتنی بدون
درشت دانه است و تنها با ماسه ي ریز دانه

و مصاح سبک وزن شامل سیمان، آب و کف ساخته می شود.

روش های تولیدبتن گازی:

سه روش اساسی براي تولید بتن گازي وجود دارد:

1-روش از قبل کف زایی :22در این روش به

اندازه ي نصف ظرفیت یک واگن اختلاط

(عموماً 3مترمکعب،)مخلوطی از مصالح پایه در
آن ریخته می شود، سپس کف از قبل تهیه شده،

از انتهاي واگن، به داخل آن تزریق می شود.

ماده ي کف زا پس از رقیق شدن با آب در
داخل کف ساز، تبدیل به کف شده و سپس با

فشار بالا به داخل واگن تزریق می شود.

2- سیستم خطی روش تر:در این روش، مواد

پایه ي تَر به داخل قیفی هدایت شده و سپس

کف در یک پروسه ی کاملاً مجزا به مصالح
اضافه می شود.

3-سیستم خطی روش خشک : روشاین سیستم،

مشابه روش تر است و تنها به جاي پذیرش

مصالح تر از تهیه کننده ی مخلوط آماده، از
مصالح خشک که در سیلوها نگهداري می شوند استفاده می شود.