بتن سبک گازی

12 مارس 2020 Hadis بلوک هبلکس
بتن سبک گازی بتن سبک گازی | بتن سبک، نوعی بتن داراي عامل منبسط کننـده اسـت کـه در حـین کـاهش وزن بـتن، حجـم آن را افـزایش مـی دهـد. ایـن بـتن از بـتن  معمولی ، سبک وزن تر بوده و به سه گروه -1 بتن بدون ریزدانه  ، -2 بتن با سنگدانه هاي سـبک و -3 بـتن هـوادار  ، تقسـیم مـی شـود  بـتن هوادار فاقد سنگ دانه هاي زبر است و به وسیله ي ایجاد هوا درون دوغاب سیمان و ماسه ي ریز ساخته می شود. در امور صـنعتی ممکـن اسـت  ماسه با پودر خاکستر بادي ، که در یا مواد سیلیسی دیگرجایگزین شود. این بتن براساس روش تشکیل حفرات، به دو گروه الف) بتن متخلخل آن معمولاً از پودر آلومینیوم به عنوان عامل هواساز استفاده می شود، و ب) بتن گازي(کفی) تقسیم بندي می شود.

بتن گازی(کفی)

یتن گازي، نوعی بتن سبک است که با تزریق کف به داخل ملات سیمان و یا ملات ماسه و سیمان ایجاد می شود، لذا حباب هاي هوا به طور یکنواخت در سراسر ملات توزیع شده و در نتیجه، حجم بتن تا 80 درصد افزایش یافته و بتن سبک وزن حاصل می شود؛ براساس این تعریف، بتن گازي از بتن متخلخل که حباب هاي هوا به صورت شیمیایی از واکنش پودر آلومینیوم با هیدروکسید کلسیم و دیگر مواد قلیایی آزادشده در واکنش هیدراتاسیون سیمان، و هم چنین از بتن هوادار با مواد افزودنی که داراي مقدار حجمی کمتري از هواي محبوس شده است، متمایز است. تولید بتن گازي با کیفیت مطلوب به عواملی از جمله ماده کف زاي مناسب، روش تولید کف و توزیع مناسب آن در مخلوط، مصالح مرغوب، طرّاحی میکسر،رعایت اصول تولید و عملکرد مناسب با بتن تازه و سفت شده بستگی دارد. بتن گازي، بتنی بدون درشت دانه است و تنها با ماسه ي ریز دانه و مصاح سبک وزن شامل سیمان، آب و کف ساخته می شود.

سیمان پرتلند

عموماً سیمان پرتلند معمولی با استاندارد (2000:part1: BSEN197یا1996:BS12 ، (به عنوان چسب اصلی براي ساخت بتن گازي  نیز در تولید بتن گازي براي کاهش زمان گیرش و بهبود مقاومت اولیه استفاده می شود.سیمان هاي پرالومین و کلسیم سولفور آلومینات ، اغلب تا80 %وزنی سیمان مصرفی مطابق با استاندارد( : Part1 : 3892 BS, 1995:BSEN450 14 استفاده می شود. پودر خاکستر بادو پودرم چنین سرباره کوره بلند می تواند جایگزین سیمان شود و مقاومت بتن گازي را بالاتر برده و هزینه را کاهش دهد نیز زمانی که جایگزین سیمان می شود، به دلیل واکنش هاي پوزولانیِ بیشتر، خاصیت چسبندگی بهتري دارد و مقاومت فشاري 15 سیلیکا فیوم بیشتري و چگالی را افزایش می دهد.

سنگدانه ها:

ماسه ها

براي بتن یا ملات، تنها باید از ماسه ي ریز داراي اندازه ي ذرات تا 4 میلی متر و با توزیع یکنواخت دانه بندي استفاده شود. به صورت جزیی یا کلّی جایگزین ماسه می شود تا بتن گازي با چگالی خشک کمتر از 1400 کیلوگرم بر متر 17 پودر خاکستر بادي درشت دانه تا 10 درصد وزنی سیمان که با PFA ترکیب شده، به منظور شتاب گرفتن سرعت گیرش بتن گازي، 18 مکعب را تولید کند . پودر سنگ آهک اضافه می شود.