بتن سبک

20 آوریل 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن  سبک

بتن سبک یکی ازبتن های پرکاربرددرصنعت ساختمان

است که کاربردهای چشمگیری دارد.

بتن سبک رامی توان ازلحاظ هدف ازکاربردآن به سه دسته کلی تقسیم کرد:

1-بتن سبک سازه ای

2-بتن سبک موردمصرف درواحد

3-بتن غیرسازه ای(بتن عایق وجداکننده)

کاربردبتن سبک سازه ای درمرحله اول مبتنی برملاحظات اقتصادی است.

انواع بتن سازه ای سبک رامی توان باتوجه به روش

تولیدآن هابه صورت زیرطبقه بندی کرد.

بتن سبک دانه:

بااستفاده ازسنگ دانه های سبک ومتخلخل که وزن

مخصوص ظاهری آن هاکمتراز2/6می باشد.

این نوع بتن به عنوان بتن دانه سبک شناخته می شود.

بتن اسفنجی:

باایجادحفره های بزرگ درداخل بتن باملات به دست می آید.

این حفره هابایدبه وضوح ازحباب های های فوق العاده

ریزناشی ازحباب ریزقابل تشخیص باشند.انواع مختلف

این نوع بتن بااسامی بتن اسفنجی بتن متخلخل وبتن کفی یاگازی شناخته می شوند.

بتن بدون ریزدانه:

باحذف ریزدانه هاازمخلوط به طوریکه تعدادزیادی

حفره های درونی دربتن ایجادشوددراین موارد

معمولادرشت دانه های معمولی مورداستفاده قرارمی گیرند.

این نوع بتن بدون ریزدانه شناخته می شود.

بتن سبک دانه:

اولین تقسیم بندی رامی توان بین سنگدانه های طبیعی

ومصنوعی قائل گردید.گروه اصلی سنگدانه های سبک

طبیعی عبارت است ازدیانومه سنگ پاپوکه سنگ

جوش های آتش فشانی وتوف به استثنای دیاتومه

همه این هادارای منشاءآتش فشانی.

سنگ دانه های طبیعی:

سنگ دانه های مصنوعی،رس،شیل واسلیت منبسط شده

ورمیکولیت سرباره کوره ای سنگدانه کلینگروپس مانده زغال کک.

ازسنگدانه های سبک بتن های بدست آمده به سه دسته تقسیم می شوند:

بتن سازه ای:

ازرس وشیل منبسط شده وبه روش خاکسترهای

کلوخه ای،خاکستربادی گندوله ای وسربارمنبسط شده

ورس،اسلیت وشیل منبسط شده بدست می آید.

بتن بامقاومت متوسط(نیمه سازه ای)

ازپوکه سنگ هاوسنگهای  آتشفشانی تولیدمی شود.

بتن جداکننده:

(بتن_عایق)حاصل پرلیت وورمیکولیت می باشد.

بتن سبک باسبکدانه پلی استایرن

نمونه موردی ازسنگ دانه های سبک تولیدداخل

بتن اسفنجی:

یکی ازراه های ساختن بتن سبک ایجادحباب های گاز

درملات خمیری بتن می باشد.وحباب هابایددرضمن

اختلاط وتراکم وپایداری حودراحفظ کند.چنین بتنی

به عنوان بتن اسفنجی یامتخلخل شناخته می شود.

بتن گازی:این نوع بتن درنتیجه یک واکنش شیمیایی که

گازرادرملات تازه ایجادمی کندساخته می شود.این بتن

هنگامی که سخت می شودشامل تعداد

زیادی حباب های گازی می باشد.

خواص  بتن گازی یابتن هواداراتوکلاوشده:

این نوع بتن به علت وزن کم وخواص عایق بندی

حرارتی باعث کاهش جرم ساختمان وصرفه جویی

درمصرف انرژی می گردد.بدین لحاظ کاربردآن درسطح

جهان درگسترش می باشد.ازخواص عمده بتن گازی وزن

مخصوص کم،مقاومت مناسب عایق بندی حرارتی ومقاوم

دربرابرآتش قابل ذکرمی باشد.ازکاربردهای عمده بتن گازی

برای کاربردهای نیمه سازه ای مانندپانل های

سقف ودیوارمورداستفاده قرارمی گیرند.

وصعیت تولیدبتن گازی درکشور:

الف:مجتمع تولیدی وصنعتی سیپورکس(شرکت فرآورده های ساختمانی ایران)

ب:مجتمع تولیدی بنای سبک(هبلکس)

خواص بتن گازی:جرم خحمی،جمع شدگیناشی ازخشک شدن،جذب آب

درنتیجه گیری کلی:

بتن گازماده ای است که نزدیک به70سال سابقه کاربرد

داردبه عنوان بتن سبک جهت تولیدبلوک های سبک

ساختمان ویاپانل های سبک مسلح ساختمانی دارد.

خواص مطلوب شامل جرم حجمی پایین،نسبت مناسب

مقاومت به جرم حجمی،عایق بندی مناسب وثبات حجمی

وجمع شدگی ناشی ازخشگ شدن نسبتاپایین باعث شده است.

این ماده دربسیاری ازکشورهای جهان باشرایط اقلیمی

مختلف تولیدومورداستفاده قرارمی گیرند.