بتن سبکAAC

30 مارس 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبکAAC


بتن سبکAAC | دیوارهای ساخته شده ازبلوک های دیواری بابتن سبک گازی

بتن هواداراتوکلاوی(بتن گازی)که دردنیابه صورت مختصرAAC

نامگذاری شده است یک نوع خاص بتن سبک متخلخل است که

عمدتاازموادباپایه سیلیس،سیمان وآهک ساخته می شود.

محصولی که امروزه به نام AACموسوم است در70سال

اخیردرکشورسوئدبه توسعه رسیده است.این محصول

شامل دوفرایند اصلی ایجادتخلخل دردوغاب مخلوط سیمان،

آهک وپودرسیلیس وعمل آوری بتن حاصله توسط اتوکلاومی باشد.

موادچساننده که عمدتاسیمان وآهک میباشند درفرآینداتوکلاوبا

مصالح سیلیسی واکنشی نشان داده وسیلیکات کلسیم هیداته

تولید می نماید.ساختارمتخلخل AACکه به علت واکنش

آهک آزادحاصل ازترکیبات سیمان وآهک وپودرالومینیوم

به وجودمی آیددارای خواص حرارتی مناسب  وهمچنین

نسبت مقاومت به جرم حجمی زیادتری نسبت به دیگرانواع بتن می باشد.

محصول به دست آمده بعدااتوکلاونیازبه عمل آوری دیگری نداشته

وقطعات تولیدشده می توانندبعدازسردشدن مورداستفاده قرارگیرند.

باتوجه به اینکه بتن گازی دارای وزن کم ومقاومت مناسب

غیرسازه ای می باشد،ازعمده ترین کاربردهای آن می توان

به بلوک های سبک ساختمانی جهت ساخت دیوارهای جداکننده

وهمچنین قطعات مسلح بتن گازی برای کاربردهای غیربار

برمانندپانل های پرکننده سقف ودیوارغیرباربراشاره نمود.

همچنین بتن گازی درجرم حجمی ومقاومت های مختلف تولید

می شودکه بستگی به کاربردموردنظردارد.لازم به ذکراست

بتن گازی جهت کاربردهای سازه ای مورداستفاده قرارنمی گیرد.

ازمزایای بلوک های ساخته شده بااین بتن می توان به مقاومت

مناسب آن درمقابل آتش،عدم صعودگازهای سمی ازبلوک

درهنگام اشتعال،عملکردحرارتی مطلوب،عدم نیازبه عایق های

حرارتی مجزا،کاهش انتقال صوت،افزایش سرعت ساخت وکاهش

درمصرف مصالح موردنیازبرای نماوهمچنین کاهش درجرم

ساختمان رانام برد.درصورت عدم رضایت الزامات فنی

درتولیدونصب این بتن مشکلات بهره برداری ازقبیل ترک های

ناشی ازجمع شدگی وانبساط وانقباض حرارتی ایجادمی شود.

استفاده ازبتنAAC براساس الزامات تهیه شده درمرکز

تحقیقات ساختمان ومسکن،مجازمی باشد.

الزامات بلوک های دیواری ساخته شده بابتن سبک گازیAAC:

1-بلوک های هواداراتوکلاوشده بابتن سبک گازی،قابلی

استفاده دردیوارهای غیرباربرداخلی وخارجی دارند

.شایان ذکراست که محدودیت های کاربری این بتن هابا

توجه به رده مقاومتی آن هاتعیین می شود.

2-بلوک های بتن گازی بایددارای ویژگی های

استانداردملی ایران به شماره 8593باشند.

3-جهت جلوگیری ازتغییرشکل های نسبی دردیوارواندود

ودرنهایت،کاهش احتمال ترک خوردگی،بایدجمع

شدگی ناشی ازتغییرات رطوبت به حداکثر02/0درصدمحدود شود.

4-ملات های به کارگرفته شده جهت اجرای دیواربابلوک های بتن سبک گازی می بایستی دارای مشخصات فنی مطابق استانداردهای شماره1-706و2-706موسسه استانداردهای ملی ایران باشد.

5-تمهیدات لازم جهت عدم مشارکت دیوارهای حاصل ازبلوک های

بتن سبک گازی،دررفتارلرزه ای سازه ضروری است.

6-تامین الزامات مربوط به نفوذپذیری،دوام،سیکل های ذوب شدگی

ویخ زدگی وتشعشعات ماوراء بنفش جهت

دیوارهای خارجی ضروری است.

7-باتوجه به جذب آب نسبتازیاداین محصول،رعایت ضوابط

به محافظت دیوارهاازتماس مستقیم باآب ویاچرخه های

تروخشک شدن الزامی می باشد.

8-رعایت استانداردهایمربوط به الزانات زیست محیطی

وبهداشتی الزامی است.

9-ضخامت حداقل دیوارویاضخامت عایق حرارتی تکمیلی

بایدبه نحوی باشدکه الزامات مبحث19مقررات ملی ساختمان جهت

صرفه جویی درمصرف انرژی برای دیوارخارجی راتامین نماید.

10-رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ومسکن درخصوص

حفاظت ساختمان هادرمقابل حریق وهمچنین الزامات نشریه

شماره444مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن مربوط به مقاومت

جداره هادرمقابل حریق بادرنظرگرفتن ابعادساختمان،کاربری

ووظیفه عملکردی عنصرساختمانی الزامی است.