بتن سبک(EPS)

29 آوریل 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبک(EPS)


بتن سبک(EPS) | بتن EPS یکی ازانواع بتن سبک می باشدکه

درآن ذرات پلی استایرن منبسط شده بسته به چگالی بتن،جایگزین

بخشی یاتمامی سنگدانه هامی شوند.این نوع بتن ماده ای باجذب

انرژی خوب می باشدودرساختمان می توان ازآن جهت

شیب بندی طبقات وازبلوک ساخته شده باآن جهت ساخت دیوار

غیرباربر(پارتیشن)استفاده نمود.به دلیل اینکه ذرات EPS

بسیارریزمی باشندودرضمن آب گریزهستند،لذادراین بتن،

ذراتEPS  تمایل به جداشدگی دارندوبتن ساخته شده ازهمگنی

وروانی مناسب برخوردارنمی باشدودارای مقاومت فشاری

کم می باشد.درتحقیق حاضرباساخت16طرح اختلاط مختلف،

تاثیراستفاده ازدوده سیلیس وماده هوازادربتنEPS  برمقاومت فشاری کم می باشد.

سبک سازی ساختمان هاوهمچنین صرفه جوئی درمصرف

انرژی موضوعاتی هستندکه دریک دهه اخیرموردتوجه دولت

مردان وسیاست گذاران امرساخت وسازکشوروطراحان قرار

گرفته است.باتوجه به رویکردمسئولین به دومقوله فوق،استفاده

ازمصالح نوین درصنعت ساختمان رونق پیداکرده است.

ازمصالح نوین درصنعت ساختمان رونق پیداکرده است.

بتن سبک یکی ازمصالح ساختمانی نوین می باشدکه می تواندنیازهای

فوق راتامین نماید.استفاده ازبتن سبک می تواندبارمرده ساختمان

راکاهش دهدوازاین روبتعث سبک سازی ساختمان می شود.

ازطرفی دیگربتن سبک به دلیل عایق بودن می توانددرمصرف

انرژی صرفه جوئی نمایدبه عبارتی بتن سبک رامی توان یک

ماده چندمنظوره درصنعت ساختمان شمرد که مجوعه ای از

ویژگی های فنی،اقتصادی وزیست محیطی وامکان تبدیل شده

به ماده غالب درهزاره جدیداین صنعت رادارامی باشد.

بتن سبک راازنظرنوع کاربدمی توان به دودسته بتن

سبک سازه ای وبتن سبک غیرسازه ای تقسیم بندی نمود.

استفاده ازبتن سبک سازه ای درساخت سازه هایی مثل ساختمان های

بلند،پل های بادهانه های بسیارزیادوسازه های دریایی به دلیل

چگالی کم این نوع بتن که باعث ابعاداجزای سازه مثل تیر،

ستون وپی می شودروبه افزایش است.چگالی بتن سبک سازه ای

بین1400کیلوگرم برمترمکعب و1800کیلوگرم برمترمکعب می باشد.

حداقل مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای 17MPa می باشد.

درمناطق زلزله خیز،آئین نامه هاحداقل مقاومت فشاری بتن

سبک سازه ای را به 20MPa  20محدودکنند.باانجام طرح اختلاط

مناسب برای بتن سبک سازه ای می توان به مشخصات مکانیکی

ودوام مشابه بتن معمولی دست یافت.بتن سبک سازه ای نسبت

مقاومت به وزن بیشتری دراعضای سازه تامین می کنند.در

بیشترمواردهزینه بیشتری که درتولیدبتن سبک به وجودمی آید.

باکاهشی که درابعادسازه،میزان آرماتوروحجم بتن ایجادمی شود،

جبران می گرددودرمجموع هزینه کل ساخت ساختمان کاهش می یابد.

بین1400کیلوگرم برمترمکعب و1800کیلوگرم برمترمکعب

می باشد.حداقل مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای 17MPa می باشد.

درمناطق زلزله خیز،آئین نامه هاحداقل مقاومت فشاری بتن

سبک سازه ای را به 20MPa  20محدودکنند.باانجام طرح اختلاط

مناسب برای بتن سبک سازه ای می توان به مشخصات مکانیکی

ودوام مشابه بتن معمولی دست یافت.بتن سبک سازه ای نسبت

مقاومت به وزن بیشتری دراعضای سازه تامین می کنند.در

بیشترمواردهزینه بیشتری که درتولیدبتن سبک به وجودمی آید

باکاهشی که درابعادسازه،میزان آرماتوروحجم بتن ایجادمی شود،

جبران می گرددودرمجموع هزینه کل ساخت ساختمان کاهش می یابد.

استفاده ازبتن سبک غیرسازه ای دراجزای غیرسازه ای مانند

دیوارهای جداکننده می تواندمنجربه کاهش بارمرده ودرنتیجه

کاهش نیروی زلزله واردبرسازه باتوجه به کاهش وزن

اعضاسازه شود.بتن سبک غیرسازه ای اغلب عایق مناسب

صداوحرارت است لذااین نوع بتن به نام بتن عایق نیزشناخته می شود.

بتن سبک ازنظرنحوه تولیدبه3دسته تقسیم می شود:

1-بتن سبک دانه:

دراین نوع بتن ازسنگدانه های سبک درساخت بتن استفاده می شود.

2-بتن اسفنجی:

درحین ساخت این نوع بتن باایجادکف یاگاز،حباب هایی در

خمیرسیمان ایجادمی گرددوبه این ترتیب بتنی باساختاراسفنجی

تولیدمی شود.حباب موردنظریاازطریق موادکف زادرحین

اختلاط تولیدشده ویابه صورت کف آماده به مخلوط اضافه

می شود.همچنین می توان باافزودن موادواکنش زایی مانند

پودرآلومینیوم به بتن تازه آن راتولیدنمود.واکنش این مواد

باعث ایجادگازدربتن ودرنتیجه سبک شدن ماتریس سیمان آن

می شود.بنابراین بسته به روش تولید،بتن های اسفنجی به

دودسته بتن کفی وگازی تقسیم بندی می شوند.

3-بتن بدون ریزدانه:

دراین نوع بتن،ماسه ازمخلوط بتن حذف می گردد.