بتن های سبک سازه ای

22 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن های سبک سازه ای


بتن های سبک سازه ای | هدف ازاین تحقیق تهیه بتن سبک سازه ای

بااستفاده ازسنگدانه های طبیعی وبهبودخواص مقاومتی

آن به میزان مطلوب است.درواقع هدف،ساختن بتن سبکی

است که علاوه برقابلیت اجرادرسقف،تیرها وستون ها،

ازآن به علت دارابودن مقاومت مناسب به عنوان بتن

اصلی سازه نیزاستفاده کرد.براساس بازدیدهاوکاوش های

متعددی که درمحدوده استان آذربایجان شرقی باهمکاری

بخش مطالعات زمین شناسی استان انجام گرفت یک

نوع سنگدانه بسیارسبک که دارای معادنی باذخایر

غنی می باشدکه دارای خصوصیات مقاومتی خوبی

می باشدوازاین مصالح درساختن بتن مذکوراستفاده

شده است،آزمایشاتی که برروی مصالح سنگی

انجام شده است شامل:شناخت دانه هاازلحاظ

زمین شناسی،اندازه گیری میزان جذب آب

دانه هادربازه های زمانی مختلف-اندازه گیری

چگالی دانه های مصالح دردوحالت خشک شده

درهواواشباع باسطح خشک وتعیین میزان

رطوبت دانه هاازحالت خشک شده درگرمچال

وآزمایشاتی که برروی نمونه های بتنی انجام

شده است شامل:اندازه گیری مقاومت فشاری

نمونه هاوبررسی ومقایسه نتایج،بانتایج آزمایشات

نمونه های بتنی مربوط به بتن های سبک متداول می باشد.

درساخت نمونه هاتاثیرجایگزینی ماسه به جای

ریزدانه وفیلرهای گوناگون به جای سیمان و

همچنین اثرافزودنی هایی نظیرمیکروسیلیس

وفوق روان کننده میزموردبررسی قرارگرفته است.

درنهایت باتیکه برنتایج به دست آمده ازآزمایشات

ومطالعاتی که روی موادتشکیل دهنده وپارامترهای

مقاومتی بتن مذکورانجام گرفت طرخ اختلاطی

ارائه شده است که مشکلات مقاومتی بتن های

سبک سازه ای متداول رانداشته درعین حال

صرفه اقتصادی آن نیز برای مصارف عملی

درکارگاه های ساختمانی توجیه پذیراست.

بتن های سبک رامی توان باتوجه به

روش تولیدبه سه گروه تقسیم بندی کرد:

الف:بتن باسنگدانه سبک،که درآن سنگدانه های

طبیعی یامصنوعی متخلخل(باجرم حجمی کم)

به کارگرفته می شود.

ب:بتن بدون ریزدانه که باحذف ریزدانه ها

دربتن معمولی تولیدمی گرددودرآن منافذ

درشت متصل به هم تاندازه5میلیمترموجودمی باشد.

ج:بتن اسفنجی که درآن منافذهوادرون

خمیرسیمان ایجادمی گردد.

سبکدانه های طبیعی دربرخی ازنقاط دنیا

یافت می شوندودرصورت مناسب بودن کیفیت

می توانندجهت تولیدانواع بتن های سبک،عمدتا

بتن های سبک عایق حرارت(غیرسازه ای)وبتن های

سبک بامقاومت متوسط(نیمه سازه ای)وبتن های

سبک سازه ای بامقاومت زیادبه کارروند.ازجمله

منابع سبکدانه موجوددرکشورپوکه طبیعی

معدن اسکندان منطقه اسکودرتبریزمی باشد.