بتن های سبک

11 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن های سبک


بتن های سبک | بتن سبک دراثرتداخل حباب های فراوان وبسیار

ریزهوایاگازهای دیگردردرون آنهابااستفاده ازدانه های سبک تهیه وتولیدمی شوند.

بتن سبک یکی ازمصالح ساختمانی ازجنس بتن است که وزن

مخصوص آن بااعمال روش هایی خاص کاهش یافته است.

مزایایی چون انعطاف پذیری دربرابراثرات زلزله،

سهولت درحمل ونقل،نصب،همچنین عایق بودن دربرابرصدا،سرماوگرمااست.

وزن مخصوص بتن سبک از400تا1300کیلوگرم بر

مترمکعب متغیراست.این ویژگی مخارج ساختمان وابنیه

رابه میزان قابل توجهی کاهش می دهد.زیرا:

الف:وزن دیوارهاوسقف هاکاهش می یابد.

ب:وزن اسکلت فلزی کم می شود.

ج:مخارج پی سازی درساختمان تقلیل می یابد.

باتوجه به مواردفوق هرچه ساختمان سبکترباشد،

نیروی وارده ناشی اززلزله برآن کمترخواهدبود.

همچنین هزینه کمتری رابرای ساخت دربرخواهدداشت.

وزن مخصوص بتن سبک به روش ساخت مقداروانواع

اجزاء متشکله آن بستگی دارد.وزن مخصوص کم بتن

سبک،حاصل وجودریزدانه های سبک اعم ازهوایاموادمتخلخل

درساختمان داخلی آن هااست که به روش های مختلف زیرساخته می شوند:

الف:جانشین کردن دانه های سنگین دربتن معمولی،مواد

متخلخل مانندسنگ پا،رس منبسط نشده،فوم پلی استایرن،پوکه صنعتی و…

این روش برای تولیدبتن سبک باوزن مخصوص بیش

از1200کیلوگرم برمترمکعب به کارمی رود.

ب:ایجادحباب های گازطی فرآیندشیمیایی دردرون ملات سیمان،

ازمتداولترین موادگاززامیتوان پودرآلومینیوم رانام بردکه در

فازسیمان همراه،باآهک تولیدگازهیدروژن می کند.دراین

روش بتن سبک باوزن مخصوص 650کیلوگرم برمترمکعب تولیدمی شود.

ج:ایجادحباب های هواطی یک فرآیندفیزیکی دردرون ملات سیمان

بتن کفی باوزن مخصوص300-1600کیلوگرم برمترمکعب

تولیدمی شود.دراین روش ابتدادرماشین بتن ساز،ملات

سیمان (آب وسیمان یاآب،ماسه دانه ریزوسیمان بانسبتهای

وزنی مختلف)ساخته می شود.سپس توسط یک ماده شیمیایی

کف زا،کف پایداری درماشین مخصوص کف ساز،

آب وهواتولیدوبه ملات افزوده می شودوپس ازاختلاط

درمدت زمان کافی،بتن کفی درقالبهاریخته می شودتا

پس ازسخت شدن مورداستفاده قرارگیرد.

بتن کفی درمواردی مانندساخت تیغه،دیوارسبک،شیب بندی

بامها،اجزاءساختمانی بابارکم،پرکننده وعایق کاربری دارد.

به علت سبکب وزن بتن هزینه کمتری داردودرحمل ونقل

بادست قابل حمل است وبه علت وجودخلل وخرج فراوان

وکاهش وزن مخصوص،عایق مناسبی دربرابرصدا،گرما

وسرمااست.باازدیادوزن مخصوص مقاومت آن افزایش می یابد.

مثلاوقتی مقاومت فشاری17تا35کیلوگرم برمترمکعب باشد،

مقاومت خمشی کمی بیش از3/1مقاومت فشاری استوزمانیکه

مقاومت فشاری 140کیلوگرم برمترمکعب باشد،این نسبت

حدود7/1خواهدبود.افت ناشی ازخشک شدن ونفوذسطحی

دربتن غیرقابل نفوذبوده وایجادترک نمی نماید.مقاومت آن

دربرابرآتش وحرارت به جهت غلاف شدن فلزغیرمقاوم دربرابر

حرارت درداخل بتن سبک باضخامت مناسب بیشترمی شود.

همچنین درچرخه یخ زدن وذوب شدن به دلیل وجودمقادیر

فراوان حباب های هوادردرون سیمان مقاومت این

سازه های سبک بیشترازبتن معمولی است.