بتن وخاصیت منحصربه فردآن

3 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن وخاصیت منحصربه فردآن


بتن وخاصیت منحصربه فردآن | بتن عمدتاً از 2قسمت تشکیل شده است:

 -1مصالح سنگی:

حدود ۶0-۷5درصد حجم بتن از مصالح سنگی تشکیل می شود.

-2خمیر سیمان:

حدود 25-40درصد حجم بتن با خمیر سیمان پر می شود.

از 25-40درصد خمیر سیمان، ۷الی 15درصد سیان و 14الی 21درصد آب است.

میزان آب درخمیرسیمان:

میزان آب در بتن معمولاً با نسبت وزنی آب به سیمان(W/C)

نشان داده می شود که Wمعرف وزن آب و Cمعرف وزن سیمان است.

به صورت یک اصل باید حتی المقدور نسبت W/Cکم انتخاب شود.

قسمتی از آبی که در ساخت بتن مصرف می شود (حدود 25درصد وزنی سیمان،)

جذب ذرات سیمان شده و در واکنش های شیمیایی (هیدراسیون)

بکار گرفته می شود، اما عملاً ساخت بتنی با W/C=0.25امکان پذیر

نیست، زیرا چنین بتنی به اندازهای سفت است که کار کردن با آن میسر نیست،

به همین جهت باید W/Cرا تا آنجا افزایش داد که به سهولت بتوان

با بتن کار کرد، لذا W/Cرا تا 0/4الی 0/6فزایش می دهند، اما در

همین محدود باز هم هرچه W/Cرا کمتر درنظر بگیرند، بهتر خواهد بود،

زیرا مازاد آب که در واکنش شیمیایی شرکت نمی کند، جا اشغال کرده و

نهایتاً یادر بتن محبوس میشود و یا تبخیر شده و فضای خالی ایجاد

میکند، یعنی در هر حال از حجم مفید بتن می کاهد.

محاسن استفاده ازنسبت آب به سیمان کمتر:

1-افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن

2-افزایش خاصیت آببندی در بتن (زیرا هرچه آب کمتری

مصرف شده باشد، فضای خالی کمتری در بتن ایجاد شده

و در نتیجه روزنههای کمتری برای عبور آب وجود خواهد داشت)

3-کاهش جذب آب (به دلیل محدود شدن فضاهای خالی)

4-پیوستگی بهتر بین لایههای متوالی در بتن ریزی

5-افزایش چسبندگی بین میلگرد و بتن (چون سطح تماس میلگرد و بتن بیشتر خواهد بود)

6-کاهش امکان آب انداختن بتن

7-کاهش امکان جدا شدن دانه ها

محاسن استفاده ازنسبت آب به سیمان بیشتر:

w/cزیاد فقط یک حسن دارد و آن روانی و کارایی بیشتر است.

جای بسی تاسف است که اکثراً 10مزیت قبلی (ناشی از W/Cکمتر)

فدای این یک حسن (کارایی بالاتر) شده و از W/Cبیشتر استفاده می شود،

یعنی فقط به لحاظ آنکه در کارگاه کار کردن با بتن راحتتر باشد،

آب بتن را زیاد کرده و بدین ترتیب نارساییهای عدیدهای را برای

بتن سخت شده آتی فراهم میکنند. توجه شود که در هر حال، کار

کردن با بتنی با W/Cکمتر از 0/4امکان پذیر نیست.

بتن تازه:

بتن تازه بتنی است که تازه ساخته شده ودارای خاصیت روانی

یا الاستیسیته است. مهم ترین مسئله در بتن تازه میزان کارائی

آن است. بازه زمانی 48ساعت پس از بتن ریزی اهمیت فوق العاده ای

از نظرعملکرد بتن در سازه دارد. خصوصیات بتن در این بازه زمانی

بر روی عملکرد درازمدت، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته،

خزش، جمع شدگی و دوام بتن تاثیرگذار است. از آنجا که خواص

بتن سخت شده نظیر مقاومت، پایداری حجمی و پایایی آن به درجه

تراکم بتن تازه وابسته است، لذا لازم است که کارایی وروانی بتن تازه

به صورتی باشد که بتوان آن را کاملا متراکم نمود. علاوه بر آن بتوان

آن را به آسانی و بدون خطر جدایی دانه ها از هم حمل نمود ودر قالبی

ریخت و پرداخت نمود. پس برای بتن تازه باید کارایی وروانی

در حدی باشد که به مقاومت نهایی بتن لطمه نزند.