بتن ومدول الاستیسیته

30 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن ومدول الاستیسیته


بتن ومدول الاستیسیته | امروزه بتن خودتراکم به طورگسترده ای

توسعه یافته است وبه نوع طراحی شده است تادارای خواص

مفیدی برای بتن ای سازه ای باشد.دراین نوع بتن برای بهبود

خواص مکانیکی وخواص بتن تازه علاوه برموادتشکیل دهنده

بتن های نرمال ازمواددیگری نظیرنانومواداستفاده می شود.

سال ساخت سازه های بتنی به طورگسترده به خواص مکانیکی

بتن به خصوص مقاومت فشاری ومدول الاستیته بستگی دارد.

به عنوان مثال مناسب ترین زمان برای جداکردن قالب هاازبتن

واعمال تنش اولیه به اعضای بتنی توسط این دوخواص تعیین می شود

.قبل ازاین که بتن به خواص مکانیکی مناسب برسد،هرگونه

عملیات غیرمناسب ممکن است باعث ایجادتغییرشکل های زیاد،

تخریب بتن یافروپاشی سازه شود.ازاین نظردانستن مقاومت فشاری

ومدول الاستیسیته درسنین اولیه برای تضمین عملکرد

سازه درطول زمان ضروری است .

دربتن مقاومت فشاری ومدول الاستیسیته درسنین اولیه به

سرعت افزایش می یابد.آیین نامه های طراحی مدول الاستیسیته

رابراساس مقاومت فشاری 28روزه تخمین می زنند.این روابط

پیشنهادی ممکن است برای سنین اولیه بتن وبتن های خودتراکم

به خصوص حاوی نانوموادمناسب نباشند.

فاکتورهای موثربسیاری برمقاومت فشاری ومدول

الاستیسیته بامقدارحجم سنگدانه متناسب است.رانچرودریافت

که مقدارحجم سنگدانه،نوع سنگدانه ونسبت آب به سیمان

مهمترین فاکتورهای تاثیرگذارهستند.جانسون وباوا دریافتند

که مدول الاستیسیته باافزایش مقدارحجم سنگدانه افزایش و

باافزایش نسبت آب به سیمان کاهش می یابد.یلدریم وسنگول

اشاره کردندکه بااستفاده ازسنگدانه های ریزترمدول الاستسیته

ممکن است کمترشود.تمام تحقیقات بالابربتن باسن28روزیابیشتر

متمرکزهستندوتاثیراین فاکتورهادرکوتاه مدت بربتن هامشخص نیست.

همچنین تاثیرنانوموادبرخواص مکانیکی بتن های خود

تراکم به نظربه طورمحدودبررسی شده است.

برای طراحی یک سازه بتنی ازمقاومت فشاری ومدول الاستیسیته

استاتیکی پیشنهادشده آئین نامه ها استفاده می شود.امابرای

اندازه گیری های  میدانی کیفیت بتن ازروش های معمول

غیرمخرب استفاده می شود.دراین بین می توان ازروش هایی

چون سرعت امواج فراصوتی،انعکاس موج وروش پژواک

ضربه نام برد که دراین مطالعه روش سرعت امواج فراصوتی

موردتوجه است.این روش هادینامیکی هستندومدول الاستیسیته

دینامیکی بتن رااندازه می گیرند.

بنابراین به یک رابطه مناسب بین مدول الاستیسیته استاتیکی

ودینامیکی نیازاست تاارتباط بین طراحی سازه واندازه گیری های

میدانی مشخص شود.البته محققان زیادی روابطی میان مدول

استاتیکی ودینامیکی ارائه نمودندامادراین زمینه برای بتن های

خودتراکم حاوی نانوموادمطالعات محدوداست.

برای این منظورمقاومت فشاری ومدول استاتیکی ودینامیکی

نمونه های استوانه ای استانداردباقطر150میلمتروارتفاع 300میلیمتر

وحاوی نانواکسیدهای سیلیس،آلومینیوم ومس به ترتیب

بامقادیر5/1، 25/0 درصدنسبت به وزن سیمان،درسنین3،7،28،90روزه

آزمایش شدند.رابطه مقاومت فشاری ومدول الاستیسیته استاتیکی

ورابطه مدول الاستیسیته استاتیکی ودینامیکی این نوع بتن هابررسی شد.