بتن وویژگی آن

20 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن وویژگی آن

اختلاط وبتن ریزی


بتن وویژگی آن | تمام بتن بایدبه طورمکانیکی مخلوط شود

تاباتوزیع یکنواخت مصالح،بتن باروانی مطلوب ودانسیته

مقرربه دست آید.درعملیات پیمانه کردنواختلاط بتن،ترکیبات

متنوعی رابرای تغذیه انواع گوناگون اجزای متشکل می توان

به کاربرداماارجح آن است که نخست مقدارآب موردنیازبه

داخل مخلوط کن ریخته شودوسپس سیمان،موادحباب زایاکف زا،

دانه ها،کف پیش ساخته ودیگرافزودنی هاشود.

ازجابجایی واختلاط زیادی بتن بایداجتناب نمودزیرااین کاربه

شکسته شدن دانه های مصالح سنگی کمک کرده وبنابراین

دانسیته وروانی راتغییرمی دهد.به علت مقادیرنسبتازیادحباب های

هوا،جدایی معمولامساله آفرین نیست.

پمپاژمعمول ترین روش بتن ریزی است اماازدیگرروش های

متداول نیزمی تواناستفاده کرد.عملیات پرداخت بایددرحداقل نگه

داشته شود.صاف کردن توسط شمشه معمولا کافی است.

برای کنترل یکنواختی بتن آزمایش های دوره ای رطوبت-دانسیته

بااستفاده ازآزمایشASTM138  تحت عنوان روش آزمایش

استانداردبرای وزن مخصوص،بازدهی ومقدارهوابرای بتن

رامی توان درپای کارانجام داد.تغییرات دانسیته عمومالازم است

که درمحدوده 30کیلوگرم برمترمکعب باشد.بااستفاده ازوزن

مخصوص بتن تازه،دانسیته بتن خشک شده درکوره را

می توان باتقریب خوبی تعیین کرد.

هدایت حرارتی:

آزمایش ASTM177 تحت عنوان آزمایش تعین خوص انتقال

حرارتی پایداربه وسیله ورق داغ حفاظ داربرای تعیین مقادیر

قابلیت هدایت حرارتی مصالح درحالت خشک شده درکوره به

کارمی رود.قابلیت هدایت حرارتی بتن تحت تاثیرمقداررطوبت

آن قراردارد.برای بتن های عایق بندی به ازای یک درصدافزایش

دانسیته دراثررطوبت آزاد،قابلیت هدایت حرارتی حدودا5درصدافزایش می یابد.

مقاومت:

مقررات مقاومت بستگی به هدف های استفاده ازبتن دارد،

برای مثال مقاومت فشاری 100پوندبراینچ مربع یاحتی کمتر

ممکن است برای عایقکاری خطوط بخارزیرزمین رضایت

بخش باشد.عایق های پرکننده بام به مقاومت زودرس کافی

نیازدارندتابارهای ناشی ازعبورومرورراتحمل کنند.برای

پرکننده های بام،مقاومت فشاری 100تا200پوندبراینچ مربع

معمولاکافی است.اماگاهی اوقات مقاومت های تا500پوند

براینچ مربع هم مقررشده است.عمومامقاومت بتن عایق بندی اهمیت کمی دارد.

مقاومت فشاری بتن عایق بندی سبک بایدبه وسیله روش های

مشخص شده درASTMC495  تحت عنوان روش آزمایش

استانداردبرای محافظت،تهیه وآزمایش نمونه های بتن عایق

بندی سبک سخت شده برای مقاومت فشاری زیادتعیین شود.

باسیمان بامقاومت زودرس می توان به مقاومت های7روزه ای

رسیدکه بامقاومت های28روزه قابل مقایسه باشد.

مقاومت دربرابریخ زدن وآب شدن:

بتن عایق بندی سبک معمولامقررنمی شودکه دربرابریخ زدن

وآب شدن درشرایط اشباع مقاومت کند.ان بتن معمولاازآسیب

باران محافظت می شودوبنابراین پژوهش های کمی درمورد

مقاومت دربرابریخ زدن وآب شدن انجام گرفته است.

آب رفتگی درحین خشک شدن:

بتن های متخلخل که درشرایط مرطوب عمل آورده شوندو

بدون مصالح سنگی باشندآب رفتگی زیادی ازخودنشان می دهند.

بتن های متخلخل ساخته شده باماسه که درشرایط مرطوب

عمل آوری شوندممکن است از1/0درصدتا6/0درصدآب رفتگی

داشته باشندکه این به مقدارماسه استفاده شده بستگی دارد.بتن های

متخلخل اتوکلاوشده آبرفتگی بسیاراندکی دارند.بتن های عایق بندی

که بادانه های پرلیتی یاپومیسی ساخته شده اند ممکن است

درمدت6ماه تحت رطوبت نسبی50درصدبه مقدار1/0تا3/0درصد

آبرفتگی داشته باشند.درحالی که بتن های ورمیکولیتی ممکن است

درظرف همین مدت به مقدار3/0درصدتا45/0درصدآب رفتگی

داشته باشند.آبرفتگی های بتن های عایق بندی که باروباره

منبسط شده یاشیل منبسط شده ساخته شده باشند،درمدت6ماه

تقریبا درمحدوده06/0درصد تا11/0درصدقراردارد.