بتن گازی ومقاوم سازی بناها

1 جولای 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن گازی ومقاوم سازی بناها


بتن گازی ومقاوم سازی بناها | بتن گازي(کفی)، نوعی

بتن سبک هوادار است که به وسیله ي تولید کف و

افزودن آن به مخلوط پایه ي حاوي ملات سیمان ویا

ماسه و سیمان، تولید شده است. این بتنِ خود متراکم

و جریان پذیر، به دلیل سبکی، بار زیادي را وارد

نکرده، جاذب انرژي و در برابرضربه مقاوم است.

بتن گازي در طول زلزله روان گرا نشده و نشست

پیدا نخواهد کرد؛ هم چنین یک جسم پیوسته مستقل را

تشکیل داده وبنابراین سبب انتقال بارهاي جانبی به

سازه هاي مجاور نخواهد شد. این نوع بتنِ هوادار،

هزینه هاي نگهداري و تعمیر را کاهش داده و

حمل و نقل آن نیز آسان است؛ ضمن آن که به

صورت هیبرید نیز قابل استفاده بوده و در

صورت لزوم، به راحتی قابل برداشت و برگشت پذیراست.

از یک سو با توجه به خواص مقاومتی و دوام

بتن گازي، و بر اساس کاربردهاي ژئوتکنیکی

و محافظتیِ این بتن، و از سویی دیگر لحاظ

نمودن مواردي هم چون سبک سازي و لزوم

توجه به حفظ مقاومت ابنیه ي تاریخی در برابر

آسیب هاي ناشی از زلزله و شرایط مختلف محیطی،

و هم چنین رعایت اصل برگشت پذیري در مواد

مورد استفاده در مرمت آثار تاریخی، و نیز با

توجه به استفاده ي عمده از سیمان در طرح هاي

مرمتی اجرا شده در بناهاي تاریخی ایران که

به دلیل هزینه هاي بالاي استفاده از مواد اپوکسی، جایگزینی نداشته است.

قابلیت استفاده از بتن سبک گازي(کفی) با توجه

به ویژگی هاي آن، به عنوان ماده اي در جهت

بهبود کیفیت روش هاي اجرایی مرتبط بامرمت

و مقاوم سازي بناهاي تاریخی ایران در برابر

عوامل آسیب رسان طبیعی از جمله زلزله، پیشنهاد شده است.

بتن گازي(کفی) نوعی بتن سبک هوادار است

که با تزریق کف به داخل ملات سیمان و یا ماسه

و سیمان حاصل مـی شـود، لـذا حبـاب هاي هوا به

صورت یکنواخت در سراسر ملات توزیع می شوند،

در نتیجه حجم بتن تا% 80افـزایش یافتـه و

بـتن سـبک وزن حاصـل مـی شـود.
استفاده از بتن گازي ابتدا به امور غیرسازه اي

از قبیل پر کردن حفرات، عایق حرارتی، مستهلک

کننده صدا، پر کردن ترانشه ها و تثبیـت راه هـا

محدود شده بود، اما پیشرفت مواد کف زا و تجهیزات

تولید بتن گازي، پایداري کف و مقاومت فشاري

بتن را را افـزایش داده و ایـن امکـان رافراهم آورده

است که از بتن گازي در کاربردهاي سازه اي نیز استفاده شود.

اسه و سیمان حاصل مـی شـود، لـذا حبـاب هاي

هوا به صورت یکنواخت در سراسر ملات

توزیع می شوند، در نتیجه حجم بتن تا% 80افـزایش

یافتـه و بـتن سـبک وزن حاصـل مـی شـود.
استفاده از بتن گازي ابتدا به امور غیرسازه اي

از قبیل پر کردن حفرات، عایق حرارتی،

مستهلک کننده صدا، پر کردن تراشه ها و

تثبیـت راه هـامحدود شده بود، اما پیشرفت

مواد کف زا و تجهیزات تولید بتن گازي، پایداري

کف و مقاومت فشاري بتن را را افـزایش داده

و ایـن امکـان رافراهم آورده است که از بتن

گازي در کاربردهاي سازه اي نیز استفاده شود.

فرضیه ي اصلی به دنبال بررسی ویژگی هاي

مقاومت و محافظتی بتن گازي و هم چنین

اصل سبک سازي در صنعت ساختمان سازي،

و نیز هزینه هاي بالاي استفاده از مواد اپوکسی

به منظور مرمت بناهاي تاریخی ایران، به کاربرد

بتن گازي به منظور افزایش مقاومت بناهاي تاریخی

در مقابل آسیب هاي ناشی از زلزله تأکید نموده است.

ن اصل سبک سازي در صنعت ساختمان سازي،

و نیز هزینه هاي بالاي استفاده از مواد اپوکسی

به منظور مرمت بناهاي تاریخی ایران، به کاربرد

بتن گازي به منظور افزایش مقاومت بناهاي

تاریخی در مقابل آسیب هاي ناشی از زلزله تأکید نموده است.