بررسی ظرفیت سبکدانه سازه ای

17 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

بررسی ظرفیت سبکدانه سازه ای


بررسی ظرفیت سبکدانه سازه ای | امروزه استفاده از مصالح جديد

و كارا به همراه تكنيك هاي نوين در ساخت و ساز امر اجتناب

ناپذيري محسوب مي شود. بتن سبكدانه سازه اي از جمله اين

مصالح كارا محسوب مي شود كه استفاده گسترده از آن در

سازه هاي بتني در اروپا و آمريكا به حدود50سال پيش بر

مي گردد. بر مبناي مطالعات انجام گرفته، علت اصلي عدم

استقبال دست اندركاران ساخت و ساز كشور از بتن سبك را

مي توان به كم بودن مقاومت بتن هاي سبكدانه ساخته شده

نسبت داد. دليل عمده كم مقاومت بودن بتن هاي سبكدانه

سازه اي ساخته شده در ايران نازل بودن كيفيت

سبكدانه هاي استفاده شده در اين بتن ها مي باشد.

براي تعيين محدوده كاربردمناسب سبكدانه ها، توجه

به مشخصات مورد نياز بتن سبك مانند وزن مخصوص

و مقاومت مورد نظر و نيز شناخت كامل ويژگي هاي

سبكدانه هاي دردسترس ضروري است. براي دستيابي

به اين منظور آشنايي با مقاومت سبكدانه ها و در حقيقت

آگاهي ازظرفيت مقاومتي آنها اجتناب ناپدير است. در

اين تحقيق ميزان ظرفيت مقاومتي سبكدانه سازه اي ليكا

با دو وزن مخصوص متفاوت مورد بررسي قرار گرفته

و مشخص شد امكان ساخت بتن هاي سازه اي با اين سبكدانه ها وجود دارد.

بتن سخت شده از فازهاي مختلفي تشكيل شده است.براين

اساس ريزساختار بتن سبكدانه رامي توان متشكل از فازهاي

سنگدانه و ماتريس در برگيرنده آن در نظر گرفت. به اين

ترتيب انتظارمي رود كه مقاومت بتن تابعي از مقاومت

فازهاي تشكيل دهنده آن يعني سنگدانه وماتريس باشد.در

بررسي بتن سبكدانه ميتوان در نظر گرفت كه بتن از دو فاز

تشكيل شده است.فازاول ملات كه شامل خمير سيمان

وريزدانه طبيعي است (در بتن سبكدانه با ماسه طبيعي)و

فازدوم كه شامل درشت دانه سبك است. در بتن سبكدانه

معمولا مقاومت سبكدانه چندان زياد نيست ومقاومت بتن

تابعي ازهردوعامل مقاومت سبكدانه و مقاومت ملات در برگيرنده آن است.

تعيين مقاومت مطلق سنگدانه به دليل عدم امكان انجام آزمايش

مستقيم مقاومت فشاري و كششي بر روي دانه ها و نيز

وابستگي آن به اندازه دانه تقريبا امكان پذير نمي باشد. از

سوي ديگر حتي در صورت معلوم بودن مقاومت مطلق

سبكدانه، بررسي نحوه تاثيرآن بر مقاومت بتن نيازمند

تحليل عددي محيط مركب بر مبناي اندركنش سنگدانه ها

و ماتريس در بر گيرنده آن با استفاده از روش هاي

مكانيك شكست غير خطي است كه بر پيچيدگي كار مي افزايد.

تئوري ظرفيت مقاومتي براي حل اين مشكل توسعه يافته

است. دراين تئوري مقاومت بتن و مقاومت ملات تشكيل

دهنده آن در مقياس ماكرو بررسي شده و اثر مقاومت سبكدانه

در مقاومت بتن سبك با ترسيم نمودار مقاومت بتن در مقابل

مقاومت ملات تشكيل دهنده آن بررسي مي گردد. در

صورتي كه مقاومت سبكدانه بيشتر از مقاومت ملات در

برگيرنده آن باشد شيب اين نمودارتقريبا برابر يك مي گردد

و چنانچه مقاومت سبكدانه كمتر از مقاومت ملات در

برگيرنده آن باشد، شيب نمودار ظرفيت مقاومتي كاهش مي يابد.

ترسيم و بررسي نمودار ظرفيت مقاومتي تعيين محدوده

كاربرد بهينه سبكدانه ها را امكان پذير مي نمايد..