بررسی عایق صدابودن دیوارهای ساخته شده بابلوک های بتن سبک

23 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

بررسی عایق صدابودن دیوارهای ساخته شده بابلوک های بتن سبک


بررسی عایق صدابودن دیوارهای ساخته شده بابلوک های بتن سبک | کنترل

نوفه(صدای ناخواسته)درفضاهای مختلف ساختمان ازعوامل مهم

طراحی ازنظرتامین محیط آکوستیکی مطلوب می باشد.

چنانچه بنابه نیازطرح یامحدودیت های موجودفضاهایی

باشرایط آکوستیکی مختلف درمجاورت یکدیگرقرارگیرند

استفاده ازجداکننده هایی باصدابندی مناسب توصیه می گردد.

مقدارصدابندی درساختمان ازنظرنقطه نظرشناخت منابع صدای

ورودی وترازصدای قابل قبول برای فضای موردنظر،بایدمورد

توجه قرارگیرد.آگاهی بنیادی ازمسائل صدابندی واطلاعاتی ازویژگی های

فیزیکی موانع صوتی وهمچنین چگونگی استفاده بهینه ازآن ها

درعایق سازی یک فضادرمقابل صداهای هوابردوکوبه ای

ضروری است.برای محدودکردن نفوذنوفه به فضای داخلی

ساختمان هادرحدقابل قبول،ضوابطی درمبحث 18مقررات

ملی ساختمان تحت عنوان “عایق بندی وتنظیم صدا”ارائه شده است.

دراین مقاله صدابندی هوابردتعدادی ازجداکننده های

ساخته شده بابلوک های بتن سبک،باتوجه به عملکردجداکننده

ساخته شده بابلوک های بتن سبک،باتوجه به عملکردجداکننده

درساختمان باانواع کاربری(ارائه شده درمبحث18مقررات ملی ساختمان)

موردبررسی قرارگرفته است.

فراورده های بتنی سبک:

بتن سبک یکی ازمصالح ساختمانی ازنوع بتن است که بااعمال

شرایط واختلاط خاص،وزن مخصوص آن کاهش

یافته است(وزن حجمی بتن سبک جداکننده کمتر

از1600کیلوگرم برمترمکعب می باشد.

بلوک های تهیه شده ازآن رابرای ساخت دیواربه کارمی برند.

انواع گوناگون بتن سبک رامی توان باتوجه به روش

تولیدآن ها،به صورت های زیرطبقه بندی نمود:

الف:تولیدباسنگ دانه های متخلخل سبک باوزن مخصوص

ظاهری کم،که به جای سنگدانه های معمولی مورداستفاده قرارمی گیرد.

ب:تولیدبتن سبک براساس به وجودآمدن منافذبسیارمتعددی

درداخل بتن یاملات،این نوع بتن رابه اسم های مختلف

بتن اسفنجی ،بتن منفذداریابتن گازی می شناسند.

ج:تولیدبتن سبک باحذف سنگدانه های ریزازمخلوط بتن،به طوری

که منافذمتعددی بین ذرات به وجودمی آیند،عموماسنگدانه های

درشت باوزن معمولی مصرف می شوند.این نوع بتن رابه

طورخلاصه به اسم بتن بدون سنگدانه ریزمی نامند.ازجمله

شرکت های متقاضی دریافت گواهینامه فنی ازمرکز،تولیدکنندگان

این نوع بلوک هاهستند.درطی روندآزمایش های مربوطه،

صدابندی هوابرددیوارساخته شده بااین بلوک هابراساس

استانداردملی ایران3-8568موردبررسی قرارمی گیرد.

درجه بندی صدابندی دیواردرمقابل صدای هوابرد براساس استانداردملی ایران:

برای سهولت بیشتردرمقایسه صدابندی جداکننده های مختلف،

درآئین نامه های آکوستیکی صدابندی یک جداکننده رادرمقابل

صدای هوابرد،به وسیله یک عدد تنهاکه گویای صدابندی آن

باشدبیان می کنند.این عددتنها،براساس روشی که دراستاندارد

ملی ایران1-8834ISO717/1))آمده انجام می پذیرد.دراین روش

نموداربدست آمده ازنتایج اندازه گیری افت صوتی جداکننده رابر

روی نمودارمبناتحت شرایط خاصی می لغزانند.سپس

مقدارعددی نمودارمبنای لغزانده شده دربسامد500هرتز

رابه عنوان شاخص کاهش صدای وزن یافته RWبرای آن

جداکننده ودراستانداردASTM،STC می نامند.مقدارعددی این دو نقریبابرابرند.

روی نمودارمبناتحت شرایط خاصی می لغزانند.

سپس مقدارعددی نمودارمبنای لغزانده شده دربسامد500هرتز

رابه عنوان شاخص کاهش صدای وزن یافته RWبرای آن

جداکننده ودراستانداردASTM،STC می نامند.مقدارعددی این دو نقریبابرابرند.

دریک نتیجه گیری می توان گفت که ازبررسی نتایج صدابندی

هوابرددیوارهای ساخته شده بابلوک بتن سبک که ازاندازه گیری های

آزمایشگاهی به دست آمده اندوباتوجه به ضوابط تعیین شده برای

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیازبرای جداکننده ها

باکاربری های مختلف،براساس مبحث هجدم مقررات

ملی ساختمان نتایج زیربه دست می آید:

هوابرددیوارهای ساخته شده بابلوک بتن سبک که ازاندازه گیری های

آزمایشگاهی به دست آمده اندوباتوجه به ضوابط تعیین شده

برای حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیازبرای

جداکننده هاباکاربری های مختلف،براساس مبحث هجدم

مقررات ملی ساختمان نتایج زیربه دست می آید:

ه ضوابط تعیین شده برای حداقل شاخص کاهش صدای وزن

یافته موردنیازبرای جداکننده هاباکاربری های مختلف،براساس

مبحث هجدم مقررات ملی ساختمان نتایج زیربه دست می آید:

1-درمورددودیوارباضخامت یکسان،دیواری که چگالی

سطحی بیشتری دارددارای افت صوتی بیشتری است.

2-درمورددیوارهای ساخته شده بایک نوع بلوک (چگالی حجمی یکسان)،

دیواری که ضخامت بیشتری دارد،دارای افت صوتی بیشتراست.

بنابراین درصورتی که صدابندی هوابرددیوارجوابگوی عایق

صوت نباشد بایدازبلوک های ضخیم استفاده کرد.

3-بندکشی دیوارهاپیش ازاندود،میزان صدابندی هوابرددیوارراافزایش می دهد.