بلوک سبک هبلکس

14 آوریل 2019 Hadis دسته‌بندی نشده

بلوک سبک هبلکس

مزایای فنی،اقتصادی وزیست محیطی

1-مزایای فنی بلوک های هبلکس

سبک،مقاوم وبادوام:بابهره گیری ازتکنولوژی ویژه ساخت بتن هواداراتوکلاوشده،بتنی بسیارسبک باساختارمنحصربه فردتولیدگرددوکاهش قابل توجهی درهزینه های حمل ونقل وجابجایی رابه همراه داشته است.این ساختاربادوام برای مدت طولانی به تعمیرونوسازی نیازنداردوعمربسیارطولانی خواهدداشت.خواص مکانیکی هبلکس آن رامحصولی برترومطوئن جهت ساخت وسازدرمناطق زلزله خیزنموده است.ازسوی دیگرباتوجه به گذشت بیش از90سال ازعمربه کارگیری هبلکس درسازه های هبلکس درمناطق درمناطق آب وهوائی گوناگون درسراسردنیاتاکنون هیچگونه پوسیدگی،جمع شدگی،زنگ زدگیوحتی ازهم پاشیدگی درساختاربلوک های مذکورمشاهده نگردیده است.

سهولت دراجرا:سرعت اجرای عملیات دیوارچینی بابلوک هبلکس تامیزان سه برابرنسبت به دیگرمتریال ساختمانی مشابه اعم ازآجر،بلوک سفال و…افزلیش داشته ومزیت فوق العاده ای درحوزه کاهش هزینه های سرسام آورنیروهای اجرائی ساختمان راتاحجم سه برابرکاهش به همراه خواهدداشت.

2-مزایای اقتصادی بلوک های هبلکس:

این محصول جزء به روزترین محصولات دردنیابوده واکثرکشورهای پیش رفته درحال حاضربزرگترین مصرف کننده این محصول می باشند.دردنیای پیشرفته امروزی وباتوجه به پیشرفت های صورت گرفته درزمینه های مختلف علمی،صنعت بتن دچارتحول گردیده وتولیدبتن سبک هبلکس حاصل این پیشرفت است.بتنی که علاوه برکاهش بارمرده ساختمان ازنیروی واردب سازه دراثرشتاب زلزله می کاهد.بتن سبک باتوجه به ویژگی های خاصی که دارد،دارای کاربردهای مختلف است که برحسب وزن مخصوص ومقاومت فشاری آن تفکیک می شود.باگسترش استفاده ازبتن سبک درسراسردنیابه ویژه درکشورهای پیشرفته وشکل گیری آئین نامه های اجرایی آن هامتاسفانه این نوع بتن که باوجودقابلیت های ویژه بلوک درکشورما،ایران هنوزناشناخته باقی مانده است.بلوک سبک اتوکلاوشده20درصدوزن ساختمان راکاهش می دهد.15درصدازمیزان ملات کم نموده وسرعت اجراراتا3برابرافزایش داده وحدود12درصدازمصرف فولادرادرساخت وسازکاهش می دهد؛وازسوی دیگرباتوجه به ویژگی های عایقی منحصربه فردبلوک درگرمایش وسرمایش ساختمان تامیزان70درصدصرفه جویی خواهیدداشت.لذاپروژه های ساختمانی بابه کارگیری بلوک های هبلکس بادرنظرگرفتن سرعت اجرا،نیروی اجرایی کمترومصرف ملات کمتروهمچنین کاهش زیادبارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوارهای ازنوع بتن سبک هبلکس موجب کاهش ابعادسازه می شودکه خودصرفه جویی قابل ملاحظه ای رادرهزینه مصالح مصرفی به همراه خواهدداشت.عایق بودن هبلکس دربرابرگرما،سرماعلاوه برصرفه جویی چشمگیری که درفضاهای تاسیساتی وسطح برودتی،موجب کاهش قابل ملاحظه ای درمصرف انرژی لازم برای سرمایش وگرمایش ساختمان درسال های متمادی خواهدشد.

3-مزایای زیست محیطی بلوک های هبلکس:

آخرین آمارهاحاکی ازمصرف 8برابری انرژی درایران درمقایسه بااروپامی باشد.این درحالی است که میزان بهره مندی اروپایی هاازانرژی ب مراتب بیشترازکشورهایی ازجمله ایران است.لذابابه کارگیری بلوک سبک که دارای مزایای ویژه ای درحوزه مصرف انرژی می باشد،سهم قابل توجهی درکاهش مصرف انرژی درحجم کلان این سرمایه ملی خواهیم داشت.

ازسوی دیگراستفاده ازبلوک سبک ازتبدیل شدن خاک هایی باقدرت کشاورزی ونباتی به مصالح ساخت وسازجلوگیری نموده وبه تبع آن مصرف انرژی درفرآیندساخت این محصول نوین یک چهارم کمترازنمونه های سنتی مشابه خواهدبود.

حمل ونگهداری بلوک:

روش تخلیه صحیح بلوک هابه کارگیری وسایل همچون لیفتراک،تاورکرین وجرثقیل است که درصورت استفاده ازناورکرین وجرثقیل می بایست برای جلوگیری ازلب پریدگی بلوک هادرمحل اتصال تسمه به بلوک درقسمت بالای بارازتسمه برزنتی استفاده نمودویادرصورت استفاده ازسیم بکسل ازنبشی جهت مهارفشارهای احتمالی سیم بکسل استفاده کرد.

درهنگام تخلیه،بلوک هاروی یک سطح صاف وبالاتراززمین تخلیه ونگهداری شوند.درصورت تخلیه روی سقفدرسطح نزدیک ستون ودیوارهای برشی توزیع گردد.درصورت وجودپوشش پلاستیکی بلوک های چیدمان شده برروی پالت،یک روزقبل ازمصرف،پوشش برداشته شودتاتبادل رطوبتی وحرارتی بامحیط اجراانجام گردد.توجه گردددرپایان هرروزکاری روی سطح بلوک های باقیمانده بانایلون پوشیده شود.