بلوکAAC

8 آوریل 2019 Hadis بلوک هبلکس

بلوکAAC

بلوکAAC | این نوع بلوک دارای ویژگی هایی می باشد

که درادامه به بیان آن می پردازیم.

1-سبکی:

باتوجه به نحوه تولیدواستفاده ازفن آوری پیشرفته روز،

محصولی بسیارسبک (که درحدودیک سوم وزن محصولات آجری)

می باشد که این به معنای کاهش وزن ساختمان

یاهمان بارمرده است که منتج به کاهش مقاطع اسکلت

ومقاومت بیشترسازه دربرابرنیروی مخرب زلزله خواهدشد.

بلوکAAC وزنی معادل یک پنجم سایرمحصولات بتنی

راداراست.وزن کم موجب کاهش بارمرده واستحکام

بیشترساختمان ومقاومت بالادرهنگام زلزله می شود.

2-عایق صوت:

بلوکAACبه علت داشتن سلول های محبس هوا،

عایق بسیارخوبی برای صوت می باشدودراستانداردASTMدر

رده عایق های صوتی بسیارخوب طبقه بندی شده است.

بااستفاده ازبلوک AACدرسقف ودیوارازانتقال صوت

بین طبقات وقسمت های مختلف به خوبی جلوگیری می گردد.

به عبارت دیگرجهت روبکردبه رعایت مبحث18،استفاده

ازاین بلوک توصیه می گردد.

3-عایق رطوبت:

AACمطابق بااستاندارد1970،BS4315عایثپق رطوبت

محسوب می شود.به طورکلی سلول های هوای AACبه

صورت کپسول بسته بوده وبایکدیگرارتباط ندارند

لذاازانتقال رطوبت جلوگیری می نمایند.

4-عایق حرارت:

سیلکس به خاطروجودتعدادبسیارزیادحباب های هوای ریز

محبوس درآن،توانایی بسیاربالایی به عنوان یکی ازمصالح

عایق حرارتی درساختمان ازخودبروزداده به صورتی

که برطبق تحقیقات پژوهشگران آلمانی درهزینه های

ایجادتاسیسات حرارتی وبرودتی ساختمان تاحدود28%صرفه جویی

مشاهده می گردد وهزینه های جاری مربوط به بخش

تاسیسات نیزحدود30%کاهش خواهدیافت.بنابراین

درجهت رویکردبه رعایت مبحث19مقررات ملی

ساختمان،استفاده ازاین بلوک توصیه می شود.

به منظوراندازه گیری میزان دایت حرارتی AACآزمایشی

برروی یک دیوارباضخامت25سانتی مترانجام شده است.

دراین آزمایش سطح خارجی یک دیوار25سانتی متریAACبرای

حداکثرجذب حرارت ازخورشیدبه رنگ سیاه رنگ آمیزی

شده ودماسنجی تغییرات دمای داخلی وخارجی دیواررااندازه گیری می کند.

5-مقاوم دربرابرآتش:

سیلکس قابل اشتعال نیست وحرارت رابسیارآرام منتقل می نماید

به طوری که میانگین سرعت آتش درمکان های ساخته شده

بااین نوع بلوک تقریبا3سانتی متردرساعت می باشدکه

همین ویژگی آن رادرزمره دیوارهای ضدآتش معرفی

می نمایدودرمکان های عمومی حساس وبااهمیت ازجمله

هتل ها،بیمارستان ها،مساجد ومراکزآموزشی و…کاربری

خوبی دارد.لازم به ذکراست که استفاده ازمصالح

مرغوب نرخ بیمه رانیزکاهش می دهد.

6-سازگاری بامحیط زیست:

بررسی های انجام شده نشان دهنده سازگاری کامل این

بتن بامحیط زیست می باشد به گونه ای که برای طبیعت

مضرنیست وهیچ گونه زباله یاموادآلاینده تولیدنمی کند.

بااستفاده ازاین بتن دیگرنیازی به استفاده ازخاک

ارزشمندرس ویاایجادآلودگی شدیدتوسط کوره های تولیدمصالح مشابه نمی باشد.

همانطورکه میدانیم خاک بسیاربااهمیت وارزشمنداست

ومی توان بااستفاده ازاین بلوک آن راحفظ نمودوبه

کشتزارها،باغهاودیگرفضاهای سبزکشوراضافه کرد

وازطرفی به جامعه مترقی وپیشرقته ساختمان درجهان نزدیک شد.

7-صرفه اقتصادی وسرعت دراجرا:

باتوجه به ابعادسیلکس وکارکردساده باآن،سرعت وبازده

به شدت بالامی رود.وضایعات ساختمانی به صورت

کاملامحسوس کاهش می یابد.علاوه برآن خواب سرمایه

سازنده باتوجه به کاهش زمان ساخت کمترمی گردد.

این هاهمه به خودی خوددرسیاست های اقتصادی

این صنعت جایگاه والایی دارند.قیمت تمام شده دیوارهای AACارزان تر

ازسایرمصالح ساختمانی نوین وحتی سنتی متداول است.علاوه براین

بااستفاده ازبلوکAACبارمرده ساختمان کاهش یافته ودرنتیجه

هزینه اسکلت نیزکاهش پیدامی کند.

8-حمل ونقل آسان:

قطعات پیش ساخته بابتن سبک نسبت به قطعات بتنی معمولی هزینه

ترانسپورت کمتری داردوهمچنین نسبت ان هاآسان تراست.

9-قابل برش بودن:

این نوع بتن دروزن های 600الی 900به راحتی بااره نجاری

بریده می شودکه کارهای بنایی وهمچنین کشی و

تاسیسات بسیارسریع وراحت صورت می گیرد.