تاریخچه بتن خودتراکم

23 جولای 2019 Hadis بلوک هبلکس

تاریخچه بتن خودتراکم


تاریخچه بتن خودتراکم | نظریه بتن خودتراکم، بتنی که خودش

متراکم می شود واحتیاج به تراکم توسط ویبراتور ندارد به

عنوان راه حلی براي رفع مشکل دوام سازه هاي بتنی توسط

اوکامورا در سال 1986 پیشنهاد گردید وتحقیقات براي

گسترش این نوع بتن توسط ازاوا و ماکاوا در دانشگاه

توکیو به انجام رسید. اوکامورا،در خلال تحقیقات خود

دریافت که دلیل اصلی کاهش دوام و میزان کارایی بتن،

اوکامورا ضعف دوام و کارایی بتن در ژاپن را تا

اندازهاي برطرف نمود. اوزاوا در ادامه تحقیقات خود

به این نتیجه رسید که با به کارگیري فوق روان کننده

و موادي نظیر سرباره و خاکستر بادي به عنوان

جایگزینی بخشی از سیمان، می توان مقاومت در برابر

جداشدگی بتن خودتراکم را کنترل نمود و به میزان جریان

پذیري بتن افزود. وي میزان 10 تا 20 درصد

خاکستر بادي و 25 تا 45 درصد سرباره به نسبت وزنی

سیمان را به عنوان بهینه ترین مقدار براي افزایش

جریان پذیري و پیشرفت مقاومتی بتن پیشنهاد نمود.

انواع بتن خودتراکم:

انواع بتن خودتراکم بتن هاي خودتراکم به

سه گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:

 نوع پودري: بتن خودتراکم به نحوي نسبت بندي می شود

که نیاز خودتراکم بودن را بدون استفاده از مواد اصلاح

کننده ویسکوزیته و با بهره گیري از پودر تأمین می کند.

بااستفاده ازپودر، مقاومت مناسب در مقابل جداشدگی

ذرات در مخلوط بتن ایجاد می شود وبا به کار گرفتن

مواد افزودنی کاهنده آب وهوا زا، تغییر شکل زیاد تأمین می شود.

نوع داراي مواد اصلاح کننده ویسکوزیته: در این گروه

بتن خودتراکم، از مواد اصلاح کننده ویسکوزیته براي

ایجاد مقاومت در برابر جداشدگی ذرات استفاده می شود

و مواد افزودنی کاهنده آب و هوازا براي ایجاد تغییرشکل زیاد استفاده می شود.

نوع ترکیبی: در این گروه از بتن خودتراکم از پودر

همزمان با مواد اصلاح کننده ویسکوزیته استفاده

می شود و مواد اصلاح کننده ویسکوزیته

براي کاهش تغییرات کیفیت بتن تازه استفاده می شود.

مزایا و معایب بتن خودتراکم:

توسعه بتن خودتراکم، در دهه هاي اخیر به علت مزایاي

اقتصادي و صرفه جویی در نیروي کار گسترش یافته است.

بتن خودتراکم باعث کاهش هزینه نیروي کار و بهبود کارایی

سازه ها در کارگاه و افزایش سرعت ساخت سازه ها می شود.

استفاده از بتن خودتراکم باعث بتن ریزي آسانتر و بهبود

دوام بتن و سطح کار تمام شده بهتر براي سازه ها می شود.

قابلیت جاري شدن از میان میلگردهاي متراکم و

در قالب هایی با شکل پیچیده و انعطاف پذیري بیشتر در

پخش شدن در قالب ها و در نتیجه نیاز کمتر به تعداد

نقاط بتن ریزي نیز از مزایاي استفاده از بتن هاي خودتراکم می باشد.

با استفاده از بتن خودتراکم به دلیل کاهش ویبره در

عملیات بتن ریزي، سروصداي ناشی از عملیات تراکم و

صداي مزاحم مییابد. بتن خودتراکم آزادي بیشتري در

حین طراحی سازه ها به محاسب می دهد و از

آن براي مقطع نازك بتنی می توان استفاده کرد.