تاریخچه وانواع بتن سبک

10 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

تاریخچه وانواع بتن سبک


تاریخچه وانواع بتن سبک | اولين گزارش ها در مورد كاربرد

بتن سبك به روم باستان برمي گردد كه در ساخت برخي معابد

خود از اين سبكدانه ها استفاده کردند.پس ازآن کاربردبتن

سبکدانه پس ازتولیدسبکدانه های مصنوعی وفراوری شده

دراوایل قرن بیستم واردمرحله جدیدی شد.

درسال1918S.Jhayed  بامنبسط کردن رس وشیل اقدام به

تولیدنوعی سبکدانه کردکه ازآن درساخت بتن استفاده شد.

درسال های جنگ جهانی اول ازبتن سبک برای ساخت کشتی ها

استفاده کردند.ازنیمه دوم قرن بیستم درانگلستان،ایتالیاواسکاتلند

پل هاوساختمان هایی بااین بتن هاساخته شد.درسال1970ساخت

بتن سبک پرمقاومت آغازشدونتیجه آن تولیددال ها ودیگرعناصربتنی

واردمرحله جدیدی شد.امادرسالیان اخیربتن های سبکی بامقاومت های

بالاترتولیدشده اندکه اهداف مورنظرسازندگان رابهتربرآورده می کنند.

انواع بتن های سبک:

تمامی بتن های سبک،وزن مخصوص کم خودرامدیون همراه

داشتن هوادرساختارخودهستندکه هوایاخلل وفرج به روش های

مختلف درساختارآن ایجادمی شود.

به طورکلی بتن های سبک به سه نوع زیرتقسیم بندی می شوند:

بتن سبک هوادار:

این نوع براثرتداخل هوایاگازبه دوغاب سیمان به وجودمی آید

وازخصوصیات آن بالابودن درجه عایق حرارتی

وپایین بودن وزن مخصوص آن می باشد.

بتن سبک بدون ریزدانه:

این نوع بتن فقط حاوی سیمان ودرشت دانه هایی بین 10تا20میلی متر

است وخلاهای ناشی ازهوادردرون آن به طورهمگن توزیع

می شودکه ازمحاسن آن می توان به انقباض کم درهنگام خشک شدن،

ضریب حرارتی بالاومقاومت دربرابرآب اشاره کرد.

بتن دانه سبک:

این نوع بتن باسبکدانه های مختلفی ساخته می شوندکه

هریک رفتارویژه ای رادارامی باشد.

مهم ترین دانه های سبک که ازآن هابتن سبک می سازندشامل

سرباره کوره آهن گدازی،پوکه سنگ،رس منبسط شده،پرلیت،

خاکسترپودرشده موادسوختی وپامیس می باشد.

پوکه سنگ:

ماده طبیعی سبکی است که منشاآتشفشانی داردودارای خلل وفرجی

دربافت خوداست.رنگ آن معمولاروشن است وبافت یکنواختی دارد.

بتنی که ازاین سنگدانه ساخته می شوددارای وزن مخصوص720تا1120کیلوگرم

برمترمکعب می باشدکه ازلحاظ وزنی تقریبا یک سوم بتن های معمولی است.

مقاومت این نوع بتن درمقایسه بابتن سنگین تقریبا به نصف می رسدو

درجاهایی که وزن مخصوص کم ومقاومت متوسط مدنظراست

می توان ازآن استفاده کرد.این نوع بتن بیشتردربلوک

سازی وقطعات پیش ساخته بتنی کاربرددارد.

سرباره اسفنجی کوره آهن گدازی:

این سرباره هادراثرتماس سرباره گداخته کوره آهن گدازی ومقدار

محدودی آب وهوای فشرده حاصل می شودکه دراثراین فعل وانفعالات

سرباره منبسط گشته وتوده ای اسفنجی شکل شبیه چوکه سنگ

به دست می آید.وزن مخصوص این ماده بین320تا880کیلوگرم

برمترمکعب است.بتن به دست آمده ازاین سبک دانه درساخت بلوک های

بتنی سبک وعایق کردن پشت بام ها به کارمی رود.

پامیس:

این ماده که درواقع بخش مهمی ازپژوهش راشامل می شودنوع

دیگری ازسبکدانه هایی است که درساخت بتن سبک ازآن استفاده می شود

وهمانطورکه اشاره شدبتنی که بااین ماده ساخته می شودنسبت به

سایرسبکدانه هاونمونه های قبلی دارای خصوصیات وکیفیات بهتری می باشد.

پامیس دراصطلاح لغوی همان سنگ خاراودرواقع نوعی سنگ آتش

فشانی است که دارای تخلخل های زیادی دربافت خودمی باشد.

این تخلخل ها به شکل شانه عسلی یاشش گوشه می باشندکه دراثر

سردشدن ناگهانی گدازه های آتش فشانی که به سطح زمین می رسند

ایجادمی شوندودرنهایت باث به وجودآمدن ماده ای

سبک وزن بامقاومت بالامی گردد.