جایگاه بتن هواداراتوکلاوشده دربتن های سبک

11 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

بر اساس طبقه بندي كلاسيك بتن هاي سبك شامل انواع زیرمی باشد:

1-بتن های دانه سبک

2-بتن های هواداریامخلخل

3-بتن های بدون ریزدانه


جایگاه بتن هواداراتوکلاوشده دربتن های سبک | بتن هوادار اتوكلاو

شده در زير مجموعه گروه دوم قرار مي گيرد. به شكل پيش

ساخته (Pre-Fabricated)و در دو نوع مسلح وغير مسلح

توليد مي شود. بيشترين سهم توليد به انواع غير مسلح (حدودا80%)

اختصاص دارد.تولیددراروپابه همراه روسیه درسال2100به24میلیون

مترمکعب رسیده است. آمار دقيقي از توليد در چين در دسترس نيست.

اطلاعات شفاهي رقمي در حدود 10ميليون متر مكعب را نشان مي دهد.

درساير كشورها آمار قابل اتكايي پيدا نشد. ازتوليد كنندگان اصلي

باقي مانده درژاپن، كره جنوبي، آمريكا، كشورهاي خاورميانه

وآسياي مركزي و آفريقا و استراليا و هند آمار دقيقي از توليد

وجود ندارد. ژاپن در سال1992 به میزان5/2 میلیون مترمکعب

تولیدداشته که تقریباتمام آن به شکل دال وپانل مسلح بوده است.

برخی منابع ازتقاضای تولیدجهانی 100میلیون مترمکعب

درسال2011نام برده اندوافزایش سالانه تولیدرا5میلیون مترمکعب اعلام کرده اند.

ظرفيت توليد عملي ايران در سال 90حدود 500هزار متر

مكعب بوده كه به تفضيل بيشتر به آن خواهيم پرداخت. با بررسي

آماري توليد ساير انواع بتن سبك مي توان به اين نتيحه گيري رسيد

كه حداقل از نظر توليد عناصر غير مسلح، اين نوع بتن

در حال حاضر جايگاه نخست را در دنيا داراست.

مهمترین خصوصیات تولیدبتن هواداراتوکلاوشده :

با بررسي جزئيات فرايند توليد اين محصول و مقايسه آن با توليد ساير

بتن هاي سبك سه ويژگي اصلي در توليد اين محصول وجود دارد

كه آن را نسبت به ساير انواع بتن سبك متمايز مي سازد.

اين ويژگي هاعبارتنداز:

1-تمام مواد اولية ورودي به خط توليد بايد ابتدا به طور كامل

آسياب شده و ميكرونيزه شوند. (در بيشتر فناوري هاحد بالای

ميكرونيزه كردن الك 90ميكرون است).

2-اساس فرايند توليد از قالب ريزی تا عمل آوری انجام

يك سري واكنشهای شيميايی از نوع هيدروترمال

مستقيماً و توسط مواد اوليه موجود مي باشد.

3-عمل آوري محصول تحت فشار بخاراشباع

 (High Pressure Steam Curing)ودر اتوكلاو صورت مي گيرد.

هرسه خاصيت بالاباعث گرانتر شدن هزينه توليد محصول در

هرمترمكعب نسبت به سايرانواع بتن های سبك متداول

می شود.

نگاهی اجمالی برفرآیندتولیدمحصول:

مواد اوليه اصلي شامل سيليس، آهك زنده، سيمان، آب و

پودر آلومينيوم به همراه گچ در بعضي از فناوري ها در يك

فرايند توزين به صورت تر و خشك وزن شده و با يكديگربا

دور بالا(400تا900دوردردقیقه)مخلوط شده ودرقالب های

3تا6مترمکعبی(بستگی به نوع فرآیندوظرفیت تولیددارد)قالبگیری می شوند.

واكنشهاي اوليه بين آب، آهك،سيمان و پودر آلومينيوم براي تورم

دوغاب درقالب وايجاد سختي وگيرايش لازم برای برش در

يك گرم خانه صورت مي پذيرد.نقش كيفيت آهك دراينجا خيلي

مهم است چرا كه حرارت لازم برای انجام واكنش ها در زمان

مقرر هم درهنگام قالب ريزی و هم در گرم خانه به عهده اين

ماده است.كيك ها،پس ازبرش طولي وعرضي به اتوكلاوجهت

عمل آوری تحت فشار هدايت مي شوند.واكنش های نهايي

و تكميلي در اتوكلاو وتحت فشار 12بارباحضورسيليس وكلسيم

موجود درآهك وسيمان انجام مي شود.نقش كيفيت سيليس دراينجا

مهم است چراكه خلوص بيشتر آن باعث تشكيل پيوندهای قوي تری

در اتوكلاومي شود.نرمي سيمان درفرايند گيرايش اوليه درگرم

خانه وكيفيت پودرآلومينيوم دركيفيت تخلخل ها نقش مهمي دارند.

نرمي مواد اوليه بايد كنترل شود و قالبريزي بايد تحت شرايط

دمايي خاص انجام گيرد. در اين ميان غلظت دوغاب مورد استفاده و سرعت آزاد