خواص بتن

10 مارس 2019 Hadis بلوک هبلکس

خواص بتن:

خواص بتن:درلحظات اولیه اختلاط ،بتن حالت خمیری شکل دارد وپس ازانجام عملیاتی ازقبیل ریختن آن درقالب متراکم کردن ونگهداری ازآن باگذشت برهه ای اززمان خودرامیگیردوسخت می شود درنهایت به شکل قالب خود درمی آید.بنابراین بتن دودوره عمر شامل حالت تازه وسخت شده دارد که باید درهردوره انتظاراتی راکه طراح سازه ازآن دارد برآورده سازد که درادامه به بررسی خلاصه ای ازاین انتظارات می پردازیم:

الف:ویژگی های مطلوب بتن تازه:بتن تازه بایددارای خصوصیات ذیل باشد:

1-قابلیت حمل:بتن بایددرعین روان بودن به صورت خمیری نسبتاسفت باشد تاضمن حمل ونقل اجزای تشکیل دهنده آن ازهم جدانشده ودریک گوشه جمع نشوند.

2-قابلیت ریختن:بتن راباید بتوان به سهولت بدون به ریختن انسجام درمحل موردنظرتخلیه کرد.

3-قابلیت جادادن:بتن راباید به راحتی درقالب های آن جاداد به طوری که تمام گوشه هاوزوایای قالب هاودورمیلگردراپرکند.

4-قابلیت تراکم:بایدبتوان تاحدامکان هوای محبوس دربتن راخارج کرد وآن رامتراکم نمود.

5-قابلیت پرداخت:سطح بتن تازه رابایدبتوان به راحتی صاف نمودویاروی آن نقش موردنظرراایجادنمود.

ب:ویژگی های مطلوب بتن سخت شده:بتن سخت شده بایدتمام یابخشی ازخصوصیات ذیل راباتوجه به شرایط موردنظرداشته باشد:

1-دربرابرنیروهای وارده مقاومت داشته باشد.

2-درمقابل عوامل محیطی اعم ازعوامل فیزیکی وشیمیائی وبه بیان دیگر حفظ شدن کیفیت وقابلیت بهره برداری آن درطی زمان مقاومت داشته باشد.

3-درمقابل حرارت زیادویابرودت زیاد مقاومت داشته باشد.

4-درمقابل اثرتخریبی آب وفرسایش مقاومت داشته باشد.

5-نفوذپذیری بسیارکم

سیمان:

اگرمخلوطی  ازسنگ آهک وخاک رس درکوره دوارباحرارت زیاد پخته شود سپس ضمن افزودن مقدارکمی گچ به آن باآسیاب کردن به پودرتبدیل شود محصولی که ازاین ترکیبات به دست می آید”سیمان”نام دارد.وقتی سیمان باآب مخلوط می شود،واکنش شیمیائی”هیدراتاسیون”بین این دوانجام می گیرد.زمانی که سیمان باآب مخلوط می شود،واکنش شیمیایی”هیدراتاسیون”بین این دوانجام می گیرد.درنتیجه برروی سطح هردانه ی سیمان ماده ای به وجودمی آید که به سبب اتصال این موادبه یکدیگرتمام دانه هابه هم می چسبند.بدین ترتیب ازاین بتن سخت شده مقتومتب حاصل می شودکه موردانتظاراست.

هبدراتاسیون واکنشی دارد که باتولیدحرارت همراه است.البته درقطعات نازک ماننددیوارها وبادال هایی که تا200میلی مترضخامت دارند،حرارت ناشی ازهیدراتاسیون به سرعت ازبین می رود.امادردیوارهایی که ضخامت آن پس ازقالب برداری بیش از200میلی متراست پس ازقالب برداری حتی پس از24ساعت اززمان بتن ریزی چنان چه سطح آن لمس گردد،دمای  بتن احساس می شود.

الف:انواع سیمان:سیمان هایی که باترکیبات مختلف شیمیایی ساخته می شوند،خواص متفاوتی نیزازخودنشان می دهند.بنابراین می توان باانتخاب مواداولیه خام،یک نوع سیمان خاص باخواص مطلوب وخواسته شده ساخت.

خواص سیمان:ازآنجاکه کیفیت سیمان درتولید یک بتن خوب موثرمی باشد،لازم است درمراحل ساخت سیمان،ازنظرکیفی کنترل های دقیق به عمل می آید.ویژگی هاوخواصی که درخصوص سیمان پرتلنددارای اهمیت هستند به شرح زیرمی باشد:

1-ریزی یانرمی سیمان که توسط “سطح مخصوص”بیان می شودونشانگرکل سطح جانبی ذرات موجوددرواحدوزن سیمان است.

2-زمان گیرش اولیه ونهایی سیمان که درحقیقت سرعت سخت شدن خمیرسیمان رانشان می دهد.

3-سلامت سیمان که بیانگرعدم انبساط مخرب وتغییر حجم عمده بعدازگرفتن سیمان است.

4-مقاومت سیمان،اعم ازمقاومت های کششی وفشاری

5-وزن مخصوص سیمان