خواص مهندسی بتن سبک ومیکروسیلیس

22 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

خواص مهندسی بتن سبک ومیکروسیلیس


خواص مهندسی بتن سبک ومیکروسیلیس | بتن احتمالایکی ازمهم ترین

مصالح ساختمانی درصنعت ابنیه وساختمان درجهان است

وپس ازآب به عنوان پرمصرفترین ماده ازنظروزنی-حدود 6بیلیون تن

درسال-شناخته شده است.درسازه ها بتنی،قسمت عمده ای باروارد

برسازه راوزن خودبتن تشکیل می دهد.بنابراین کاهش وزن بتن

فوایدقابل توجهی رادربردارد.این فوایدشامل کاهش بارمرده

ساختمان که باعث صرفه جویی درمصرف فولاددراسکلت وپی می شود.

افزایش موثرفضای مفیدداخل بنا،قابلیت های گوناگون کارپذیری،

حائل صداورطوبت وبه ویژه عایق حرارت بودن،کاهش خستگی

بناوپایایی مناسب دربرابرعوامل آسیب زاوعوامل متعدددیگر،می باشد

که ازمزایای بهره گیری تجربه شده ازاین بتن ها

بامواردمتعددکاربرددرساخت وسازمی باشد.

سبکدانه های مختلفی به صورت طبیعی ومصنوعی وجوددارد

که درکارهای مختلف سازه ای وغیرسازه ای مانند ساخت

بلوک سبک ساختمانی استفاده می شود.ازجمله این سبک دانه ها

می توان به لیکا،پرلیت،پوکه معدنی یاپومیس وتوف اشاره نمود.

باحذف سنگدانه های سنگین ازبتن وجایگزین کردن آن باسبکدانه های

سازه ای می توان به بتنی بامقاومت قابل قبول دست یافت.

برای افزایش مقاومت وتوانایی استفاده ازاین نوع سنگدانه ها

دربتن می توان ازافزودنی هایی نظیرمیکروسیلیس ومتاکائولن بهره برد.

تاریخچه:

اولین گزارش های تاریخی درمورداستفاده ازبتن سبک و

مصالح سبک وزن به روم باستان برمی گردد.رومیان در

احداث معبد پانتئون ورزشگاه کلوزیوم ازپومیس که نوعی

مصالح سبک است استفاده کردند.کاربرد بتن سبک دانه

پس ازتولیدسبک دانه های مصنوعی وفرآوری شده دراوایل

قرن بیستم واردمرحله جدیدی شد.درسال1918 s.j.hayde  بااستفاده

ازکوره دواراقدام به منبسط کردن رس وشیل کردوبدین ترتیب

سبکدانه مصنوعی تولیدکردونام این سبک دانه راهایدیت

گذاشت تولید تجاری روباره های منبسط شده ازسال1928آغازگردید.

درطی سال های50و60مییلادی ساختمان ها وپل های زیادی بابتن

سبک درجهان ساخته شد.دراین مدت بیش از150پل وساختمان

درایالات متحده وکانادابااین نوع بتن،موردبهره برداری قرارگرفت.

دردهه 70و80میلادی پل هایی بادهانه های مختلف ساخته وبا

موفقیت موردبهره برداری قرارگرفت ودردهه1970ساخت

بتن دانه پرمقاومت آغازشد.درسالیان اخیرنیزاستفاده ازبتن سبک

دردال سقف ساختمان های بلندمرتبه،عرشه پل های بادهانه های

بلندودیگرمواردمشابه وهمچنین کاربردهای خاص مانندعرشه

وپایه دکل های استخراج نفت کاربردفراوانی یافته است.

درتحقیقات اخیر،yong jic kim  بتن سبک خودتراکم بادونوع

سبکدانه موردآزمایش قرارگرفته بود ونسبت آب به سیمان

دراین تحقیق 0.38ومقاومت 28روزه حدود32مگاپاسکال

بدست آمد،hugo costa  وهمکاران بامقایسه چهارسبکدانه

وچگالی بین1700تا2000کیلوگرم برمترمکعب،مقاومت

فشاری درسن 28روزبین52تا80بدست آمد.

مصالح مصرفی

میکروسیلیس:

استفاده ازمیکروسیلیس دربتن ریزی های کجاورسواحل

دریاهابه طورجدیدی موردتوجه مهندسین ساختمان قرارگرفته

است به دلیل خصوصیات بارزپوزولانی میکروسیلیس،استفاده

ازآن جه بهبودخواص مکانیکی وافزایش دوام بتن درکشورهای

پیشرفته روبه افزایش است.میکروسیلیس یک محصول فرعی

ازکوره های قوس الکتریکی درجریان تولدآلیاژهای فروسیلیس

می باشد.این ماده باداشتن بیش از90درصدسیلیس باحالت

غیرکریستالی وبه شکل ذرات بی نهایت ریزباقطرمتوسط0.01متوسط

میکرون شدیداپوزولانی وبرای استفاده به عنوان یک ماده

سیمانی دربتن بسیارمناسب است وبااستانداردASTM C1204 مطابقت دارد

.پودرمیکروسیلیکاجهت تقویت خواص آب بندی ودوام سازه های

بتنی به خصوص درسازه های  ساحلی،آبی وبتن هایی که در

معرض حمله شدیدسولفات هاوخوردگی آرماتورهاقراردارند.

این ماده به رنگ خاکستری روشن است.

مزایای مصرف:

افزودن میکروسیلیس به مخلوط بتن باعث می گردد SIO2 فعال

آن بامحلول هیدروکسیدکلسیم آزاددرمنفذ موئین بتن ترکیب گردد

وکریستال سیلیکات کلسیم نامحلول تولیدنمایدودرنهایت باعث

تراکم ساختارخمیرسیمان وکاهش نفوذپذیری وافزایش مقاومت

فشاری،الکتریکی،خمشی وکششی بتن،افزایش مقاومت بتن

دربرابرفرسایش،کاهش مقابل توجه نفوذپذیری،جلوگیری ازنفوذ

یون کلز،سولفات هاوسایرموادشیمیایی مخرب به داخل بتن گردد