سازه های بتنی وعمران

1 سپتامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

سازه های بتنی وعمران


سازه های بتنی وعمران | یکی ازجنبه های اصلی نانو

تکنولوژی ماهیت میان رشته ای آن است.تعامل این

علم باعلم بتن می تواندنقظه عطفی درصنعت

ساخت وسازایجادکند.هدف نهایی ازبررسی بتن در

مقیاس نانو،یافتن نسلی جدیدازمصالح ساختمانی با

عملکردهای بالاوخواصی جدیدومتفاوت نسبت به

خواص مصالح معمولی است.بتن درمفهوم وسیع

به هرماده یاترکیبی که ازیک ماده چسبنده باخاصیت

سیمانی شدن تشکیل شده باشدگفته می شود.

این ماده چسبنده عموماحاصل فعل وانفعال سیمان های

هیدرولیکی وآب می باشد.باتن ازپرکاربردترین

مصالح ساختمانی است.ویژگی اصلی بتن ارزان بودن

ودردسترس بودن مواداولیه آن است.کاربردبتن

رامی توان درتمامی کاربردهای عمرانی ازقبیل

ساختمان،مخازن ونیروگاه ها،سازه های دریایی

مثل اسکله ها،جاده هاوراه ها،مسیرهای انتقال

اب وسدهاو…مشاهده کرد.تاکنون مطالعات زیادی

درزمینه بهبودکیفیت بتن انجام پذیرفته است که

اکثرآن هاتغییردرترکیب بتن(که به آن طرح

اختلاط بتن گفته می شود)رابررسی کرده اند.بااین

حال استفاده ازافزودنی هاوهمچنین جایگزین کردن

مصالح متداول مورداستفاده دربتن بامصالح جدید

همیشه موردتوجه بوده است.یک سری ازموادجدید

که توانسته اندخواص مکانیکی وفیزیکی بتن

راارتقادهندنانوموادهاهستند.نانوموادهاباتوجه به

خصوصیاتشان درسطوح بسیارریز

می تواننددنیای بتن راکاملا متحول کنند.

کلمه “بتن” ازترجمه کلمهCONCRETE  به

معنای متراکم وفشرده آمده است.رومی هانوعی

خاکسترآتش فشانی به نام پوزولان راباآهک

مخلوط وملاتی بامقاومت بالاتولیدمی کردند.

بررسی های امروزی نشان داده است که مقاومت

کششی آن هابسیارکمتراست.بعدازروم باستان به

نظرمی رسدکه رازساخت بتن برای 13قرن

مسکوت ماندتادراوایل قرن 16میلادی

دوباره مورداستفاده قرارگرفت.

استفاده ازنانوتکنولوژی درصنعت بتن به

چندسال اخیربرمی گردد.ازحدود80سال پیش

تاکنون استفاده ازسیلیکادرابعادمیکرون به صورت

گسترده ای دربتن های پایه سیمانی مورداستفاده

قرارگرفته است.ثابت شده است که استفاده ازذرات

ریزترازمیکروسیلیس باعث افزایش مقاومت

فشاری بتن گردیده است،بااین حال کمبوددانش

ودرک ضعیف ازاثرذرات فوق ریزونانوذرات

درتکنولوژی بتن تحقیقات فراوانی رادراین زمینه می طلبد.

موادتشکیل دهنده متداول بتن:

بتن درکاربردهای متداول ساختمانی

به ماده تشکیل شده ازشن

(سنگ دانه های درشت دانه از0.5تا2.5سانتیمتراست).

ماسه (سنگدانه های کوچک تراز2.5سانتی متراست).

سیمان که دربتن نقش اتصال سنگدانه ها

راداردودرارتباط مستقیم بامقاومت بتن است

وآب دربتن نقش روان کردن بتن برای کارایی

بهتروانجام عملیات هیدارتاسیون راداراست.

دراثرواکنش شیمیایی سیمان وآب روندسخت شدن

ادامه یافته ودرنتیجه دانه ها(ماسه وشن)را به

صورت توده سنگ مانندی به یکدیگرمی چسباند.

درعین حال بعضی موادبه عنوان موادافزودنی

درمرحله مخلوط کردن به بتن اضافه می شوند.

این افزودنی هابه منظورافزایش مقاومت،کارایی،

دوام وتغییرخاصیت های ظاهری بتن به آن اضافه می شود.