سبکدانه هاوخواص مطلوب آن

14 ژانویه 2020 Hadis بلوک هبلکس

سبکدانه هاوخواص مطلوب آن | با توجه به خواص مطلوب سبكدانه ها

در توليد قطعات بنايي و بتن سبك براي اهداف سـبك سـازي و

عـايق حرارتـي، آشـنايي بـا استانداردهاي مربوط به منظور

رعايت استفاده از مصالح استاندارد در راسـتاي بهبـود كيفيـت

سـاخت و سـاز و افـزايش عمـر مفيـد ساختمان ها الزامي است.

آزمون هايي كه در مورد سبكدانه ها انجـام مي شود عبارتست از:

ناخالصي هاي آلي، لكه شدگي، كلوخه هاي رسي و ذرات

خرد شونده، افت وزن در اثر سرخ شدن، دانه بنـدي و چگالي

انبوهي. آزمون هاي مقاومت فشاري، جمع شدگي، چگالي،

مقاومت در برابر يـخ زدن و آب شـدن، وجـود مـوادي كـه

باعـث بيرون پريدگي مي شوند و مقاومت كششي دو نيم

كردن بر روي نمونه هاي بتني مورد نياز است.

سبك دانه ها در كشور ما عمدتاً در موارد غيرسازه اي و

يا نيمه سازه اي براي كاربردهايي نظيرشيب بندي و

بلوك هاي بتني سبك بـه مصرف مي رسد. اين درحالي است

كه كاربرد بتن سبكدانه با توجه به مزاياي متعدد آن به لحاظ

شرايط زلزله خيزي كشـور و لـزوم سبك سازي ساختمان ها

ضرورت زيادي دارد. مزاياي عملي استفاده از سبك دانه ها

در ساخت قطعات بتني و بنايي سـبك در زمينـه كاهش وزن

ساختمان، حجم فونداسيون و زمان ساخت آن، كاهش هزينه

در مراحل نصب و جابجايي عناصر ساختماني سبب شـده است

كه كاربرد انواع آن افزايش يابد. در بتن سبكدانه نسبت به بتن

معمولي پيوند بين سنگدانه و ماتريس قـوي تـر اسـت .

خميـر سيمان به خاطر طبيعت متخلخل سبك دانه ها به داخل

آن نفوذ مي كند، بنابراين ناحيه انتقالي واسط بين سنگدانه و

ماتريس وجـود ندارد و يا در صورت وجود بسيار كوچك است.

اين موضوع از حيث پايايي بتن حائز اهميت است، چون اين

ناحيـه در بـتن معمـولي ضعيف ترين ناحيه است. سنگدانه هاي

سبك، بادوام و مستحكم، سامانه فضاهاي خالي به طور يكنواخت

توزيع شده اي را در بر دارند كه داراي محدوده اندازه حدود5تا 300

ميكرومتر است و در يك فاز شيشه اي پيوسته پرمقاومت و تقريباً

عاري از ترك توسعه مي يابـد . منافـذ نزديـك بـه سطح به سهولت

نفوذپذيرند و در اولين ساعات رويارويي با رطوبت با آب پر مي شوند.

اگر چـه منافـذ داخلـي در طـي چنـدين مـاه غوطه وري مورد نياز

براي رسيدن به اشباع بسيار آهسته پر مي گردند. بخش كوچكي

از منافذ داخلي واقعا به يكديگر متصل نيسـتند و پس از

سال ها غوطه وري پر نشده باقي مي مانند .

استانداردهاي سبكدانه و قطعات بنايي سبك:

استاندارد سبكدانه هاي با كاربرد ساختماني و يك

سبكدانه براي بلوك هاي بنايي بتني:

اين استاندارد در مورد تعيين ويژگي هاي سبكدانه مورد

نظر براي استفاده در بلوك هاي بنايي بتني با هـدف

اصـلي كـاهش چگـالي بلوك ها است و

براي انواع سبكدانه ها به شرح زیرکاربرددارد:

1-سبکدانه های تهیه شده ازمنبسط،آماج یاسینتر

کردن فراورده هايي مانند سرباره كوره بلند آهن

گدازي، رس، پرليت، دياتوميت، خاكستر بادي، شيل يا اسليت،

2-سبکدانه های تهیه شده ازفرآوري

مواد طبيعي مانند پاميس، اسكوريا يا توف

3-سبکدانه های تشکیل شده ازسوزاندن

محصولات نهایی ذغال سنگ یاکک