سبک سازی ساختمان هابامصالح نوین ساختمانی

16 مارس 2019 Hadis بلوک هبلکس

سبک سازی ساختمان هابامصالح نوین ساختمانی


سبک سازی ساختمان هابامصالح نوین ساختمانی | درعلم ساختمان یکی از

مسائل مهمی که هرروزه درحال گسترش وپیشرفت است

مسئله سبک سازی ساختمان هااست.

سبک سازی ساختمان یک نوع فناوری است که ازکاهش

وزن تمام شده ساختمان بااستفاده ازتکنیک های نوین ساخت

مصالح جدیدوبهینه سازی روش های اجرا.

کاهش وزن ساختمان هاضمن صرفه جویی درهزینه وزمان وانرژی

،باعث می شودزیان هاوخسارات ناشی ازحوادث طبیعی مانند

زلزله راکاهش داده وصدمات وآسیب های ناشی

ازوزن ساختمان رابه حداقل ممکن برساند.

جهت به کارگیری تکنیک های سبک سازی ابتدابایدبه

مسائل مربوط به سنگین شدن وزن ساختمان توجه کافی به عمل آورد.

پس ازشناخت این مسائل وعوامل بایدتلاش کردکه

عوامل باعث رایاحذف کردیابه حداقل ممکن رساند.

عمدتاروش های سبک سازی

ساختمان به دوبخش تقسیم می شوند:

1-سبک کردن اجزای ساختمان که باربرهستند.

2سبک سازی سازه ساختمان

بخش زیادی ازمباحث مرتبط به سبک سازی وتکنیک های

رایج درمورددستیابی به وزن مناسب ساختمانی رادربرمی گیرد.

که این مباحث شامل :شناخت مصالح سبک رایج درصنعت

ساختمان سازی وتکنولوژی استفاده ازآن ها،معیارهای ارزیابی

میان کارایی این مصالح به عنوان مصالح سبک ومیزان تاثیر

به کارگیری مصالح نودرکاهش وزن ساختمان وهزینه ومدت

زمان موردنیازاجرای یک ساختمان می شود.

مصالح سبک چیست:

مصالح سبک به مصالحی اشاره می شودکه وزن

مخصوص آن هاازنمونه های مشابه کمتربوده واستفاده

ازآن هابه کاهش وزن کلی ساختمان منجرشود.

دریک تقسیم بندی کلی می توان مصالح

سبک رابه سه دسته تفکیک کرد:

1-مصالح سبک سازه ای

2-مصالح سبک غیرسازه ای

3-سیستم ها

مصالح سبک سازه ای:

درمواردسازه ای دربنابه کاربرده می شود

که به 3نوع تفکیک می شود:

*بتونی

**طبیعی

***صنعتی

بتن سبک:

یکی ازمصالح مهم وکارآمددرصنعت ساختمان

مدرن است که کاربردهای متعددی دارد.

انواع بتن سبک:

*بتن سبک

**بتن اسفنجی

***بتن بدون ریزدانه

به کارگیری بتن سبک به عنوان یک نوع ازمصالح

ساختمانی نوین ضمن کاهش بارمرده ساختمان باعث

می شودکه درزمان اجراسرعت انجام کاربه شدت افزایش پیداکند.

ساختمانی نوین ضمن کاهش بارمرده ساختمان باعث می شود

که درزمان اجراسرعت انجام کاربه شدت افزایش پیداکند.

بتن سبک سازه ای دارای مزیت هایی است که این مزایاعبارتنداز:

*بالابودن سرعت نصب،قابلیت تطابق باهرنوع نقشه ساختمانی

،وزن کم،مقاومت زیاد(بتن های مصرفی دردیوارهای غیرباربر)

**مصارف تیرآهن راحذف نموده یابه حداکثرحالت ممکن

کاهش می دهد وانرژی مصرفی اولیه آن 10درصد

آجرهم حجم خوداست(بتن سبک سازه ای)

***دارای خاصیت ویژه ای ازنظرایزولاسیون

دربرابرصداوحرارت است.(بتن عایق حرارتی)

بتن سبک رامی توان ازلحاظ هدف

وکاربردبه سه بخش کلی تقسیم کرد:

1-بتن سبک سازه ای

2-بتن سبک موردمصرف درواحد

3-بتن غیرسازه ای(جداکننده وعایق بندی)

مهم ترین کاربردبتن سازه ای سبک

دردرجه اول مبتنی برمسائل اقتصادی است.

بتن های سبک سازه ای رامی توان با

توجه فرآیندتولیدآن هابه صورت زیرتفکیک کرد:

بتن سبک دانه:

بااستفاده ازسنگ دانه های سبک ومتخلخل

که وزن مخصوص ظاهری آنهاکمتراز6/2می باشد.

اینگونه بتن ها به عنوان بتن سبک دانه معرفی می شود.

بتن اسفنجی:

باایجادحفره های بزرگ دردرون بتن باملات به دست می آید.

این حفره هابایدبه وضوح ازحباب های فوق العاده

ریزناشی ازحباب ریزقابل تشخیص باشند.

انواع مختلف این نوع بتن بااسامی بتن اسفنجی/

بتن متخلخل/بتن کفی یاگازی شناخته می شود.