سورفکتانت

4 سپتامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

سورفکتانت


سورفکتانت | در بررسي خصوصيات و ويژگي هاي بتن

كفدار عوامل گوناگون موثر بر پايداري آنها مانند

خواص فيزيكوشيميايي سيمان پرتلند ، مكمل هاي

سيماني ، تركيب و مقدار مواد مخلوط شونده ،

خصوصيات مصالح ريز و درشت ، مقدار آب و كيفيت آن ،

مقدار و نوع سورفكتانت ها و ساير

مواد شيميايي و نظاير آن بحث شده اند.

كه همگي فاكتور اصلي تاثيرگذار را در انتخاب

نوع سورفكتانت مي دانند. مهم ترين نقش سورفكتانت

در توليد بتن كفدار ، توليد كف هاي

ريز ، پر تراكم و پايدار مي باشد .

سورفکتانت وکف:

وقتي مولكول هاي سورفكتانت وارد آب مي شوند

تمايل دارند كه حل شوند ولي به طور همزمان به

وسيله آب دفع هم مي شوند. بنابراين به سمت سطح

مشترك هوا – آب كشيده مي شوند تا تعادل بين دو

نيروي مخالف برقرار شود. اين كار باعث بوجود

آمدن غلظت بالاي سورفكتانت در اين ناحيه شده

و مولكول ها با يك نيروي رانش به درون مايع

مواجه هستند كه منجر به كاهش نيروي جاذبه بين

مولكول هاي آب در سطح يعني پايين آمدن كشش

سطحي مي شود . در عين حال مولكول هايي هم درون

مايع قرار دارند كه در معرض نيروهاي

يكسان جاذبه از همه جهات هستند.

از ورود گاز يا هوا به درون محلول سورفكتانت-

آب حباب تشكيل مي شود. سورفكتانت ها مانند فيلمي

در اطراف حباب (سطح مشترك حباب هوا و آب)

قرار مي گيرند و باعث پايداري حباب مي شوند

سورفکتانت درملات تازه:

سورفكتانت ها به محض ورود به سيستم بتن جذب سطح

مواد سيماني مي شوند. سهم مصالح در مساحت سطح

جامد در مقايسه با مواد سيماني قابل صرفنظر كردن است.

اجزاء اصلي سيمان پرتلند C3S ،C2S ،C3A ،C4AF و

سنگ گچ ميباشند كه سطح اين ذرات باردار بوده

و انرژي آزاد سطح بالايي دارند. از لحاظ ترموديناميكي

جذب سطحي يا جذب مولكولهاي سورفكتانت به دليل

سر هاي باردار به سطح ذرات سيمان و محصولات

هيدراسيون بالاتر بوده و از لحاظ كاهش

انرژي آزاد سطح مناسب تر و ارجح تر است.