شناخت کلی وکارآمدازبتن گازیAAC

4 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

شناخت کلی وکارآمدازبتن گازیAAC


شناخت کلی وکارآمدازبتن گازیAAC | بتن گازی ماده ای است

که قزیب به70سال سابقه کاربردبه عنوان بتن سبک جهت

تولیدبلوک های سبک ساختمان ویاپانل های سبک مسلح

ساختمانی دارد.خواص مطلوب شامل جرم حجمی پایین،

نسبت مناسب مقاومت به جرم حجمی،عایق بندی مناسب

حرارتی وثبات حجمی(جمع شدگی ناشی ازخشک شدن)

نسبتاپایین باعث شده است که این ماده دربسیاری ازکشورهای

جهان باشرایط اقلیمی مختلف تولیدومورداستفاده قرارگیرد.

هم اکنون استانداردهای تعیین کیفیت بتن گازی دربسیاری

ازکشورهای جهان وجوددارد.درحال حاضرتولیدبتن گازی

درکشوربه صورت بلوک های سبک می باشد که درساختمان ها

برای ساخت دیوارهای جداکننده داخلی وخارجی مورداستفاده

قرارمی گیرند.شواهدی مبنی برعدم یکنواختی ودرمواردی

عدم انطباق تولیدات کارخانه هاباحداقل الزامات ذکرشده

درمدارک فنی وجوددارد.همچنین درزمینه کاربرددربرخی

مواردمشکلاتی درخصوص ترک خوردگی،جذب وانتقال

رطوبت به داخل ساختمان مشاهده شده است.

بدیهی است کاربردمناسب ومطلوب بتن گازی درساختمان

مستلزم تولیدبتن گازی باکیفیت مطلوب وهمچنین کاربردمناسب

آن دررابطه بامسائل وجزئیات اجرائی می باشد.

استانداردهای تفصیلی برای تعیین حداقل شاخص های کیفیت

قابل قبول وهمچنین روش های استاندارد انجام آزمایش های

تعیین کیفیت تدوین گردد.همچنین لازم است روی مسائل کاربردی

این ماده کارشودوآئین نامه های کاری مناسبی دراین رابطه

تدوین گردد.همچنین درخصوص استانداردکردن پانل های

بتن گازی مسلح ویاانجام بررسی وتحقیقات وتدوین آئبن نامه های

کاربردی مناسب این پانل هاکاری انجام نشده است.درصورت

انجام مواردفوق الذکربتن گازی باتوجه به وجودتجهیزات تولید

درداخل کشور،می تواندپتانسیل مناسبی برای تامین بخشی

ازنیازهای سبک سازی کشوررافراهم سازد.

بتن کفی:

باافزودن یک ماده کف زا(معمولابعضی شکل های پروتئین

هیدرولیزه یاصابون صمغی)به مخلوط ساخت ه می شود.

ماده کف زادرضمن اختلاط باسرعت زیادی حباب های

هواراتولیدوتثبیت می کند.دربعضی روش هاکف راکه ازقبل

تهیه وپایدارشده است درضمن اختلاط دریک

مخلوط کن معمولی،به ملات اضافه می نمایند.

بتن کفی ممکن است بدون ماسه ساخته شود،امافقط برای کارهای

غیرسازه ای مانندعایق سازی حرارتی به کارمی رود.

وزن حجمی چنین بتنی بین200تا300کیلوگرم برمترمکعب به دست می آید.

مخلوط های معمول تر،که مخلوطی ازسیمان وماسه

خیلی نرم هستند دارای وزن حجمی بین500تا1100کیلوگرم

برمترمکعب می باشند.دربتن های کفی هم مانندبتن های

سبک دیگر،مقاومت وقابلیت انتقال حرارت،متناسب باوزن حجمی تغییرمی کنند.

درمقایسه،قابلیت انتقال حرارت بتن معمولی تقریبا10برابر

بزرگترمی باشد.بایدتوجه داشت که قابلیت انتقال حرارت

به صورت خطی باافزایش درصدرطوبت افزایش می یابد

.مثلاهنگامی که درصدرطوبت20درصدباشد،قابلیت انتقال

تقریبا دوبرابرهنگامی است که درصد رطوبت صفرباشد.

مدول الاستیسته بتن اسفنجی معمولا بین17000تا35000کیلوگرم

برسانتی مترمربع می باشد.خزش این نوع بتن که براساس نسبت

تنش به مقاومت بیان می شود تقریبابه همان اندازه بتن معمولی

می باشد.هرچندبراساس تنش های مساوی خزش مخصوص

بتن اسفنجی بیشترمی باشد.درمقایسه بابتن دانه سبک بامقاومتی

مشابه،بتن اسفنجی دارای تغییرشکل حرارتی بیشتر،ونفوذپذیری

بیشترمی باشد.امااین هارامی توان بانگهداری دربخارتحت فشار

کاهش داد که درضمن مقاومت فشاری راهم افزایش می دهد.

بتن اسفنجی به خاطرقابلیت انتقال حرارت پایین برای کارهای

عایق سازی به کارمی رود.درمیان انواع این نوع بتن،بتن گازی

نسبت به بتن کفی ضریب انتقال حرارت پایین تری رادارااست.

همچنین نسبت به بتن معمولی دارای مقاومت بهتری درمقابل آتش می باشد.