صنعتی سازی ساختمان

23 دسامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


صنعتی سازی ساختمان | در پی رشد سریع جمعیت و در

نتیجه افزایش نیاز به مسکن، و همچنین مسائل تاثیرگذار

بر کیفیت و قیمت ساختمان ها ضرورت ایجاد تحول در

روش هاي ساخت و ساز ایجاد کرده است. یکی از

روش های بهبود این وضعیت، صنعتی سازي تولیدساختمان

می باشد. این امر باعث کاهش بسیاري از هزینه ها

و افزایش سرعت ساختمان سازي می شود.

سیستم ساختمانی شامل قوانین طراحی و سیستم تولید می شود؛

به نحوي که بخش هاي آن امکان سازگاري دارند و از

اجزاي ساختمانی وقابل مونتاژ مختلفی بهره می برد

سازگاري اجزا و رو ش هاي گوناگون مونتاژ سیستم

ساختمانی به وسیله سیستم ابعادي و خطاي مجاز و

همچنین به وسیله اتصالات و مفاصل حاصل می آید.

معرفی سیستم های ساختمانی:

سیستم ساختمانی عبارت است از ایجاد سیستمی براي

ساختما ن سازي یا مجموعه اي از اجزاي ساختمانی که

به طرق مختلف مونتاژ می شوند تا آرایش هاي ساختمانی

مختلفی را ایجاد کنند.و شامل تمامی فعالیت هاي لازم براي

نوع خاصی از ساخت بنا به همراه تکنیک ها و رو ش هاي

اجرایی می باشد .چنین سیستمی شامل رو ش هاي مختلف

تکنیکی و مدیریتی براي تولید و مونتاژ عناصر براي هدف

معینی بوده و به عنوان مجموع هاي از عناصر مرتبط

می باشد که این عناصربا یکدیگر فعالیت می کنند تا عملکرد

معین ساختمان را فراهم آورند. سیستم ساختمانی معمولا

بر پایه رو ش هاي غیرسنتی و صنعتی استوار است و

شامل تولید ترکیبی از مصالح و روش ها براي طراحی

و ساخت می شود و طرح و تکنیک ارائه می دهد و

در نتیجه با فر م هاي اختصاصی ساخت مترادف می باشد.

سیستم هاي ساختمانی جدید و مصالح نوین:

امروزه روش هاي ساخت مسکن در جوامعی که از رشد

بالا و کمبود شدید و روز افزون مسکن رنج می برند بر

اساس نیاز حداقل به ماشین آلات ، تجهیزات و نیروهاي

انسانی ماهر برنامه ریزي و طراحی می شوند . در این

راستا استفاده از مصالح سبک و قطعات و اجزایی که به

سرعت و سهولت قابل جابجایی و نصب باشند براي فائق

امدن بر مشکل کمبود مسکن امري ضروري و اجتناب ناپذیر

می باشد . در راستاي حل مشکل مسکن در کشور روش ها

و تجربیات مشابه در سایر کشورهاي جهان می تواند مورد

مطالعه و بررسی قرار گرفته باو رعایت شرایط فنی،

اجرایی و اقتصادي کشور و مطابقت آن روش ها با ویژگی هاي

اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی کشور بنحو صحیح و

مناسب مورد استفاده قرار گیرد . تعدادي از این سیستم ها

که می تواند با اصلاحاتی به عنوان روش هاي مناسب

اجراي ساختمان و تولید مسکن مورد استفاده قرار گیرد

معرفی گردیده اند .

مهمترین ویژگی هاي این سیستم ها عبارتند از:

سبک بودن

سهولت نصب

سرعت اجرا

عدم وابستگی به تجهیزات و ماشین آلات متعدد

عدم نیاز به نیروهاي انسانی متخصص و ماهر بسیار