عمل آوری بتن های سبک

10 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

عمل آوری بتن های سبک

در حال حاضر ، این روش

از پلی اتیلن گلیکول( (PEGاستفاده می کنند که تبخیر

اب از سطح بتن Cکاهش می دهد و نیز کمک می کنددر حفظ اب موجود.

مکانیزم عملکرد بتن خود عمل آور:

تبخیر پیوسته طوبت از سطح در معرض بتن به دلیل

اختلاف انرژی ازاد ( پتانسیل شیمیایی ) فازهای بخار

مایع رخ می دهد. پلیمرهای که به مخلوط بتن اضافه

می شود پیوند های هیدروژنی با مولکول های اب تشکیل

می دهد و پتانسیل شیمیایی این مولکول ها Cکاهش

می دهند که متعاقبا” فشار بخار Cکاهش داده و

بنابراین نرخ تبخیر اب از سطح بتن Cکم می کند.

اهمیت خود عمل آوری در بتن:

وقتی که مواد معدنی به طور کامل در یک مخلوط شیمیایی

مرکب واکنش نشان می دهد. نیاز ان ها به اب لازم

برای عمل آوری ( ازدرون بتن یا بیرون ان) می تواند

بسیار بیشتر از انی باشد که در یک بتن معمولی

ساخته شده با سیمان پرتلند نیاز است. اگر این اب

لازم به سادگی در دسترس نباشد تغییر شکل خود

ایجادی بسیار زیاد و ترک های اولیه زود هنگام در

بتن اتفاق می افتد.به دلیل انقباض شیمیایی که در

خلال هیدراسیون سیمان رخ می دهد فضاهای خالی

در خمیر سیمان ایجاد می شود که منجر به کاهش

رطوبت نسبی درونی بتن شده و نیز منجر به انقباض

می شود که ممکن است باعث ترک خوردگی زود هنگام بتن شود.


مواد قابل مصرف برای خود عمل آوری بتن:

مواد ومصالح زیر می تواند منابع رطوبتی لازم Cدرون بتن را تامیین کنند:

سنگدانه های سبک وزن ( طبیعی یا مصنوعی)

ماسه های)  LWSبا میزان جذب 17درصد)

سنگدانه های درشت  ) LWAبه قطر 19میلیمتر و باجذب اب 20درصدی)

پلیمرهای فوق جاذب SAP(که سایز ان ها بین 60الی 300میلیمتر است)

مواد افزودنی کاهش دهنده انقباض  SRA

(پروپیلن گلیکول – پلی اتیلن گلیکول – پلی ونییل الکل)

برخی مواد شیمیایی محلول در اب مثل پلی ونییل

الکل که در حین مخلوط اجزاء بتن به ان اضافه می شود

می تواند موجب کاهش تبخیر اب از بتن سخت شده

و یا در حال سخت شدن که باعث خود عمل آور

بودن بتن شود. این مواد شیمیایی بایستی توانایی

کاهش تبخیر اب از محلول Cداشته و توانایی

نگهداری رطوبت در مخلوط حاصل از سیمان

پرتلند Cداشته باشد مقاومت فشاری و کششی

بتن خود عمل آور و در 7روزگی و 28روزگی

ان محاسبه و بتن متداول عمل آوری شده مقایسه می شود.