عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای

22 آوریل 2019 Hadis بلوک هبلکس

عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای

وزن:


عوامل موثردرطراحی دیوارهای غیرسازه ای | همانگونه که میدانیم،

جهت کاهش نیروهای زلزله یکی ازمهمترین مواردی که

درطراحی ساختمان هابایدموردتوجه قرارگیرد،کاهش وزن ساختمان است

.بامقایسه وزن مصالح موجود،بلوک هاوپانل های گچی،بلوک ها

وپانل های بتن کفی،بلوک هاوپانل های بتن گازی وبلوک های

سبک دانه ای توخالی دارای کمترین ئزن دربین مصالح متداول می باشد.

درطراحی ساختمان هابایدموردتوجه قرارگیرد،کاهش وزن

ساختمان است.بامقایسه وزن مصالح موجود،بلوک هاوپانل های

گچی،بلوک هاوپانل های بتن کفی،بلوک هاوپانل های بتن

گازی وبلوک های سبک دانه ای توخالی دارای

کمترین ئزن دربین مصالح متداول می باشد.

مقاومت وپایداری:

طراحی دیوارهای متشکل ازبلوک هایاپانل های مختلف

بایدبرمبنای مقاومت وپایداری انجام گیرد.البته،مسئله

پایداری ازاهمیت بیشتری نسبت به مقاومت فشاری

برخورداراست.دیوارها وحتی دیوارهای باربرتنها

براثروزن زیادخراب نمی گردندبلکه تحت اثرعواملی

هم چون واژگونی،کمانش وافزایش نسبت ارتفاع به

ضخامت خطرخرابی آنهاافزایش می یابد.هم چنین،

درصورت اعمال نیروهای جانبی عمود

بردیوار(نیروهای زلزله،نیروهای باد)،مرکزنیرو

به طورطبیعی ازمرکزدیوارمنحرف می شود

وتامین پایداری به مراتب مشکلترمی گردد.

انتقال حرارت دردیوار:

یکی ازعملکردهایی که می توان ازیک دیوارخارجی

انتظارداشت تامین تمامی یابخشی ازمقاومت حرارتی

تعیین شده درمبحث19مقررات ملی ساختمان می باشد.

بامراجعه به مقادیراستانداردمقاومت های حرارتی برای

مصالح مختلف،معلوم میگرددکه دراکثرمواردمقاومت های

حرارتی تامین شده توسط دیوارهاکمترازحدمطلوب در

مقررات ملی شماره19می باشندودرخصوص مقاومت

حرارتی دیوارهای آجری فشاری ودیوارهای بتنی این

مقادیربسیارکمترازمقدارمطلوب می باشند.ازطرفی دیگر،

برخی مصالح مانندبلوک هاوپانل های گچی،بلوک هاو

پانل های بتن کفی،بلوک هاوپانل های بتن گازی وبلوک ها

وپانل های پلی استایرن ازاین نقطه نظرقابلیت بالایی دارند.

برای بهبودخواص حرارتی بقیه دیوارها،

روش های مختلف موجود است که شامل مواردزیرمی باشند:

الف:استفاده ازبلوک های بابندهای باریک

ب:استفاده ازبلوک های بابندهای پرباملات

که دارای مقاومت حرارتی بالاباشد.

پ:استفاده ازسیستم عایق بندی خارجی دردیوار

بادرنظرگرفتن موارداجرائی ودرجهت ایجاد

عایق بندی مناسب،استفاده ازراه حل اخیر(بند پ)ارجحیت دارد.

انتقال صوت دردیوار:

حداقل میزان صدابندی برای جداکننده هادرساختمان ها

براساس حداقل کاهش صدای وزن یافته برای دیواربین

واحدهای مستقل درمبحث18مقررات ملی

ساختمان 50دسیبل تعیین شده است.دیوارهای آجری

فشاری،دیوارهای بتنی وبقیه مصالح سنگین سنتی دارای

مقاومت مناسبی درمقابل مناسبی درمقابل آلودگی

صوتی هستند(نزدیک یابالاتراز50دسیبل)البته،درجه

تراکسیل صدای برخی مصالح سبک مانندبلوک ها

وپانل های پلی استایرن نیزبالاتراز50دسیبل باشد.

مقاومتدیواردربرابرآتش سوزی:توانایی مصالح جهت

مقاومت دربرابرآتش به توانایی مقاومت دربرابرانتقال

حرارت بستگی دارد.برای دیوار،کف وتیغه بندی هامیزان

سرعت آتش سوزی برحسب ساعت داده می شودکه این

مسئله براساس آزمایش های استانداردآتش سوزی می باشد.

حداکثرزمان مطلوب دربیشتراستاندارده4ساعت می باشد.

مصالح سنتی مانندآجرفشاری وبلوک های بتنی معمولا

مقاومتی خوب درمقابل آتش دارند.البته این خصوصیت نیز

دربرخی بلوک های بتنی سبک مانندبلوک های سبک گازی

به عنوان انتخابی مناسب برای ساخت دیوارهای آتش در

هتلها،مدارس وبیمارستان هاویاهرکجاکه باید

نسبت به آتش ایمن باشدوجوددارد.

خلاصه ونتیجه گیری:

وزن مخصوص دیوارهای آجرفشاری توپربیش ازدو

برابردیواری ازجنس بلوک کفی،بلوک گازی یابلوک لیکامی باشد.

همچنین،ضریب انتقال حرارتی آجرفشاری بیش ازمصالح

دیگرکه موجب افزایش مصرف انرژی می باشد.ازطرفی

دیگر،برخی مصالح سبک مانندبلوک هاوپانل های گچی

وبلوک هاوپانل های پلی استایرن دارای قابلیت بالایی در

موردمقاومت حرارتی می باشند.البته دیوارهای آجری

فشاری وبقیه مصالح سنگین سنتی نقش خوبی درمقابل صدا

ومقاومت درمقابل آتش لیفامی کنند.بااین وجودبرخی مصالح

سبک نیزبه عنوان مصالحی مناسب برای مقاومت درمقابل

آلودگی صوتی ودرمقابل آتش محسوب می شوند.به شکل

کلی استفاده ازدیوارهای آجرفشاری،به خصوص برای

اجزای غیرسازه ای غلط وغیرفنی می باشدواستفاده

ازآن به جهت اقتصادی نیزتوجیهی ندارد.