مدیریت شهری

24 دسامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


مدیریت شهری

به تمامی مراحل پیاده سازي مدیریت

در کالبد و اجتماع شهر گفته می شود شهر به عنوان

پیچیده ترین مصنوع بشر نیازمند مدیریتی با دارا بودن

طیفی از ادراك ناشی از پیچیدگی هاست ، می بایست

مدیریت شهري براي شهر برنامه ریزي شود و فعالیت هاي

شهر سازمان یابد و فعالیت هاي انجام شده ، نظارت گردد.

مدیریت شهري ، عبارت است از اداره امور شهر به منظور

ارتقاء شاخص هاي زندگی شهري در ابعاد مختلف اجتماعی ،

اقتصادي، فرهنگی ، با همکاري کلیه اجزاء رسمی و

غیر رسمی موثر و ذیربط با رهبریت شهرداري و با

هدف دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار شهري و با

عنایت کلی به اهداف و سیاست هاي کلان کشور است .

گستردگی و پیچیدگی مسائل شهري و رشد و توسعه

روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه اي

دشوار تبدیل نموده است .علاوه بر موضوعاتی همچون

محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ریزي شهري

یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کننده اي

بر عوامل سازنده شهري دارد، مدیریت شهري است .

اگر شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود لازم است

که در رأس آن عنصري براي برنامه ریزي آینده و

اداره امور کنونی قرار گیرد .این عنصر را می توان مدیریت

شهر نامید .مسائل بسیاري در شهرها و جود دارد که براي

حل آن ها و پاسخ به درخواست هاي موجود در عرصه هاي

زندگی جمعی وجود مدیریت شهري ضروري است. این

موضوع به خصوص در مسائل خدماتی و عمرانی عمومی

جنبه ویژه پیدا می کند .لذا در اموري مانند تأمین بهداشت

و نظافت محیط شهر، ایجاد و حفظ فضاي سبز، تأمین ایمنی

شهر و شهروندان و نیازمند وجود سازمانی با تشکیلات

مشخص است تا مدیریت شهر به نحوه مطلوب صورت گیرد

. بدین سان مدیریت شهري عبارت از سازماندهی عوامل و

منابع براي پاسخگویی به نیازهاي ساکنان شهر است و شامل

کارکردهاي برنامه ریزي، اجرا، نظارت، کنترل و هدایت

است که براي اعمال قدرت باید برآمده از اراده شهروندان

و قرارداد هاي اجتماعی باشد. ترادف مفهوم مدیریت شهري

به رغم ماهیت آن با مفهوم شهرداري به عنوان سازمان

مدیریت شهري ما را ناگزیر می سازد تا مفهوم شهرداري

را نیز بیان نمائیم .عنصر سازمانی در نظام اداره امور

شهرهاي کشور سازمانی عمومی غیردولتی با نام شهرداري

است .در یک تعریف میتوان گفت« شهرداري سازمانی است

که سکنه یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاري

که قانون به آن ها اعطا نموده است، به منظور ایجاد و اداره

نمودن تأسیسات عمومی، وضع و اجراي نظامات شهري

و تأمین نیازمندي هاي مشترك محلی به وجود می آورند و

به آن اختیار و نمایندگی می دهند تا هزینه خدماتی را که بر

عهده آن واگذار گردیده است با اسلوبی منطقی و عادلانه بین

سکنه شهر و استفاده کنندگان توزیع

و سرشکن نموده، از آن ها وصول کند