مسکن درکشور

1 دسامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


مسکن درکشور

بخش مسکن را می توان یکی از مهم ترین

بخش های توسعه در یک جامعه دانست. این بخش با ابعاد

وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و

کالبدی خود اثرات گسترده ای در ارایه ویژگی ها و سیمای

جامعه به مفهوم عام دارد. مسکن از جمله مهمترین

مباحث مطروحه در برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی

و فرهنگی بعد از انقلاب به شمار می رود که عدم درک

و شناخت تفاوت های موجود در این زمینه به لحاظ

هم سویی با سایر فعالیت های اقتصادی و جریانات

اجتماعی و تاثیر عمیق آن در فرایند رفاه جامعه،

می تواند اثرات سویی بر کل پیکره نظام برنامه ریزی

کشور وارد نموده و تبعات و تنش های اجتماعی،

اقتصادی و کالبدی مختلفی را به دنبال آورد. از همین

رو توجه جدی به کیفیت و کمیت مسکن، در

برنامه ریزی های توسعه الزم و ضروری می نماید؛

چرا که مسکن مناسب و استاندارد از شاخص های

توسعه به شمار می آید. و عدم دسترسی به مسکن مناسب،

کیفیت پایین ساخت و مقاومت کم در مقابل عوامل

مخرب طبیعی و در نتیجه آسیب پذیر بودن بافت خانه ها،

باعث بروز آسیب های روانی و اجتماعی در زندگی

و اختلال و ناهنجاری در بافت مسکونی و در نهایت

بحران های اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی می گردد.

از آنجا که مفهوم مسکن بـه رضـایت منـدی و کیفیت زندگی

انسان اثر گذاشته و می تواند با ضمانت زندگی به طور

مستقیم در ارتباط قرار گیرد. بنـابراین، لـزوم توجه بـه

مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسـعه پایـدار

شهری در چهارچوب برنامه ریزی های ملّی، منطقـه ای

و شهری، بیش از بیش احساس می شود. اهمیت اقتصادی

و اجتمـاعی مسـکن، اشتغال زایی این بخش و ارتبـاط آن

بـا سایر بخش ها که آن را در کانون توجهات عمـومی

قرار داده است از یک سو و لزوم برخورداری یکایک

افراد از مسکن استاندارد بعنوان یک حق طبیعی )مطابق

با بیانیه جهانی حقوق بشر که هر کس را برای دستیابی

به سطح استانداردی از زندگی ]شامل غذا، پوشاک،

مسکن، مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی

[ دارای حق میداند و همچنین بنا بر اصل سی و یک

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر دسترسی

به مسکن مناسب برای آحاد مردم کشور تاکید می نماید

( از سوی دیگرموجب گردیده تا امروزه بخش مسکن

بعنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت های توسعه

کشور قلمداد گردد و لزوم ارزیابی صـحیح

آن در همه ابعاد بیش از پیش ضرورت یابد.

ی و اختلال و ناهنجاری در بافت مسکونی و در

نهایت بحران های اقتصادی و اجتماعی در سطح

ملی می گردد. از آنجا که مفهوم مسکن بـه رضـایت منـدی

و کیفیت زندگی انسان اثر گذاشته و می تواند با ضمانت

زندگی به طور مستقیم در ارتباط قرار گیرد. بنـابراین،

لـزوم توجه بـه مسکن و برنامه ریزی آن در راستای

توسـعه پایـدار شهری در چهارچوب برنامه ریزی های

ملّی، منطقـه ای و شهری، بیش از بیش احساس می شود.

اهمیت اقتصادی و اجتمـاعی مسـکن، اشتغال زایی

این بخش و ارتبـاط آن بـا سایر بخش ها که آن را در

کانون توجهات عمـومی قرار داده است از یک سو

و لزوم برخورداری یکایک افراد از مسکن استاندارد

بعنوان یک حق طبیعی )مطابق با بیانیه جهانی حقوق

بشر که هر کس را برای دستیابی به سطح استانداردی

از زندگی ]شامل غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت های

بهداشتی و خدمات اجتماعی[ دارای حق میداند و

همچنین بنا بر اصل سی و یک قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران که بر دسترسی به مسکن

مناسب برای آحاد مردم کشور تاکید می نماید

( از سوی دیگرموجب گردیده تا امروزه بخش مسکن

بعنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت های توسعه

کشور قلمداد گردد و لزوم ارزیابی صـحیح

آن در همه ابعاد بیش از پیش ضرورت یابد.

با عنایت به اهمیت بالای شاخص های مسکن به عنوان

کلید برنامه ریزی بخش مسکن و اصلی ترین ابزار

شناخت ویژگی های مسکن جهت هرگونه برنامه ریزی

و اتخاذ تصمیمات کارآمد، بی تردید شناخت شاخص های

مسکن و ارزیابی وضعیت آنها در میان مناطق مختلف

می تواند تا حد زیادی سیاست گذاران و برنامه ریزان

را در تدوین سیاست ها و برنامه های مناسب

در زمینه توسعه و محرومیت زدایی یاری دهد.