مشخصات فنی AAC:

23 آوریل 2019 Hadis بلوک هبلکس

مشخصات فنی بلوک سبک AAC


مشخصات فنی AAC:

 چگالی AAC به طورمعمول بین 300تا800کیلوگرم بر متر مکعب است ، اگرچه بیرون ازاین دامنه نیز

امکان تولید AAC وجود دارد اما معمول ترین جرم حجمی AAC حدود550کیلوگرم بر متر مکعب است.

وزن یک متر مکعب بلوکAAC حدود 550 تا 600 کیلوگرم که حدودیک سوم مترمکعب آجرفشاری وزن دارد.

ضریب انبساط حرارتی AAC ازبتن معمولی و فولاد کمتر است و انقباض آن از اشباع کامل تا خشک شدن،

برابر 0/04 درصد است که این عددبرای چگالی 550 کیلوگرم برمترمکعب وشرایط تولیدمعمولی می باشد.

بتن سبک گازی با توجه به ساختارحفره ای خودمی تواند تا60درصد وزنی آب جذب نماید که تا 40 درصد

وزنی به صورت نفوذ و پس از آن به صورت موئینگی می باشد.

 

همچنین مقدار جذب آب می تواند از عواملی مانندساختار حفره ها،اندازه قطعات،هدایت حرارتی مواد،دماوفشارو…تاثیرپذیرد.

برای هر ماده متخلخل خطریخ زدگی وقتی وجوددارد که رطوبت موجوددرآن ماده ازیک مقداربحرانی بالاتر رود و ماده درمعرض

سیکل های متوالی یخ زدن وآب شدن قرارگیرد ، برایAAC مقداربحرانی حدود 40% حجمی است.

 

که در شرایط عادی درهیچ مرحله ای از تولید ، عمل آوری و قرارگرفتن آن درساختمان،رطوبتش به این عددنمی رسد.

بنابراین این ماده مقاومت خوبی دربرابریخ زدگی دارد. به عبارت دیگر،حجم زیاد تخلخل تعداد حفره های زیاد AAC،

اجازه افزایش حجم ناشی از انبساط آب درتبدیل به یخ را می دهد و درنتیجه خسارتی ایجادنمی شود .

 

بتن سبک گازی غیر آتشگیر بوده وهدایت حرارتی کم و وجود رطوبت تعادلی ، آن را برای محافظت دیگر سازه ها از اثرات آتش

مناسب ساخته است. ضمن اینکه استفاده از این مصالح منجر به عدم انتشار شعله نیز می شود.

با توجه به ساختار حفره ای و درصد تخلخل زیاد AAC ( بیش از 75 درصد ) مقاومت مکانیکی آن به نسبت کم است ، بدین علت

نمی توان از آن همانند بتن معمولی به عنوان یک ماده باربر استفاده نمود اما همین تخلخل بالا باعث کاهش وزن ساختمان

       می شود.

-بتن سبک گازی درمقایسه باآجرفشاری:

صرفه جویی درسیمان وسایرمصالح ساختمانی وانرژی تولید:

همانطور که می دانید به ازای استفاده از یک حجم ماده اولیه تنها دو حجم آجر فشاری تولیدمی گردد در صورتی که

5 واحد AAC خواهیم داشت.

به ازای تولید یک حجم از هریک از مواد آجر فشاری ، بتن ، بلوک بتنی و AAC ،به ترتیب به 300 | 350 | 650 | 900 کیلووات ساعت انرژی نیاز است.

-عایق حرارتی:

بتنAAC به علت پایین بودن وزن مخصوص اش یک عایق موثر در برابر گرما و سرما است که باتوجه به عدم نیاز به عایق کاری

اضافی ساختمان این امر سبب کاهش هزینه ساخت وجلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی وشخصی می شود.

بخاطر وجود حباب در بلوک که بصورت شبکه های حبابیست باعث میشود که به هیچ عنوان گرما و سرما از آن عبور نکند و

میزان این مقاومت تا حد بسیار زیادی قابل لمس است.

-کاهش خسارت درزمان زلزله:

به علت سبک بودن ساختمان ساخته شده از AAC  براثر نیروی زلزله خسارت کمتری متوجه آن می گردد.

نتایج آزمایشات لرزه ای که برروی دیوارساخته شده ازآجری ودیگری ساخته شده ازAAC صورت گرفته است به

 خوبی رفتار این دو دیوار را با هم مقایسه می کند. که نشان دهنده برتری AAC است.

طبق محاسبات ثبت شده راجع به ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله ، استفاده از مصالح سبکی همچون بلوک سبک هبلکس ،

به صرفه ترین و کاربردی ترین راهکار برای ایمن کردن ساختمان ها در برابر زلزله می باشد.

کافیست تا وزن بلوک هبلکس را با وزن آجر مقایسه کنیم تا به این موضوع برسیم :

وزن هر یک متر مکعب بلوک سبک هبلکس برابر با ۶۰۰ کیلوگرم می باشد که این وزن معادل با تعداد ۸۶۶ آجر که وزنی حدود ۱۷۵۰ کیلوگرم دارد می باشد.

 

-مزایای زیست محیطی:

بتن های سبک گازی از مواد معدنی تشکیل شده اند که درطبیعت به وفور یافت می شوند.

این محصول کاملا غیرسمی بوده و هیچ گونه اثر مخربی برمحیط زیست ندارد. درفرآیند تولید بتن های سبک گازی هیچ گونه

گاز مضری تولید نمی شود و به طور کلی ضایعات کمی در فرآیند تولید این محصول به جای خواهد ماند.

به علاوه در پایان عمر مفید خانه و یا ساختمان ها ، بلوک ها یا پانل های ساخته شده از بتن سبک گازی را می توان از هم

جدا کرد و دوباره استفاده کرد.

-دریک نتیجه گیری می توان گفت:

تولید بتن سبک گازی طی در دهه های اخیر درسطح جهان , به دلیل ویژگی های گسترده ی این ماده و نیز اهمیت یافتن

مصرف بهینه انرژی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

مزایای بتن هوا دار اتوکلاو شده از نظر صرفه اقتصادی، میزان عایق صوتی , حرارتی , سرمایی و نیز خسارت ناشی از زلزله در

برابر آجر فشاری انکار ناپذیر می باشد و در صورت فرهنگ سازی مناسب در کشور و

افزایش تولید کنندگان داخلی شاهد پیشرفتی چشمگیر در زمینه صنعت و ساخت ساز کشور خواهیم بود .