مصالح ساختمانی

15 مارس 2019 Hadis بلوک هبلکس

مصالح ساختمانی | انتخاب مناسب ترین مصالح پس ازسازه،

مصالح ساختمانی | همواره یکی ازنگرانی های مسئولان کارگاه های اجرایی

ومدیران است.گرچه به صورت منطقی این ارزیابی و

تصمیم درزمان طراحی ومحاسبات سازه وتاسیسات

بایدگرفته شود،ولی متاسفانه به علت عدم وجودمهندسی

همزمان درزمان طراحی وروش های مناسب ارزیابی

درموردکیفبت مصالح وهماهنگی آن هاباسازه وبایکدیگر،

این اقدام باتاخیرودرزمان اجرا،صورت می پذیرد.

مصالح وسازه های نوین وپیشینه پیدایش آن:

درمرحله مخست انقلاب صنعتی،فنون ساختمانی

نامحسوس ترازسایرزمینه ها،لیکن متحول گردید.

ازیک سومصالح ساختمانی سنتی نظیرسنگ،آجروچوب،

کیفیت بهتروکاربردآسان تری یافت .وازسوی دیگرمصالح

جدیدی مانندچدن،شیشه ودرپی آن سیمان نیزراهی بازارشد.

پیشرفت های علمی کاربردمصالح راسنجیده ترووابسته

برمقاومت عینی مصالح نمود.بابهبودکیفیت تجهیزات

کارگاهی استفاده ازماشین آلات درکارگاه هامتداول شد.

پیشرفت علم هندسه،معرفی کلیه بخش های ساختمانی

راازطریق رسم ونقشه کشی وبی تردید وایهام میسرساخت.

دستیابی به عوامل فوق باعث ایجاداحساس این واقعیت گردید

که دیگرمعماری گذشته،جوابگوی ضروریات احتیاجات

تازه نیست ودریافت که این موادومصالح وفناوری های نوین،

معماری جدیدی رامی طلبدکه شیوه های احیایی گذشته

پاسخگوی آن نمی باشد.اندیشه ای که ظهورمهندسی درنقش

رقیب معماری وایجادبسیاری ازفعالیت های ساختمانی وعمرانی،

حاصل همین دیگاه های نوین درعرصه تکنولوژی بود.

که دراین رابطه تولیدآهن ازطریق صنعتی ،عامل موثری

دراین فرآیندبود.درپی این تحول که ازنتایج انقلاب صنعتی بود،

بناهای بسیارارزنده ای مانندقصربلورین درشهرلندن بنیان

نهاده شد که سازه ی آن باالهام ازگلخانه ها درمدت کوتاهی

قریب شش ماه ازعجایب بزرگ مردم به شمارمی آمد.

باشروع قرن بیستم بتن مسلح به عنوان یک ماده جدید

ساختمانی معرفی شدواستفاده ازآن به عنوان ماده ای

منحصربه فرددرمقیاسی وسیع ترودرساختمان های

چندطبقه،برای نخستین باردرآمریکابه نام “ارنست لسلی رنسام”

ودراروپابه نام یک سرمایه دارفرانسوی  به نام”فرانسواهنبیک”

ثبت شده است.پس ازآن بتن مسلح ماده ای بودکه درهمه

جابه کارگرفته می شدوسازندگان مهم،به کشف امکانات

مهم ومختلف آن درزمینه های سازه ،طراحی وزیباشناسی همت گماردند.

جایگاه مصالح نودرساخت وساز:

شکل جدیدبناهای امروزی که متناسب بانیازهای

بشرامروزی است،تنهابه دلیل طراحی متفاوت نیست

بلکه شکل اجراونوع مصالح به کاررفته دربناهانیز

درمتفاوت بودن بناهای امروزی تاثیربسیاری دارند.

پیشرفت های حدید،علاقه واشتیاقی روزافزون رابه

انواع مختلف مصالح وتکنیک های جدید،چندمنظوره

وشگفت آورنشان می دهدکه به کمک آن هاایده هایی

راکه زمانی غیرممکمن  غیرعقلانی به نظرمی رسید،

عملی وقابل درک کرده است.نبایداین نکته رافراموش کرد

که ایده هادرامرساخت وسازیک بناارتباط تنگاتنگی با

وضعیت اجتماعی واقتصادی جامعه دارند.محیط زندگی

آینده ماوابسته مسایلی چون کم کردن استفاده ازمصالح،

پایداری وچرخه حیات ،برگشت پذیری محصولات ومصالح

صرفه جویی درانرژی است.شرایط کاری راحت وایمن،

محیط کاروزندگی پاکیزه وسالم باعث سلامت عممی جامعه می شود.

نگاه جدیدبه شیوه های ساختمان سازی استفاده ازمصالح

جدیدی رانیزطلب می کند.هرچندممکن است تکنولوژی

ساخت ویاشیوه های اجرادراستفاده ازاین مصالح هنوز

غریب وناآشناباشداماشناخت این مصالح جدیدوکشف

خصوصیات ان کمک موثری به ایجادنیازآن هاادرجامعه ماخواهدکرد.

مصالح نوین معماری:

اگربخواهیم یک ساختمان کارآمد ایجادکنیم بایدبه

انتخاب موادومصالح آن دقت کنیم.انتخاب مصالح

مناسب همان طورکه برای تبلورجلوه های ظاهری

ساختمان ازاهمیت خاصی برخورداراست،دوام دربرابر

شرایط اقلیمی ومیطی،توان وتخصص تکنولوژیکی

وهمچنین مسائل اقتصادی نیزحائزاهمیت است.

مهندس معماردرهنگام انتخاب مصالح بایدکلیه ویژگی های

موادلازم رادرنظربگیرد.خواص کاربردی ومعمارانه

نتیجه مطالعات آزمایشگاهی برروی مصالح نمی باشد.

بلکه ماحصل تجربات کارگاهی ومحصول خلاقیت

مهندس معمارمی باشد.همچنین مسایل اقتصادی

دربیشترمواردعامل کنترل کننده درفرآیندانتخاب می باشد.