مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن

30 آوریل 2019 Hadis دسته‌بندی نشده

مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن

سیمان:


مصالح مورداستفاده درطرح اختلاط نمونه های مکعبی واستوانه ای بتن | سیمان

ماده ای چسبنده است که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگروتشکیل دادن

جسمی یکپارچه رادارامی باشد.سیمان 10الی12درصدحجم بتن

راشامل می شود.سیمان ازترکیب مصالح آهکی،سیلیس،رس

واکسیدهای معدنی دردمای1400تا1500درجه سانتیگرادساخته می شود.

براساس ضوابط ومعیارهای فنی شبکه های آبیاری وزهکشی

،نوع سیمان مورداستفاده برای تهیه بتن به جزدرمواردی که در

دفترچه مشخصات فنی به نحودیگری تصریح شده باشدبایدازنوع سیمان پرتلند2یا5باشد.

مصالح سنگی:

مصالح درشت دانه به دودسته شن وماسه تقسیم بندی می شوند.

مصالح سنگی حدود66تا75درصدحجم بتن راتشکیل می دهند.

آب:

ناخالصی های موجوددرآب ممکن است درزمان گیرش سیمان

ومقاومت بتن اثرگذاشته واختلالاتی به وجودآورد.دراکثراستانداردها

آب مناسب برای بتن،آبی است که برای آشامیدن مناسب باشد.

طبق استانداردبه عنوان یک قاعده کلی هرآبی که PH آن بین6الی 8بوده

وطعم شوری نداشته باشدمی تواندبرای بتن استفاده شود.

اصولا آبی که برای بتن مناسب است برای عمل آوری آن

نیزمطلوب خواهدبود.به طورکلی توصیه می شودآبی که

برای عمل آوردن بتن مصرف می شود،ازمواردی که ممکن

است روی بتن سخت شده اثربگذارد،عاری باشد.

خاکسترمخروط کاج:

به منظوردستیابی به خاکسترمیوه ی مخروطی شکل کاج،

ابتدامقداری ازآن هاجمع آوری شده است.سپس،بارعایت

نکات ایمنی،این میوه هاکه خشک هم بودند،درکوره ای بسته

ودرمحیطی بادمای350درجه سانتیگرادسوزانده شده اندو

خاکسترتولیدشده ازاحتراق مورداستفاده قرارگرفته است.پس

ازسردشدن خاکسترهای گردآوری شده آن هاآسیاب می شوند

تاناخالصی های احتمالی درآن هاگرفته شودوآماده اضافه شده به مخلوط بتن باشند.

نکات ایمنی،این میوه هاکه خشک هم بودند،درکوره ای بسته

ودرمحیطی بادمای350درجه سانتیگرادسوزانده شده اندو

خاکسترتولیدشده ازاحتراق مورداستفاده قرارگرفته است.

پس ازسردشدن خاکسترهای گردآوری شده آن هاآسیاب

می شوندتاناخالصی های احتمالی درآن هاگرفته شود

وآماده اضافه شده به مخلوط بتن باشند.

طرح اختلاط:

بافراهم کردن مصالح موردنیازشامل سیمان،آب،مصالح

سنگی وخاکسترمخروط کاج وباتوجه به میزان مصرف هرکدام

ازآن هادرواحدحجم بتن برنامه موردنیازبرای بتن ریزی انجام شد.

پس ازمحاسبه مقدارمصرفی هرکدام ازمصالح موردنیازبرای

بتن ریزی،مقدارسیمان،آب ومصالح سنگی وزن شده وبه

طورجداگانه تفکیک می شوند.برای آماده سازی خاکسترمخروط

کاج،آن هاآسیاب می شودتاناخالصی های احتمالی به وجودآمده

درآن هاگرفته شودومخلوطی همگن ازبتن نتیجه شود.

براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان،نمونه استاندارد،

نمونه ای استوانه ای به ابعاد150mm*300mm  می باشد.

درصورت استفاده ازنمونه های مکعبی،بایدمقاومت آن ها

به مقاومت نظیرنمونه استاندارداستوانه ای تبدیل شود.

طی یک نتیجه گیری اینگونه بیان می شودتابابه کارگیری

خاکسترمیوه مخروطی شکل درخت کاج،میزانی ازسیمان

مصرفی درطرح اختلاط بتن کاهش پیداکند.ازآنجاکهخاکستر

مورداستفاده دراین پژوهش علاوه برکاهش مصرف سیمان

باعث عدم جلوگیری ازانباشته شدن مخروط کاج درطبیعت

ودرنتیجه ایجادآلودگی زیست محیطی می گردد.آثارمخرب

زیست محیطی تولیدبتن رانیزکاهش می دهد.