مصالح وتکنیک های مقاوم سازی

5 ژانویه 2020 Hadis بلوک هبلکس

مصالح وتکنیک های مقاوم سازی | به طور کلی از آسییب دیدن سازه،

قبل از شروع هر گونه عملیات، شمع زدن و باربرداری

از اهمیت بسیاری برخوردار می
باشد. این کار باید در کوتاه ترین زمان ممکن پس از

بروز آسیب دیدگی در سازه صورت پذیرد.

برای این منظور می توان از
وسایل مختلفی استفاده کرد که از آن جمله اند:

داربست های فولادی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند.

نیم رخ های فولادی

شمع های چوبی

از آن جا که به دلیل شمع زدن یک سازه آسیب دیده

سختی یا حتی سیستم سازه ای آن ممکن است تغییر کند رفتار
سازه در پس لرزه های شدید احتمالی که بعد از

زلزله رخ می دهد باید مورد بررسی واقع شود

بر حسب مقاومت مورد نظر در برابر زلزله،

میزان آسیب وارده، نوع اعضاء نحوه اتصال

آن ها و همچنین امکان دسترسی به
مصالح و اقتصاد طرح، تکنیک های

گوناگونی جهت تقویت به کار می روند.

بتن درجا(بتن معمولی وویژه):

با وجود اینکه بتن در جای معمولی اغلب به طور سنتی

در کارهای تعمیراتی مورد استفاده واقع می شود اما در بعضی
موارد، مشاهدات گویای نتایج رضایت بخشی نبوده اند.

عمده ترین مسئله در این رابطه تغییر حجم بتن بوده است. نتیجه این
تغییر حجم عدم تماس مناسب قسمت های جدید و قدیم

عضو مورد نظر می باشد که خود سبب عدم انتقال مناسب تنش در
این سطوح تماس(کاهش چسبندگی، جدا شدن و ترک خوردن)

می گردد. به طور کلی به منظور بهبود مشخصات

چسبندگی وکنترل انقباض(sharinkage)توصیه هایی

که در زیر می آید می بایست مورد توجه قرار گیرد.

قسمت های آسیب دیده بتن(یامصالح بنایی)

راباابزارهای مناسب بردارید.

سطح حاصل راباابزارهای مناسب زبرکنید.

پوشش روی آرماتورهارابردارید.

قسمت هایی ازبتن راکه احتمالاچرب شده اند

وآن قسمت هایی ازفولادراکه زنگ زده اندتمیزکنید.

گردوغبارموجودبرروی سطح موردنظرراباآب  تحت فشاربشوئید.

آرماتورهای جدیدراباروش مناسب بتن رادرون قطعه قاردهید.

قبل ازریختن بتن جدیدحداقل شش ساعت

قطعه موردنظررادرحالت اشباع قراردهید.

اشباع قراردهید.

بتن راازیک طرف قالب بریزید.به این ترتیب از

محبوس شدن هوادرآن جلوگیری به عمل خواهدآمد.

تمامی قسمت های نمایان راباگونی مرطوب مراقبت نمایید.

ضمن عمل به تدابیرفوق استفاده ازبتن باکیفیت بهترنسبت

به بتن قدیمی برای حصول چسبندگی بهتروکنترل انقباض

وکاهش نسبت آب به سیمان مخلوط رانمی بایست ازنظر

دورداشت.اسلامپ بیشتراز10سانتی مترتوصیه نمی گردد.

برای غلبه به مشکلات ناشی ازاستفاده ازبتن درجای

معمولی انواع مختلفی ازبتن های ویژه دردسترس می باشد.

بتن بدون انقباض یا منبسط شونده:

این بتن ها با سیمان های منبسط شونده به جای سیمان

معمولی ساخته می شوند، بدین ترتیب کاهش حجم بتن در اثر
آبرفگی جبران می گردد یا بتن به حجمی بیشتر از

حجم اولیه می رسد. از برخی از مواد منبسط شونده نظیر پودر آهن یا
آلمینیوم نیز می توان به هنگام مخلوط کردن مصالح

سنگی سیمان و آب استفاده کرده از کاهش حجم بتن جلوگیری نمود.
همچنین می توان از ملات های منبسط شونده

(با استفاده از سیمان منبسط شونده یا سیمان و مواد منبسط شونده) برای
تزریق در ساختمان ها بنایی بهره برد.

سیمان و آب استفاده کرده از کاهش حجم بتن جلوگیری نمود.
همچنین می توان از ملات های منبسط شونده

(با استفاده از سیمان منبسط شونده یا سیمان و مواد منبسط شونده) برای
تزریق در ساختمان ها بنایی بهره برد.