مفهوم ساختمان پاسخگو

3 دسامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


مفهوم ساختمان پاسخگو | مفهوم ساختمان پاسخگو راه حل های

طراحی هستند که به حفظ توازن مناسب بین شرایط داخلی

مطلوب و عملکرد زیست محیطی از طریق کنترل واکنش ها

و شکل دهی جامع به تغییرات در شرایط خارجی و یا

داخلی و مداخله کاربران ساختمان می پردازد. مفاهیم

ساختمان پاسخگو براساس پروسه طراحی چند رشته ای

یکپارچه توسعه یافته اندکه شامل بهینه 5یک سازی

بهره وری انرژی، ادغام عوامل انسانی و ملاحظات

معماری می شود. عناصر یک ساختمان پاسخگو

یا RBE جزء ساختمان است که به حفظ و نگهداری

تعادل مناسب بین شرایط داخلی مطلوب وعملکرد

خارجی از طریق واکنش به شیوه کنترل و تغییر شکل

کلی ساختمان در شرایط خارجی و یا داخلی و مداخله

سرنشینان کمک می کند و در تکنولوژی بهره برداری

از محیط، حفظ منابع انرژی تجدیدپذیر وتوسعه یکپارچه

مفاهیم ساختمان ضروری هستند. در این بحث چالش

رسیدن به یک ترکیب بهینه از عناصر ساختمان پاسخگو

و یکپارچه سازی آنها با سیستم های خدماتی واستفاده

از سیستم انرژی تجدید پذیر برای رسیدن

به عملکرد مطلوب زیست محیطی است.

مفاهیم اساسی ساختمان یكپارچه و عناصر ساخت و ساز پاسخگو:

1-ادغام عناصر ساختمان پاسخگو با سیستم های انرژی

به مقدار قابل توجهی باعث بهبود در محیط

زیست و عملکرد هزینه های ساخت می شود.

2-افزایش استفاده و سوء استفاده از کیفیت منابع

انرژی و تشویق به استفاده از منابع انرژی

با صرفه اقتصادی مانندخورشید.

3-افزایش قدرت توانمندسازی و بهبود امکانات

ذخیره سازی فعال و غیر فعال انرژی

4-ادغام اصول معماری با مفاهیم انرژی کارآمد

شرح مفهوم ساختمان پاسخگو:

طراحی محیط زیست و کنترل ساختمان را می توان

به دو رویکرد کاملا متفاوت تقسیم کرد. در رویکرد

اول، به بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با جداسازی

محیط داخل ساختمان از محیط خارج از طریق عایق

بندی خوب، ایجاد شرایط قابل قبول داخلی توسط کنترل

اتوماتیک و تاسیس سیستم های مکانیکی کارآمد در آن توجه می شود.

به علاوه، عالقه رو به رشد برای توسعه ساختمان هایی

که با طبیعت همکاری دارند و از شرایط محیطی موجود

استفاده می کنند وجود دارد. در رویکرد دوم، به بهینه

سازی انرژی ساختمان با استفاده ازفرم ساختمان و

توجه به پوشش آن به عنوان یک واسطه در بین فضای

باز و محیط داخل ساختمان توجه می شود. تامین شرایط

قابل قبول داخلی بوسیله کنترل پوشش ساختمان

توسط کاربران و سیستم های مکانیکی صورت می گیرد.

ازآن گذشته مهم این است که ساختمان به نوسانات

محیط در فضای باز و نیازهای در حال تغییر سرنشینان

پاسخگو باشد. در یک ساختمان واکنشی، نقطه بهینه

گاهی اوقات بین الزامات متناقض استفاده از انرژی،

بهداشت و آسایش یافت می شود. تفاوت اصلی بین

ساختمان پاسخگو و دیگر ساختمان های کارآمد از

نقطه نظر انرژی استفاده از عناصر ساختمان

پاسخگو، ادغام آن ها با سیستم های خدماتی ساختمان و

استفاده از سیستم های پیشرفته کنترل انرژی است.

هدف از طبقه بندی مفاهیم ساختمان پاسخگو تعریف

و یا مشخص کردن مفهوم با توجه به مهم ترین مسائل می باشد.

پاسخگو و دیگر ساختمان های کارآمد از نقطه نظر

انرژی استفاده از عناصر ساختمان پاسخگو، ادغام

آن ها با سیستم های خدماتی ساختمان و استفاده از

سیستم های پیشرفته کنترل انرژی است. هدف از

طبقه بندی مفاهیم ساختمان پاسخگو تعریف و یا

مشخص کردن مفهوم با توجه به مهم ترین مسائل می باشد.