مقایسه اجرای ساختمان ازسنتی به صنعتی ازنگاه مدیریت ساخت

9 آوریل 2019 Hadis بلوک هبلکس

مقایسه اجرای ساختمان ازسنتی به صنعتی ازنگاه مدیریت ساخت

مقایسه اجرای ساختمان ازسنتی به صنعتی ازنگاه مدیریت ساخت | امروزه به دلیل

افزایش جمعیت وتقاضای روزافزون نیازبه

مسکن درکشوربه ویژه درتنسل جوان،گسترش شهرنشینی،

لزوم برقراری تعادل بین عرضه وتقاضای مسکن،کیفیت

پایین شیوه های سنتی ساخت وساز،کاهش منابع انرژی،

ونیازبه صرفه جویی درمصرف وکاهش اتلاف انرژی

درساختمان درراستای اصلاح الگوی مصرف،بالابودن

قیمت تمام شده مسکن وعدم امکان خریدتسط اقشارضعیف

ومتوسط افزایش سرعت احداث مسکن دربازه زمانی کوتاه

درجهت تحقق برنامه های میان مدت وبلندمدت دولت افزایش

بهره وری وجایگین کردن نیروی کارتحصیل کرده استفاده

بهینه ازمنابع ومصالح وزلزله خیزی کشورمان وبه تبع آن

ناکارآیی سیستم های سنتی ومتداول درتولیدانبوه مسکن

نگرش به سمت سیستم های صنعتی تولیدساختمان ضروری به نظرمی رسد.

براساس برنامه های مصوب دولت،بایدسالانه یک میلیون

واحدمسکئنی درکل کشورساخته شودوپانصدهزار

واحدمسکونی نیزمقاوم سازی شود.طبق آمارهای موجود،

سالیانه درکشوربیش از70میلیون مترمربع ساختمان دردست احداث می باشد.

باتوجه به چشم انداز1404ورراستای سیاست های دولت

ضروری است که دست اندرکاران نگاه جدی به این

موضوع داشته ونوآوری درشیوه ساخت رادرسرلوحه خودقراردهند.

مزایاومحدودیت های سیستم قالب تونلی

سیستم قالب تونلی به عنوان یکی ازسیستم های کارآمدصنعتی

درانبوه سازی،ازمزایای فنی واقتصادی گوناگونی برخوردار

است که می توانددرتغییرنگرش ازشیوه های سنتی به صنعتی

تاثیرگذارباشد.ازجمله مزایای اقتصادی سیستم قالب تونلی

نسبت به سیستم سنتی می توان به سرعت ساخت.کاهش

هزینه ساخت،بازگشت سریعتربه سرمایه،افزایش طول

عمرساختمان،کاهش اتلاف مصالح،وکاهش نیروی انسانی

اشاره نمود.ازجمله مزایای فنی سستم قالب تونلی نسبت

به سیستم سنتی می توان به مقاومت بیشتردربرابرزلزله

،امکان کنترل دقیق تراجراورعایت کیفیت موردنظربراساس

استانداردها،قابلیت استفاد ازمصالح پیش ساخته ویانیمه پیش

ساخته،وامکان طراحی وساخت مدولاراشاره نمود.به دلیل

امکان طراحی مدولار،عملیات ساختمانی به بخش های

کوچک تربه اندازه هایی که بتن ریزی روزانه راامکان

پذیرنماید،تقسیم می شود.برای بدست آوردن بازدهی

مطلوب،فعالیت های کاری روزانه شبیه به هم می باشند.

درنتیجه تکرارفعالیت های مشابه،کارگزان درهرلحظه از

روزازفعالیتی که بایدانجام گیردآگاه بوده وبه این دلیل از

هدررفتن زمان جلوگیری می گردد.همچنین به این دلیل تمامی

اجزاکارت بادقت پیش بینی وبرنامه ریزی است.سیستم

قالب تونلی موجب کاهش هزینه وکوتاه نمودن دوره ساخت می شود.

ن پذیرنماید،تقسیم می شود.برای بدست آوردن بازدهی مطلوب،

فعالیت های کاری روزانه شبیه به هم می باشند.درنتیجه

تکرارفعالیت های مشابه،کارگزان درهرلحظه ازروز

ازفعالیتی که بایدانجام گیردآگاه بوده وبه این دلیل ازهدر

رفتن زمان جلوگیری می گردد.همچنین به این دلیل تمامی

اجزاکارت بادقت پیش بینی وبرنامه ریزی است.سیستم

قالب تونلی موجب کاهش هزینه وکوتاه نمودن دوره ساخت می شود.

این سیستم ضعف هایی نیزداردکه به دلیل وجوددیوارهای

برشی باربر،طراح بامحدودیت هایی درطراحی فضاها

روبه رواست.البته باتعبیه بازشودردیوارها،اتصال

فضاهای داخلی درطراحی معماری صورت میگیرد.

همچنین طراحی معماری دراین روش،به دلیل محدودیت

دهانه های قالب می بایست بااین ابعادسازگارومنطبق باشد.

همچنین درروش قالب تونلی باتوجه به لزوم وجود

دیوارهای باربر،تامین پارکینگ بامحدودیت روه رواست

.البته به دلیل محوطه سازی ووجودفضای بازدرطراحی

مجتمع های مسکونی دراین روش می توان پارکینگ ها

رادرمحوطه وفضای بازطراحی نمود.همچنین منظم بودن

ساختمان درارتفاع وپلان ضروری است.باتوجه به سنگین

بودن قطعات قالب دیواروسقف،وجودجرثقیل وتاورودیگر

امکانات سنگین برای نصب الزامی است.امکان تغییرابعاد

قطعات قالب پس ازتولیدبسیارمشکل وپرهزینه است.دسترسی

به مدارهای تاسیسات الکتریکی دردوره بهره برداری بسیارسخت

خواهدبود.تعدادطبقات بهینه دراین روش 8تا10دقیقه است

ومساحت پروژه جهت توجیه اقتصادی سیستم قالب تونلی

بالای 40000متمربع است.به علاوه صرفه اقتصادی

دراین روش اختصاص به پروژه های انبوه سازی داردو

درپروژه های کوچک فاقدتوجیه است.توصیه می شوداز

این روش درساختمان های بلندمرتبه وسازه های تکرارشونده استفاده شود.