مقایسه ی روش های ســنتی وصنعتی ســازی ســاختمان ازنظــرزمــان وهزینــه

5 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

مقایسه ی روش های سـنتی وصنعتی سازی ساختمان ازنظرزمان و هزینه

زمان درساخت وساز:

مقایسه ی روش های سـنتی وصنعتی سازی ساختمان ازنظرزمان و هزینه | عمليـات اجرايـي

در بسـياري از برنامـه ريـزي هـاي اجرايـي سـاختماني بـه

طـور عـام و سـاخت وتوليـد مسـكن بـه صـورت خـاص،

در انتخـاب سيسـتم صنعتــي نقــش تعييــن كننــده اي ايفــا مي كنــد.

روش هــاي ســنتي ســاخت سـاختمان موجـود در كشـور نشـان

دهنـده آن اسـت كـه اغلـب ايـن روش هـا قـادر بـه اجـراي

سيسـتم سـازه اي سـاختمان در مـدت زمـان هـاي كوتـاه و

بـا كيفيـت مناسـب نيسـتند. از طرفـي روشـهاي نويـن سـاخت

صنعتـي سـاختمان هــر يــك قادرنــد زمــان اجــراي ســازه

و كل ســاختمان را بــه مقــدار قابــل مالحظــه اي نســبت بــه

روش هــاي متعــارف ســاخت و ســاز كاهــش دهنــد. به

طــور مشــخص ســاخت برخــي مصالــح ســاختماني در

مــكان ســاختمان در مقايســه بــا روش هــاي صنعتــي

كــه مصالــح در كارخانــه توليــد و بــه محــل منتقـل مـي شـوند،

فاصلـه فاحـش سـرعت سـاخت دو روش سـنتي و مـدرن را نشـان مـي دهـد.

مقایسه سرعت ساخت بین روش سنتی و صنعتی:

الف: تولیدسنتی:

در تولید سنتی، فرآیند تولید یک فرآیند کاملا سری(متوالی)است.

سلسله اقدامات اجرایی باید به ترتیب و مرحله به مرحله اجرا شود.

زنجیــره وار بــودن ایــن گونــه اقدامــات، رونــد اجــرای

پــروژه را بســیار کنــد وهزینـه هـای اجرایـی از قبیـل

هزینـه نیـروی انسـانی را افزایـش مـي دهـد.

مشــکل عمــده دیگــر در فرآینــد تولیــد ســنتی، وجــود

اقدامــات اجرایــی بیهــوده و غیــر ضــروری اســت کــه

بســیاری از آن ناشــی از قدیمیبــودن مصالح مــورد

اســتفاده و شــیوه ســاخت اســت.

ب: تولیدصنعتی:

در فرآینـد تولیـد صنعتـی از آنجـا کـه برخـی از مراحـل تولیـد

در کارخانـه و بـه صـورت مـوازی انجـام میشـود، نیـازی بـه

رعایـت سلسـله مراتـب و زنجیـره هـای تولیـد سـنتی در تولیـد صنعتـی نیسـت.

بســیاری از مراحــل تولیــد میتوانــد همزمــان و بــه

صــورت مــوازی انجــام شـود و میتـوان تنهـا ایـن قطعـات

را بـرای نصـب بـه محـل اجـرای پـروژه آورد و آنهـا را بـه هـم متصـل نمـود.

اگــر بــر تعــداد طبقــات افــزوده شــود، تفــاوت زمــان در

دو شــیوه ســنتی و صنعتــی بیشــتر بــه چشــم میخــورد.

چــرا کــه در تولیــد صنعتــی ســاخت قطعــات ســاختمانی

در طبقــه بالاتــر وابســته بــه اجــرای قطعــات در طبقــه

زیریـن نیسـت در نتیجـه تفـاوت زمـان سـاخت در دو

روش سـنتی و صنعتـی بیشــتر میشــود.

زمان بندی قطعات پیش ساخته در سایت:

برنامـه یـک جـدول زمانـی بـرای انجـام فعالیـت هـا،

بـا اسـتفاده از منابـع، و یـا تخصیـص امکانـات اسـت

کنتـرل عملیـات مسـتلزم نظـارت بـر پیشـرفت کار سـفارش،

و در صـورت لـزوم، تسـریع دسـتورات ویـا تنظیـم ظرفیـت

سیسـتم اسـت. برنامـه ریـزی بایـد مـورد بررسـی و توسـط

پیمانـکار عمومـی ویـا مدیـر پـروژه بـه توافـق رسـد.

در طراحـی سیسـتم برنامـه ریـزی و کنتـرل سیسـتم صنعتـی

سـاختمان، بایـد عملکـردی کارآمـد بـه شـرح زیـر ارائـه شـود :

1-تخصیـص سفارشـات، تجهیـزات و پرسـنل بـه کار مرکـز

و یـا دیگـر مـکان هـای مشـخص شـده ، در اصـل، ایـن

برنامـه ریـزی ظرفیـت کوتـاه مـدت در محـل نشـان میدهـد.

2-تعییــن توالــی عملکــرد ســاخت و ســاز، کــه

اولویــت هــای کار در ســایت را تعییـن می کنـد

3-برنامــه ریــزی شــروع عملکــرد کارایــن اســت

کــه معمــولا بــه اعــزام سفارشـات بـرای شـکل گیـری

پیـش سـاختگی در سـایت نامیـده مـی شـود.

4-کنترل کارخانه (یا کنترل فعالیت تولید)، که شامل:

الف: بررسی وضعیت و کنترل پیشرفت سفارشات

ب:تسریع در سفارشات حیاتی

ج: تجدید نظر در برنامه انعکاس تغییرات اخیر در وضعیت سفارش

د: اطمینان از استانداردهای کنترل کیفیت

اسـتفاده از قطعـات پیـش سـاخته در سـاخت و سـاز

سـاختمان سـاده تریـن راه بـرای کاهـش هزینـه و افزایـش

سـرعت سـاخت و سـاز اسـت. قطعـات پیـش سـاخته و

خصوصیـات توسـط مهندسـین طراحـی می شـود.

سـپس خـط تولیـد اجــزای IBS بــر اســاس طــرح

مــورد نیــاز بــا کیفیــت کنتــرل شــده و دقــت، تولیـد می کنـد.

اجـزای IBS بعـد بـه سـایت بـرای مونتـاژ و نصـب

بـه مقاصـد حمـل میشـود. ایـن جایـی اسـت کـه

برنامـه ریـزی IBS بسـیار حیاتـی اسـت کــه بــه حصــول

اطمینــان از هماهنگــی مناســب از کار و زمــان بنــدی

خــوب زمانـی کـه رونـد مونتـاژ در محـل انجـام شـود.