مهمترین چالش های مسکن در ایران

9 ژانویه 2020 Hadis بلوک هبلکس
مهمترین چالش های امروزه بخش مسکن در ایران عبارتند از:

تامین مالی مسکن:


مهمترین چالش های مسکن در ایران | زیرا این نظام بانک محور است

و بانک ها با حجم محدود منابع روبرو هستند. البته خود بانک ها همچنان از
اعطای تسهیلات بلندمدت رضایت ندارند و در تامین تسهیلات

اقشار ضعیف هم دچار تردید هستند.برای بهبود نظام تامین

مالی مسکن، نیازمند یک نهاد توسعهای هستیم که در این

میان باید بانک مسکن به یک بانک توسعه ای تبدیل شود.

نبود نهاد تضمین:

دومین چالش بخش مسکن، نبود نهاد تضمین در کشور

است که هم خریدار و هم فروشنده نسبت به معامله
امنیت نسبی داشته باشند و معاملات هم شفاف صورت گیرد.

نظام پیش فروش ابتدایی و غیررسمی:

چالش سوم بازار مسکن، نظام پیشفروش ابتدایی و

غیررسمی است که باید بهبود یابدتا خریدار

با اطمینان بیشتری اقدام به خرید کند.

فقدان نهاد مسکن اجتماعی:

چالش چهارم بخش مسکن در ایران نبود نهاد

مسکن اجتماعی، است که این موضوع به عدم
هم افزایی بخش مسکن و تامین اجتماعی باز می گردد؛

زیرا یک وزارتخانه نمی تواند به تنهایی در بخش

ساخت و ساز مسکن اجتماعی فعالیت کند.

نظام واگذاری زمین در کشور:

نظام واگذاری زمین در کشور هم دچار مشکل است

و 73درصد جمعیت شهرنشین کشور راپوشش نمی دهد

که این نظام هم نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

نظام ساخت و ساز:

در این بخش فاقد یک نظام جامع ساختمانی هستیم

که در این زمینه نیز باید فعالیتهای جدی صورت
گیرد.

عدم هماهنگی بین برنامه های توسعه شهری:

در حال حاضر بافت شهری به شدت فرسوده است و باید

بافت های هدف وناکارآمد بهسازی و نوسازی شود.

امروزه با توجه به گسترش بی رویه شهر ها و حومه های

شهر و افزایش جمعیت شهر، یکی از چالش های موجود برای سیاست
گزاران، حل معضل مسکن می باشد. تامین زمین، مصالح

ساختمانی و مدیریت قوی ، ضروری ترین نیازهای بخش مسکن می باشد.
بخش مسکن اکنون بعنوان جذب کننده52درصد کل

سرمایه گذاری ها و 30درصد نقدینگی کشور، همواره

محل مناقشه عوامل گوناگون بوده و منشا آثار مثبت و منفی

گوناگونی در سطح کلان، منطقه ای و محلی است. البته این

نکته نیز نباید از نظر غافل بماند که بخش مسکن ایران، مدت های

مدیدی است که دچار بیماری بوده و این بیماری رشد حباب گونه

آن می باشد.ریشه های این کاستی را هم می توان در دو علت جستجو کرد:

گذاری ها و 30درصد نقدینگی کشور، همواره محل مناقشه

عوامل گوناگون بوده و منشا آثار مثبت و منفی گوناگونی

در سطح کلان، منطقه ای و محلی است. البته این نکته

نیز نباید از نظر غافل بماند که بخش مسکن ایران، مدت های

مدیدی است که دچار بیماری بوده و این بیماری رشد

حباب گونه آن می باشد.ریشه های این کاستی

را هم می توان در دو علت جستجو کرد:

ضعف زمینه های سرمایه گذاری در بخش صنعت و کشاورزی

نقش مسکن به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های خانوار

بافت فرسوده:

بافت فرسوده به پروسه ای اطلاق می شود که در آن بخشی

از شهر در مرحله بازسازی، نوسازی و بهسازی قرار می گیرد.

اگر بخواهیم بدنبال نشانه هایی برای بافت فرسوده باشیم،