میکروسیلیس وتاثیرآن برمقاومت بتن

29 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

میکروسیلیس وتاثیرآن برمقاومت بتن


میکروسیلیس وتاثیرآن برمقاومت بتن | میکروسیلیس یکی از

پوزولان های صنعتی می باشد.باتوجه به توسعه روزافزون

استفاده کاربردی ازآن درکشوربه منظورافزایش مقاومت وکاهش

نفوذپذیری بتن رشدچشمگیری پیانموده است.

میکروسیلیس محصول مصنوعی حاصل ازکوره های قوسی

الکتریکی درجریان تولیدفلزسیلسیم یاآلیاژفروسیلسیم است.

این ماده باداشتن بیش از80درصدسیلیس باحالت غیرکریستالی

وبه شکل ذرات بی نهایت ریزباقطرمتوسط0.1mm به شدت

یک ماده ازنوع پوزولانی است وبرایاستفاده به عنوان

یک ماده سیمانی دربن بسیارمناسب است.

بابه کاربردن میکروسیلیس وروان کننده قوی به دست

آوردن مقاومت فشاری حدود100MPa تا150MPa  نسبتا

امری آسان است.تحقیقات قابل توجهی برروی میزان تاثیر

میکروسیلیس برمقاومت بتن درمقایسه باتاثیرسیمان انجام شده است.

لازم به ذکراست که درصورت عدم استفاده ازموادمضاف

روان ساز،مقدارآب موردنیازبرای مخلوط های

بامیکروسیلیس افزایش می یابد.

به دلیل وجودعوامل مختلف موثردرنحوه واکنش

میکروسیلیس،نتایج مقاومتی می تواندمتغیرباشد.

این عوامل موثرعبارتنداز:

1-مقدارسیمان

2-ترکیب شیمیایی سیمان وریزدانه های آن

3-مدول نرمی ماسه

4-نسبت ماسه به کل دانه ها

5-نوع ومقدارمصرف ماده روان کننده

6-درجه حرارت

افزودنی های شبه سیمانی:

این موادخاصیت پنهان هیدرولیکی دارندووقتی که به نحوی

مناسب فعال شوندخواص سیمانی پیدامی کنند.این افزودنی ها

فقط درمحیط قلیایی باآب واکنشی مشابه سیمان پرتلندنشان می دهند

وترکیبات شیمیایی آن ها درمقایسه باخاکستربادی ودیگرمواد

پوزولانی بیشترشبیه سیمان های معمولی است.متداولترین

نوع این موادروباره آهنگدازی است.

موادافزودنی متفرقه:

برخی ازافزودنی های متفرقه عبارتنداز:

موادضدرطوبت

کاهنده نفوذپذیری

دوغاب ساز

گازساز

ضدیخ ها

که برای استفاده ازآن هاتاییددستگاه نظارت،رعایت مشخصات

مربوط ونیزمقررات کلی موادافزودنی لازم است.

نگهداری موادافزودنی:

افزودنی باید درشرایط مناسب وبارعایت دستورالعمل های

اعلام شده ازسوی سازنده نگهداری شود.برخی موادافزودنی

به دلیل ازدست دادن کیفیت خودنبایدبه مدت طولانی نگهداری

شوند.درصورت تردیدبایدنسبت به انجام آزمایش مطابق

ماده افزودنی موردنظرانجام شود.

افزودنی های مثل میکروسیلیس(دوده سیلیس)،خاکستربادی

وموادشبه سیمانی شدیدابه رطوبت حساس هستندودرصورت

جذب رطوبت خاصیت پوزولانی خودراازدست می دهند.