نانوسیلیس وخواص بهبودبتن

11 نوامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

نانوسیلیس وخواص بهبودبتن | سیمان از پر مصرف ترین مصالح

ساختمانی در جهان محسوب می شود و ناشناخته

بودن تاثیر تغییر مشخصات طرح اختلاط بر
خواص بتن ها، باعث عدم توسعه کاربرد آنها شده است.

پس لزوم شناخت رفتار آن اجتناب ناپذیر می باشد.

از طرفی یکی از روشهای
مناسب جهت بهبود خواص مکانیکی بتن افزودن

مواد مختلف در سیمان است و نانو سیلیس به

علت طبیعت پوزولانی بالا، برای
استفاده در بتن مورد توجه قرار گرفته است.هدف

از این تحقیق بررسی اثر نانوسیلیس بر خواص

مکانیکی و دوام بتن می باشد.در این
تحقیق مروری بر تاثیر افزودن نانوسیلیس بر

مشخصات مکانیکی بتن از جمله مقاومت فشاری،

مقاومت کششی، خزش و جمع شدگی،
نفوذپذیری و جذب موئینگی آب و نفوذ تسریع شده یون

کلراید انجام گرفته است. نتایج حاصل بیانگر آن است که استفاده از
میکروسیلیس به عنوان افزودنی سیمان بر روی خواص

مکانیکی بتن تاثیرگذار بوده و با افزایش

مقدار آن خواص مکانیکی بتن بهبود
می یابد. امروزه دوام و مقاومت سازه های بتنی به دلیل

کاربرد وسیع آن در صنعت ساخت و ساز

و حمل و نقل توجه زیادی را در
علم تکنولوژی بتن به خود جلب کرده است.

بنابراین تلاش های زیادی صورت گرفته تا

با استفاده از افزودنی های سیمان
مقاومت و دوام بتن بهبود یابد. استفاده از مواد پوزولانی

نظیر خاکستر بادی، سرباره آهن گدازی، دوده سیلیس

و خاکستر پوسته برنج به دلیل کمک به کاهش مصرف

سیمان و بهبود خواص مکانیکی مانند مقاومت فشاری

و دوام بتن در چند دهه اخیر افزایش چشمگیری یافته است.

ولی در سال های اخیر کاربرد ذرات نانو برای

بهبود خواص بتن توجه بسیاری از محققان
علم تکنولوژی بتن را به خود جلب کرده است.

ذرات نانوسیلیس به علت اندازه ذرات

بسیار کوچک خود و فعالیت شدید آنها،
می توانند خواص جدیدی را در بتن ایجاد

کرده یا موجب بهبود خواص بتن شوند.

افزودن نانوسیلیس به سیمان در بتن باعث افزایش مقاومت

فشاری می شود و با افزایش درصد جایگزینی نانوسیلیس مقاومت
فشاری بهبود می یابد. سرعت کسب مقاومت فشاری در

نمونه های حاوی نانوسیلیس تا سن روز بیشترین

مقدار و با افزایش نمونه ها کاهش می یابد.

افزودن نانوسیلیس به سیمان در کاهش نفوذپذیری و جذب

موئینگی آب موثر بوده و با افزایش میزان آن در طرح

اختلاط، کاهش بیشتری در نفوذپذیری مشاهده می شود.

این بهبود را می توان بدلیل فعالیت بالای

پوزولانی نانوسیلیس و تولید ژل ،C-S-H
خاصیت پرکنندگی خلل و فرج بتن و حذف حفرات

ریز موجود در ساختار ژل سیلیکاتی دانست.

افزودن نانوسیلیس به سیمان دربتن موجب افزایش

مقاومت الکتریکی ومقاومت درمقابل نفوذیون کلردر

نمونه هاشده وباافزایش سطح جایگزینی این افزایش ادامه می یابد.