نیازمسکن درایران

8 ژانویه 2020 Hadis بلوک هبلکس


نیازمسکن درایران | از آنجا که سکونت و مسکن یک نیاز

مبرم اجتماعی و اولویتی مقدم بر تمام اولویت های دیگر است،

فراهم آوردن بستر مناسب برای برآورده ساختن این نیاز

حیاتی علی الخصوص برای دهک های پایین در آمدی جامعه،

یکی از دغدغه های تمامی دولت ها بوده است. موضوع

مسکن در شرایطی که زندگی بشر هر روز بیشتر و بیشتر

در مادی گرایی فرو می رود، از مفهوم کیفی خود دور می شود.

زمانی در هویت یابی و تعلقات مکانی ساکنین، مفهوم سکونت

و انواع سکونتگاه ها، عامل قابل توجهی بود ولی کم کم اهمیت

کیفی و غیر مادی خود را از دست داد. به قولی سکونت چیزی

جز داشتن سقفی بالای سر و چند متر زمینی زیر پا نیست.

این تعریف نشان دهنده دور شدن از کیفیت و مطلوبیت فضاهای

سکونتی و توجه صرف بر بعد مادی سکونت است. همانطور

که امروزه در پروژه های عظیم انبوه سازی در

کشور شاهد غلبه کمیت بر کیفیت می باشیم.

درمرور نظام مند یا سیستماتیک ری ویو ، سعی می کنیم

تا شواهد را پیدا کنیم و سپس شواهد پیدا شده را مورد

بررسی قرار داده و از ترکیب آنها شواهدی بسازیم و این

مراحل به گونه ای صورت پذیرد که کمترین سوگیری را

داشته باشیم. آنچه مرور نظام مند و سیستماتیک را ارزشمند

می سازد آن است که ما به یک توان بالا از برآورد مورد نظر

می رسیم. زیرا بسیاری از مطالعات به علل گوناگون ممکن است

از قدرت تفسیر مناسبی برخوردار نباشند اما مرور سیستماتیک

با ترکیب کردن مطالعات به حجم نمونه بالاتری می رسیم و لذا

می تواند با توان بالاتری آنها را بررسی کرده و در نهایت

نتیجه گیری بهتری ارائه دهد به عبارتی در مرور نظام مند،

با شناسایی دقیق، منظم و برنامه ریزی شده تمام مطالعات مرتبط،

می توان نتایج عینی تری را ارائه نمود. مرور نظام مند دارای

اصول و مراحل انجام مختلفی می باشد که در این مقاله از روش

انجام مطالعه بصورت مشخص ساختن چارچوب تحقیق،

جستجوی دقیق و تهیه فیش، وارد نمودن یا حذف نمودن

مطالعات به جهت شکل گیری صحیح موضوع، ارزیابی

کیفیت مطالعات، استخراج داده ها و اطالعات، پایش مناسب

و مستمر در طول مسیر تحقیق و در نهایت ترکیب داده ها را می توان نام برد.

مسکن اساسی ترین نیاز انسان پس از غذا است چنانکه

مسکن بر آورنده نیازهای جسمی، عاطفی و روانی،

اجتماعی و محلی امن برای رشد خانواده محسوب می شود.

با نگاهی به هرم مزلو که به بررسی و طبقه بندی نیازهای

اساسی بشر می پردازد، میتوان مسکن را بهمراه خوراک و

پوشاک به عنوان شاکله و بنیاد این هرم محسوب کرد و

تا زمانیکه این نیازهای اساسی برطرف نگردند بشر مجالی

برای رسیدن به دیگر نیازهای خود از جمله امنیت، عشق و

آرامش، عزت نفس و در نهایت شکوفایی فردی که انسان

را بسوی کمال سوق می دهد،نخواهد داشت