کاربردبتن سبک کفی درشیب بندی وعایقکاری حرارتی

9 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

کاربردبتن سبک کفی درشیب بندی وعایقکاری حرارتی


کاربردبتن سبک کفی درشیب بندی وعایقکاری حرارتی | عايق كاري حرارتي

ساختمان ها با رويكرد صرفه جويي در هزينه هاي انرژي،

موضوعي است كه در سال هاي اخير مورد توجه كارشناسان

و طراحان صنعت ساختمان قرار گرفته است. يكي از روش هاي

متداول براي اين منظور، كاربرد ورق هاي پلى استايرن است.

بتن كفي، نوعي بتن سبك است كه با توجه به ضريب انتقال حرارتي پايين،

در عايق كاري بام قابل استفاده است. مشكلات اجرايي پلى استايرن و

همچنين هزينه نسبتاً بالاي خريد و اجراي ورق هاي پلى استايرن،

موجب گرديده كه بتن كفي براي عمليات شيب بندي و عايقكاري

بام مورد توجه قرار گيرد.

ضريب انتقال حرارتي پايين، در عايق كاري بام قابل استفاده است.

مشكلات اجرايي پلى استايرن و همچنين هزينه نسبتاً بالاي خريد

و اجراي ورق هاي پلى استايرن، موجب گرديده كه بتن كفي

براي عمليات شيب بندي و عايقكاري بام مورد توجه قرار گيرد.

استفاده از عايق پلى استايرن متراكم (در اصطلاح يونوليت يا پلاستوفوم)

براي عايقكاري حرارتي بـام، سال هاسـت كـه مـورد توجـه پيمانكاران

در پروژه هاي خانه سازي مي باشد. شركت كيسون نيز،

در پروژه 550واحدي پرند، ده هزار واحـدي ونـزوئلا و

همچنـين طرح اوليه پروژههاي مسكن مهر (در كرمانشاه و پرند)،

از پلى استايرن براي عايق حرارتي بام استفاده كرده است. با توجه

به برخي از مشكلات اجرايي و همچنين قيمت تمام شده اين روش،

جستجوي گزينه هاي جايگزين آغـاز شـد. پـس از تحقيـق و بـررسى،

سرانجام استفاده از بتن كفي در دستور كار قرار گرفت. با اجراي

آزمايشي و موفقيت آميز بتن كفي در پروژه كرمانشاه، اسـتفاده

از اين ماده جايگزين پلى استايرن گرديد.

معرفی بتن کفی:

بتن کفی یکی ازانواع بتن سبک است که چگالی آن به مقدار

قابل ملاحظه ای ازبتن معمولی کمتراست ومی تواندنقش موثری

درکاهش وزن ساختمان ها،به خصوص درقسمت غیرسازه ای

داشته باشد.عمده ترین کاربردهای بتن فوم درایران،ساخت بلوک های

سبک سقفی،دیواری وهمچنین بتن کفسازی وشیب بندی است

این نوع بتن شباهت زیادی به بتن گازی(هواداراتوکلاوشده)داشته

وتفاوت عمده آن ها،روش تولیدحباب های هوادربافت بتن

وعدم قراردادن دراتوکلاومی باشد.

درتولیدبتن گازی،پودرنرم آلومینیوم درشرایط خاصی به

مخلوط اضافه می شودتادراثرواکنش شیمیایی باهیدروکسیدکلسیم

حباب هایی ازهیدروزن داخل بتن تولیدشود.آزادشدن این حباب ها

باعث انبساط مخلوط می شود.اما درتولیدبتن کفی حباب های هوا

به کمک یک ماده کف زاتولیدودرمخلوط بتن اضافه می شود.

تکنولوژی تولیدبتن کفی،ساده تروامکان پذیرترازتکنولوژی

تولیدبتن گازی است وامکان ساخت آن درکارگاه های ساختمانی

نیزوجوددارد.حالت اسفنجی بتن کفی باعث می شودتامشخصات

ویژه ای دربتن ایجادشودکه کاربردآن رادرکارهای مختلف

ساختمانی ایده آل می نماید.ازجمله می توان سبکی،عایق حرارتی و

خوب،لزجت(ویسکوزیته)زیاد،میخ پذیری وبرش پذیری رانام برد.

اجزای بتن کفی:

مواد پايه در ساخت بتن كفي عبارت است از سيمان، آب و كف حاصل از يك ماده كف زا

کف:

برای تولیدکف،ابتدامایع کف زاباآب رقیق شده وسپس درمحفظه ای

باکمپرس هوایاهم زدن سریع،به کف تبدیل می گردد.برای تولیدکفی

پایدار،ازیک ماده پایدارکننده کف استفاده می شودتاحباب ها دراث

رجابجایی واختلال،شکل خودراحفظ نمایدوبه اصطلاح کف نخوابد.

آب وسیمان:

دربتن های معمولی به طورمیانگین به ازای هر100کیلوگرمی

سیمان،حدود40الی 45کیلوگرم آب ودربتن های کفی،حدود60کیلوگرم آب لازم است.