کاربرددرزدربتن

14 مارس 2019 Hadis بلوک هبلکس

کاربرددرزدربتن:

کاربرددرزدربتن | درزها:درکلیه مواردی که بتن ریزی در

حجم زیادویادرسطح زیادانجام می گیرد،قابل کاربردهستند.

لکن کاربرداصلی درزدرسازه های آبی وازجمله مخازن است.

درچنین سازه هایی ترک خوردگی دربتن علاوه برمسائل

سازه ای ممکن است منجربه نشت آب شود.

ازاین جهت وجوددرزبه لحاظ پیش بینی ترک محتمل

واتخاذتدابیرمناسب درآن موضوع اهمیت ویژه ای می یابد.

عمدتا درزهابه دونوع ساختمانی

وحرکتی تقسیم می شوند.

1-درزهای ساختمانی:این درزها باتوجه به

محدودیت های حجم بتن ریزی به صورت یکپارچه،

وبه عنوان حدفاصلی بین بتن جدیدبابتن قدیمی بکارمی روند.

ازاین نوع درزهاانتظارعکس العمل درمقابل حرکتهای

مختلف سازه ای دربتن نبوده وفاصله آنهاصرفابراساس

ظرفیت کارگاهی بتن ریزی تنظیم می شود.

محل درزهای ساختمانی معمولادرنقشه های سازه ای

قابل پیش بینی نیست،مگراینکه طراح دقیقاامکانات،

محدودیت های کارگاهی وتوان اجرایی مجری طرح رابداند.

دراین درزهابایدپیوستگی آرماتوروبتن دربین دوقسمت

مجاورطرح به صورت کامل حفظ شود.لذاآرماتورهادراین درز

،قطع نشده وازطرفی باروش های مختلف بایدسعی نمود

که بتن جدید به صورت کاملاصحیح به بتن قدیمی بچسبد.

نمونه ای ازکاربرداین درزها،دردیواراستخرهاومخازن مایعات است.

به خصوص وقتی که ارتفاع دیوارمخازن بیش ازچندمترباشد.

باتوجه به محدودیت بتن ریزی درارتفاع  به صورت پیوسته،

بتن ریزی دیواردرچندمرحله انجام می شود.دراین حالت،

بین هردومرحله ازبتن ریزی درزافقی ساختمانی ایجادمی شود.

جهت ایجادپیوستگی کامل بین سطوح بتنی درطرفین درز،

معمولاسعی می شودسطح بتن قدیمی ترحتی المقدور

ناصاف وزبروهمراه باپستی وبلندی گردد.بدین منظورگاهی

درحالتی که هنوزبتن قدیمی سفت نشده باپاشیدن آب

ویامخلوط آب وهوابافشارونیزبااستفاده ازیک برس سیمی

ریزدانه هاراازسطح بتن قدیمی جداکرده تابدین ترتیب درشت

دانه هانمایان شده وسطح ناصاف ومنظمی حاصل شود.

مراقبت ازبتن قدیمی ومرطوب نگه داشتن آن بایدتازمانی

که بتن ریزی جدیدانجام می شود ادامه یابدمگرسطح خود

درزدربتن قدیمی که مراقبت ازآن بایدچندساعت قبل ازبتن ریزی

جدیدقطع شود،به صورتی که یک خشکی سطحی وکم عمق

درسطح بتن حاصل شود.درست قبل ازآغازبتن ریزی لایه جدید،

بایدسطح زبرشده قدیمی کاملاتمیزشده

(حتی الامکان بدون استفاده ازآب)وبایک لایه نازک ازدوغاب

سیمان یاملات ماسه سیمان پرمایه اندودشود.آنگاه بادقت

کامل تروبه صورتی که جداشدن دانه هادربتن جدیدبایدبدون

وقفه وبلافاصله پس ازاندودلایه قدیمی انجام گیرد.تاخیردراین

عمل موجب سفت شدن لایه دوغاب یاملات سیمان شده وبه

ایجادلایه های غیرچسبنده منجرخواهدشد.

به جهت جایگزینی استفاده  ازیک لایه دوغاب سیمان یاملات

ماسه سیمان درسطح درز،می توان بتن لایه جدیدرادرارتفاعی

درحدود10تا15سانتی مترپرمایه ترانتخاب کرد.برای این منظور

می توان عیارسیمان بتن دراین مرحله ومحدوده رامعادل

50کیلوگرم برمترمکعب بیشترانتخاب کرد.

اگرکلبه موارفوق الذکردرارتباط بایک درزساختمانی رعایت شود،

معمولانیازی به کاربردآب بندکننده یاواتراستاپ نبوده ونشست

آب ارمحل درزاتفاق نخواهدافتاد.

ب:درزهای حرکتی:درزهای حرکتی درزهایی هستندکه

برای همسازنمودن جابه جایی های نسبی قسمت های

مختلف سازه،به کارمی روند.این جابجایی هاممکن است

دراثرعواملی همچون تغییرات درجه حرارت،انقباض بتن

ویانشست های نامساوی ایجادشده وبه صورت تمایل به

دورشدن تمایل به نزدیک شدن ویاتمایل به جابجایی درجهت

عمودرسطح بتن،نمودارشوند.

درزهای حرکتی درانواع زیرتقسیم بندی می شوند:

درزهای انبساط:این درزهابه منظورهمسان کردن انقباض

وانبساط بتن درطرین درز،تعبیه می شوند.این درز،پیوستگی

سازه ای اجزاطرفین درزراکاملا قطع می کند.بنابراین

دراین درز،بتن وآرماتوربه صورت کامل قطع شده وبین دوقسمت

مجاور،شکافی هم درنظرگرفته می شود.

درزهای انقباض:این درزهابرای همسازردن انقباض ناشی

ازافت بتن درطرفین درز،تعبیه می شوند.یک درزانقباضی عدم

پیوستگی بتن طرفین درزراباعث می شود،ولی شکاف اولیه ای

دربتن ایجادنمی کند.درحقیقت یک درز انقباض نقطه ضعفی

دربتن ایجادمی کند تاترک احتمالی ناشی ارانقباض بتن،

درهمین مرحله صورت گیرد.