اجرای بتن

اجرای بتن اجرای بتن | معمولاوقتی ازبتن صحبت می شود،منظوربتن سخت شده می باشد.بایددانست که بتن سخت شده درطی عملیاتی مختلف که به دنبال یکدیگر صورت می گیرد بدین ترتیب حاصل می شود: ابتدامقادیرمشخص سیمان،سنگ دانه ها،آب واحتمالاموادافزودنی راپیمانه کرده ودرمخلوط کن ها مخلوط می کنندتابتن تازه آماده شود.سپس این بتن تازه ازمحل ساخت به […]

ادامه مطلب