استفاده ازبتن سبک درساختارسبک سازی ومقاوم سازی مسکن

استفاده ازبتن سبک درساختارسبک سازی ومقاوم سازی مسکن استفاده ازبتن سبک درساختارسبک سازی ومقاوم سازی مسکن | ساخت مسکن باعنایت به تنوع شاخصه های جغرافیایی وزمین شناختی درسرزمین پهناورایران(اقلیم،آب وهوا،طبیعت،زلزله خیزی)، همچنین گوناگونی وگستره اقوام باویژگی های فرهنگی-اجتماعی واقتصادی(آداب ورسوم،روش های زیست جمعی وخصوصی، معماری،نوع معیشت،تولیدارزش افزوده،کاربردمصالح و روش های ساخت بومی )مقوله ای چندوجهی […]

ادامه مطلب