استفاده ازبتن سبک درسبک سازی مسکن

استفاده ازبتن سبک درسبک سازی مسکن استفاده ازبتن سبک درسبک سازی مسکن | ساخت مسکن با عنایت به تنوع شاخصه های جغرافیایی وزمین شناختی در سرزمین پهناورایران ازنظراقلیم،آب وهوا،طبیعت وزلزله حیزی وهمچنین گوناگونی وگستره اقوام باویژگی های فرهنگی – اجتماعی واقتصادی(آداب ورسوم،روش های زیست جمعی وخصوصی،معماری،نوع معیشت،تولید ارزش افزوده،کاربردمصالح وروش های ساخت بومی مقوله ای […]

ادامه مطلب