افزودنی های معدنی

افزودنی های معدنی: افزودنی های معدنی | این موادبه شکل ذرات ریزمعدنی موجب بهبود برخی ازخواص ویاتامین خواص ویژه ای دربتن می شوند. افزودنی های معدنی می توانندکارایی وانسجام بتن تازه وهمچنین مقاومت ونفوذناپذیری بتن سخت شده رابهبودبخشیده ورنگ بتن رانیزتغییردهند.این موادبه سه گروه زیرتقسیم می شوند: افزودنی های معدنی خنثی ورنگدانه ها پوزولان ها […]

ادامه مطلب