المان هاوساختمان

المان هاوساختمان المان هاوساختمان | بیش از 40 %از کل انرژی مصرفی جهان، در ساختمان مصرف و یک سوم از کل گازهای گلخانه ای دنیا توسط ساختمان ها تولید می شود. کشور بیش از 2.5 برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می کند که 98 %آن سوخت فسیلی است. بنابراین صرفه جویی انرژی هم از نظر […]

ادامه مطلب